• Mohli by ste mi zaslať vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu? Návrh sa posiela na okresný súd miestne príslušný podľa sídla firmy dlžníka?

Návrh na vydanie platobného rozkazu sa podáva podľa ustanovení §§ 172 – 174 Občianskeho súdneho poriadku. Návrh sa podáva na okresný súd, v územnom obvode ktorého sa nachádza trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo dlžníka právnickej osoby.

Platobný rozkaz je zjednodušenou a zrýchlenou formou súdneho konania. V platobnom rozkaze súd uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal na súde odpor.

Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor s odôvodnením, má účinky právoplatného rozsudku. Je teda exekučným titulom a na jeho základe možno vymáhať uplatnenú pohľadávku a podať návrh na vykonanie exekúcie.

Problémom, na ktorom často tento inštitút v praxi stroskotá, je že platobný rozkaz treba doručiť odporcovi do vlastných rúk, pričom náhradné doručenie fikciou doručenia plynutím 3-dňovej úložnej lehoty na pošte je vylúčené. Ak čo len jeden z odporcov podá včas odpor s odôvodnením alebo ak platobný rozkaz nemožno doručiť do vlastných rúk, súd platobný rozkaz zruší a nariadi vo veci pojednávanie.

V prílohe uvádzam /07doku/Navrh_na_20vydanie_20platobneho_20rozkazu.doc target=blank>vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu. Niektoré údaje v návrhu sú fiktívne, pričom navrhovateľ si na súde vymáha ako veriteľ pohľadávku, ktorú má vo vzťahu k odporcovi (dlžníkovi) na základe zmluvy o pôžičke peňazí.