Od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť novoprijatý zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Tento tzv. protischránkový zákon má za cieľ eliminovať anonymitu obchodných partnerov štátu a štátnych firiem. 

Legálna definícia pojmu partnera verejného sektora sa nachádza v zákone extenzívne a sústreďuje sa na podnikateľské subjekty obchodujúce s trojicou štát, vyšší územný celok (VÚC), obec a na dcérske spoločnosti verejného sektora. Zákon sa aplikuje v prípade podnikateľov, ktorí obchodujú s dcérskymi spoločnosťami štátu/mesta, ale aj so súdmi, okresnými úradmi, samosprávnymi krajmi a ministerstvami.  Právny predpis sa použije aj v prípade právnických osôb zriadených zákonom (Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenský pozemkový fond, Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.). 

Obrat

Podmienkou aplikácie zákona je dosiahnutie minimálneho obratu s verejným sektorom. V prípade jednorazového obchodu je limit 100 000 eur. V prípade viacerých opakujúcich sa obchodov sa sleduje ročný obrat, ktorý prevyšuje limit 250 000 eur. 

Pre mňa ako autora je zaujímavé, že zákon sa vzťahuje dokonca na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (neštátne zdravotnícke zariadenia). Ak všeobecný lekár prevádzkujúci ambulanciu fakturuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. a obrat presiahne limit 250 000 eur, vzťahujú sa na neho pravidlá tohto zákona.

Termín

Zákon stanovuje, dokedy sú podnikateľské subjekty povinné nahlásiť do registra identifikačné údaje firmy partnera verejného sektora, oprávnenú osobu a konečného užívateľa výhod. Musia tak urobiť najneskôr 31. júla 2017. Dovtedy sa firmy musia adaptovať na pravidlá novej právnej úpravy. 

Partnerom verejného sektora je podnikateľský subjekt obchodujúci s verejnou správou a konečným užívateľom výhod je de facto fyzická osoba, ktorá stojí za firmou. Oprávnenou osobou môže byť podľa zákona advokát, notár, audítor, daňový poradca a banka. Zákonodarca uvádza advokátov pri výpočte oprávnených osôb na prvom mieste a v praxi to budú pravdepodobne advokáti, ktorí budú najčastejšie vystupovať ako oprávnené osoby (už len z toho titulu, že je ich najviac vyše 5 300). 

Register

Register je informačný systém verejnej správy a je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo spravodlivosti SR. Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Register je sprístupnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk.

Na vašu spoločnosť s ručením obmedzeným sa bude aplikovať komentovaný zákon, preto sa musíte novej právnej úprave prispôsobiť do 31.07.2017.

 V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozí pokuta v rozpätí od 10 000 € do 1 mil.  eur. Zákon v §§ 4 a 5 stanovuje, ktoré konkrétne údaje o spoločnosti sa do registra partnerov verejného sektora zapisujú. 

V prípade právnických osôb je časť údajov totožná s údajmi zapisovanými do obchodného registra. Systém registrácie je analogický ako v obchodnom registri. Zákonodarca operuje s termínmi ako návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov. 

Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronicky do elektronickej schránky registrujúceho orgánu (Okresný súd Žilina) prostredníctvom určeného elektronického formulára. Návrh na zápis musí byť autorizovaný oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada. Podľa platnej legislatívy môže mať partner verejného sektora v registri zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Chcete obchodovať so štátom? Registrujte sa
Chcete obchodovať so štátom? Registrujte sa
Chcete obchodovať so štátom? Registrujte sa
Chcete obchodovať so štátom? Registrujte sa