Na kontrolórov MF SR sa nevieme spoľahnúť, sťažujú si audítori v správe, ktorú má TREND k dispozícii (dokument na konci článku). Žiadajú, aby si slovenské úrady robili svoju riadiacu a kontrolnú prácu poriadne, a odporúčajú prijať „akčný plán“. Ak Slováci neprídu s presvedčivými zmenami, EK môže pozastaviť eurofondy.

Jeden z prípadov našli audítori EK v obci Komjatice. Tá sa stala symbolom rodinkárstva „vďaka“ svojmu rodákovi a ministrovi pôdohospodárstva Ľubomírovi Jahnátkovi. Minister si totiž do vedúcich pozícií na rezort dotiahol viacero rodinných príslušníkov a obyvateľov Komjatíc.

Podľa správy EK Stavmex s peniazmi nenaložil rozumne. Za obrábacie centrum Hundegger K2i zaplatil 1,8 milióna eur, čo je podľa trhového prieskumu EK trojnásobok reálnej hodnoty. Stavmex na otázky nereagoval.

Audítori spomínajú šesť podobných prípadov extrémneho predraženia a podotýkajú, že zoznam nie je úplný. Vybraná vzorka patrí pod Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý má na starosti Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Pôvodne kontrolóri EK nemali za cieľ venovať mu zvýšenú pozornosť. No zistili, že treba. „Audítori EK zistili viacero prípadov významného predraženia nákupov v situáciách, keď prijímateľmi boli privátne firmy. Preto sa rozhodli vyšetrovanie rozšíriť s cieľom určiť systémovú povahu nedostatkov,“ vysvetľuje správa EK.

Chybu v systéme aj pomenovali v správe: MH SR v pozícii riadiaceho orgánu pri vyhodnocovaní projektov nedokáže odhaľovať nedostatky. Rovnakým syndrómom trpí aj MF SR – orgán auditu.

Ministerstvo financií potvrdilo, že správu z misie auditu dostalo začiatkom apríla. „Návrh správy obsahuje predbežné nedostatky a odporúčania audítorov Európskej komisie. Členský štát má právo vyjadriť sa v lehote do dvoch mesiacov od doručenia slovenskej verzie návrhu správy,“ napísal tlačový odbor MF SR vo svojom stanovisku.

MF pripomenulo, že audítori môžu na základe argumentov rezortu svoje výhrady zo správy vypustiť alebo upraviť. K jej obsahu sa bližšie vyjadriť nechcelo, keďže v tejto fáze ide o dôvernú záležitosť. Potvrdilo len to, že EK v tomto čase finalizuje svoje stanovisko ku krokom, ktoré má MF SR prijať. „Na základe komunikácie s Európskou komisiou sú prijímané opatrenia na preukázanie spoľahlivosti orgánu auditu,“ vysvetlil rezort.

MH SR, ktorému teraz šéfuje minister Tomáš Malatinský, na otázky TRENDU nereagovalo.

Ministerstvo nezistilo žiadne pochybenia

Európska komisia sa vo svojej kontrole okrem Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zamerala aj na programy Informatizácia spoločnosti a Výskum a vývoj. Vybrala si projekty, ktoré minulý rok kontrolovalo MF SR a nezistilo žiadne pochybenia. „Vzhľadom na vážne vyčísliteľné chyby, ktoré zistili audítori EK vo väčšine projektov v rámci tohto vyšetrovania, sa komisia nemôže spoľahnúť na výsledky práce orgánu auditu – MF SR,“ tvrdí správa EK.

Hlavné zistenia sa týkali predraženia, výberového procesu, verejného obstarávania, výpočtu správnej miery spolufinancovania a neschopnosti odhaliť chyby s finančným dosahom v oblasti verejného obstarávania. Výhrady voči MF SR dokladá aj štatistikami. MF SR vo svojich kontrolných výkazoch za minulý rok vyčíslilo chybovosť v rozpätí 0 až 1,79 percenta, „čo je nekonzistentné so závermi tohto vyšetrovania a so závermi audítorov EK, ktoré vyplynuli z analýzy výročných kontrolných správ“.

EK žiada, aby sa vo všetkých slovenských operačných programoch zaviedli zmeny v systéme manažmentu a kontroly. Keďže na základe správy z auditu považuje orgán auditu za nedôveryhodný, EK pripravuje akčný plán na zlepšenie jeho činnosti. „DG REGIO zároveň zvažuje horizontálne pozastavenie platieb, pokým opatrenia akčného plánu nebudú zrealizované,“ píše sa v liste, ktorý prišiel na MF SR zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ na Slovensku. Zastúpenie EK na Slovensku na otázky TRENDU odpovedať nestihlo.

Viac o zisteniach Európskej komisie sa dočítate v novom vydaní týždenníka TREND 19/2014, na čítanie v elektronickom archíve, v digitálnych kioskoch pre iOS a Google Play Store a v predaji od štvrtka (v Bratislave v niektorých predajných miestach v stredu poobede).

Eurokomisia chce rozlepiť oči Kažimírovým slepým kontrolám

TREND 19/2014

Audítorská správa Európskej komisie k eurofondom