Konečného užívateľa výhod definuje § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Podľa neho konečným užívateľom výhod právnickej osoby je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Je to najmä fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán alebo jeho člena v právnickej osobe, ovláda právnickú osobu iným spôsobom alebo má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa tieto kritériá, za konečných užívateľov výhod právnickej osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, teda štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Obchodný register 

 

Dňa 01.11.2018 vstúpila do účinnosti pod číslom zákona 52/2018 novela, ktorá sa spolu s novelou č. 373/2018 účinnou od 01.01.2019 dotkla ustanovení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri v platnom znení sa do obchodného registra pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy, emitentom cenných papierov, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora (RPVS), zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod. Tieto údaje sa zapisujú v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého lebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Z platnej legislatívny vyplýva, že na právnické osoby, ktoré majú konečných užívateľov výhod zapísaných v registri partnerov verejného sektora, sa nevzťahuje povinnosť duplicitne registrovať partnera verejného sektora v obchodnom registri. Pozor, uvedené neplatí obojstranne: zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do RPVS.

Obchodné spoločnosti, na ktoré sa povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra vzťahuje, oznámia potrebné údaje príslušnému registrovému súdu na formulári č. 31 dostupnom na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti SR, www.justice.gov.sk  „Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod“. Za podanie tohto návrhu sa neplatí súdny poplatok.

Pokuty priamo zodpovedným

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod je už  od 01.11.2018 súčasťou formulára na prvozápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra. Podľa ustanovenia § 11 zákona o obchodnom registri registrový súd uloží za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky limitu 3 310 €.
Zaujímavosťou je, že pokuta sa neukladá spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti, ale zosobňuje sa priamo v konateľovi alebo členovi predstavenstva spoločnosti. Zo súdnej praxe poznám praxe prípad kolegu advokáta, ktorý podal návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, ale registrový súd návrh odmietol vykonať s odôvodnením, že spoločnosť je už zapísaná v RPVS.

Autor je spoločníkom a konateľom v advokátskej kancelárii BENČÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Konečný užívateľ výhod sa zapisuje len raz
Konečný užívateľ výhod sa zapisuje len raz
Konečný užívateľ výhod sa zapisuje len raz
Konečný užívateľ výhod sa zapisuje len raz