Príjmy z autorských honorárov sa môžu zdaňovať dvomi spôsobmi – spoločnosť, pre ktorú píšete vám honorár zdaní daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov).

Sadzba dane z príjmov vyberanej zrážkou je 19 %. Daň z príjmov sa počíta zo sumy autorského honoráru, ktorá je znížená o dvojpercentný príspevok do príslušného umeleckého fondu, napríklad Literárneho fondu. Efektívna sadzba daňového a odvodového zaťaženia je teda 20,62 %.

Zdanenie zrážkou je pre autora pohodlné riešenie, keďže voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni nemáte žiadne povinnosti. Daň z príjmov z autorského honoráru vám vypočíta, zrazí a odvedie spoločnosť, ktorá vám ho vypláca. Ak okrem honorárov máte aj zamestnanie, zdravotné odvody za vás platí váš zamestnávateľ.

Ak by ste mali len zdanený príjem z honorárov, ocitli by ste sa v zdravotnej poisťovni v pozícii samoplatiteľa. Museli by ste sa prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ a platiť aspoň minimálne zdravotné odvody. Sociálne odvody v takomto prípade neplatíte a výška príjmov z honorárov nie je podstatná.

Druhou možnosťou je, že sa so spoločnosťou vopred písomne dohodnete, že vám z honorárov nezrazí daň vyberanú zrážkou. Honorár vám vyplatí znížený o odvod do Literárneho fondu a vy budete musieť na budúci rok do konca marca podať daňové priznanie. V daňovom priznaní si môžete uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov.

Autor (príjemca príjmov z autorských honorárov) sa v tomto prípade má povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Musí podať žiadosť o pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom začne vykonávať zárobkovú činnosť ako autor.

Uzavretím dohody vzniká autorovi povinnosť oznámiť to zdravotnej poisťovni do 8 dní. Ak nebudete platiť preddavky na zdravotné poistenie, zdravotná poisťovňa vám do konca septembra vypočíta, koľko musíte doplatiť v zdravotných odvodoch. Určí to na základe daňového priznania za rok 2018 a skutočnosti, či ste boli napríklad súčasne zamestnancom.

V tomto prípade však na výške príjmov z honorárov závisí. Sociálne poistenie by ste ako autor platila v rovnakom režime, ako živnostník. V tomto roku sú minimálne sociálne odvody 151,16 eura mesačne. To znamená, ak by ste v roku 2018 v honorároch zarobila viac ako 5 724 eur, od júla 2019 by ste museli platiť povinne odvody do Sociálnej poisťovne 158,11 eura.

Minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne sú v tomto roku 63,84 eura, v roku 2019 to bude 66,78 eura.