Rozumieme, že predmetom vašej otázky je povinnosť podloženia danej transakcie dokumentáciou transferového ocenenia. Táto povinnosť sa vzťahuje od 1. 1. 2015 aj na transakcie medzi tuzemskými závislými osobami, t. j. vo vašom prípade je potrebné preveriť, či sa vzťah medzi synom spoločníka, konateľa spoločnosti (ďalej len "syn") považuje za vzťah závislý. Chceli by sme vás upozorniť, že v súlade s §2 písm. n) Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") sa závislou osobou rozumie blízka alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba. 

Blízke osoby

Vo vašom prípade nemôže ísť o blízke osoby, keďže v súlade s Občianskym zákonníkom sa blízkou osobou rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel.  Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. V súlade s vyššie uvedeným máme teda zato, že vzťah medzi synom a spoločnosťou, ktoré sú zmluvnými stranami danej transakcie nie je možné nazvať vzťahom blízkych osôb. 

Ekonomické a personálne prepojenie

Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa rozumie účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby. Pod ekonomickým alebo personálnym prepojením sa chápe aj vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, prípadne v ktorých má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel. 

Chceli by sme Vás upozorniť, že účasťou na vedení podľa § 2 písm. o) ZDP sa rozumie vzťah osoby s obchodnou spoločnosťou alebo družstvom prostredníctvom členstva v štatutárnych alebo dozorných orgánoch tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva. V súlade s vyššie uvedeným máme teda zato, že sa vo vašom prípade nemôže ísť ani o ekonomicky alebo personálne prepojené osoby, keďže syn nevlastní žiadne podiely na danej spoločnosti a rovnako nie je štatutárnym orgánom danej spoločnosti. 

Závislý vzťah

Chceli by sme Vás však upozorniť na ustanovenie §2 písm. p) ZDP, ktorý definuje, že inak prepojenou osobou, ktorá sa rovnako považuje za závislú osobu, sa považuje osoba s takým obchodným vzťahom, ktorý je vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. T. j. pokiaľ by sa preukázalo, že predmetný vzťah nemá ekonomické opodstatnenie, resp. výška odmeny nie je cenou bežnou za obdobné plnenie a celá transakcia bola dohodnutá predovšetkým za účelom "daňovej optimalizácie", vzťah medzi synom a spoločnosťou sa bude považovať za vzťah závislý. 

Vyššie uvedené znamená, že nato, aby ste preukázali, že predmetný vzťah nie je závislým vzťahom,  bude potrebné zdokumentovať minimálne to, či sa nejde o vzťah s prevažným cieľom zníženia základu dane, resp. zvýšenia daňovej straty. Takáto dokumentácia bude v podstate obsahovať veľa významných bodov, ktoré štandardne obsahuje tzv. „bežná" dokumentácia transferového oceňovania a teda sa nebude od nej významne líšiť.  

Spôsob zdaňovania honorárov nemá na vyššie uvedené žiaden vplyv.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Autorský honorár a pravidlá transferového oceňovania
Autorský honorár a pravidlá transferového oceňovania
Autorský honorár a pravidlá transferového oceňovania
Autorský honorár a pravidlá transferového oceňovania