Z vašej otázky je zrejmé, že váš príjem bude spočívať z odmeny za vytvorenie počítačového programu, tzv. aktívny príjem a z odmeny za následné použitie daného počítačového programu, tzv. pasívny príjem.

Čo sa týka aktívneho príjmu zastávame názor, že sa vo vašom prípade ide o príjem, ktorý sa zdaňuje podľa §6 ods. 2 písm. a) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). Vychádzame pritom z predpokladu, že nejde o príjem zo závislej činnosti, teda zo zamestnania. Čo sa týka pasívneho príjmu, tak pôjde o príjem podľa §6 ods. 4 ZDP.

Uvádzate, že ste uzatvorili dve zmluvy, teda mali by vám aj plynúť dva druhy príjmov. Berte prosím na vedomie, že v súlade s rozdelením príjmov  podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a podľa § 6 ods. 4 ZDP, je potrebné čo najpresnejšie dohodnutie znenia zmlúv, na základe ktorých plynú príjmy, aby bolo rozdelenie príjmov medzi aktívne a pasívne čo najjasnejšie.

Napr. ak by licenčná zmluva podľa § 65 Autorského zákona obsahovala aj prvky zmluvy o vykonaní diela a odmena by bola určená jednou sumou, tak by nebolo možné rozdelenie tohto príjmu na účely jeho zdanenia. V danom prípade by sa takýto príjem zaradil medzi príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP.

Opačne, ak by súčasťou zmluvy o vytvorení počítačového programu na objednávku bola aj licenčná zmluva podľa § 65 Autorského zákona a odmena by sa určila jednou sumou tak, že  by nebolo možné rozdelenie tohto príjmu na účel jeho zdanenia, tak takýto príjem by sa zaradil výlučne medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Vytvorenie softvéru a odmena v daňovom priznaní
Vytvorenie softvéru a odmena v daňovom priznaní
Vytvorenie softvéru a odmena v daňovom priznaní
Vytvorenie softvéru a odmena v daňovom priznaní