Register partnerov verejného sektora (RPVS) upravuje s účinnosťou od  01.02.2017 nový zákon č. 315/2016 Z. z.. Pri registrácii údajov v tomto registri platia analogické princípy ako pri zapisovaní údajov v obchodnom registri. 

Obchodný register vykoná zápis alebo zmenu zapísaných údajov po novom v lehote 2 pracovných dní (predtým to bolo 5 pracovných dní). Registrujúci orgán vykoná zápis do RPVS v lehote 5 pracovných dní. 

Námietky

Proti oznámeniu o odmietnutí vykonania zápisu údajov v obchodnom registri môže navrhovateľ podať námietky v 15-dňovej lehote. Rovnako proti oznámeniu o odmietnutí vykonania zápisu do registra partnerov verejného sektora môže oprávnená osoba podať námietky v lehote 15 dní. Proti rozhodnutiu sudcu o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu nie je prípustné odvolanie. 

Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri. Oprávnená osoba je povinná oznámiť zmenu údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod registrujúcemu orgánu v 60-dňovej lehote a doložiť k návrhu na zápis verifikačný dokument.

Podľa § 11 ods. 1 zákona za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri. Obidva subjekty spoluzodpovedajú za autentickosť registrovaných údajov. 

Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si všetky dostupné informácie. Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. 

Odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie. Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, ktorý obsahuje 5 obligatórnych náležitostí.

Pokuty

Zákon v § 13 stanovuje vysoké pokuty za porušenie ustanovení právneho predpisu. Pokuty ukladá registrujúci orgán (Okresný súd Žilina) a sú príjmom štátneho rozpočtu. Vo všetkých prípadoch sankcionovania zákon stanovuje obligatórnu povinnosť, a nie fakultatívnu možnosť pokutu uložiť. 

Registrujúci orgán uloží partnerovi verejného sektora pri porušení zákona pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal. Ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu v rozpätí od 10-tisíc  eur do 1 mil. eur. Súd uloží štatutárovi pokutu v škále od 10-tisíc do 100-tisíc eur. 

Registrujúci orgán uloží konečnému užívateľovi výhod pokutu do 10 000 €. Registrujúci orgán uloží oprávnenej osobe pokutu od 10 000 € do 100 000 €, ak poruší zákaz podľa § 19 zákona (vylúčenie oprávnenej osoby). Zaujímavosťou je, že za zaplatenie pokuty štatutárnym orgánom ručí oprávnená osoba zapísaná v registri v čase porušenia povinnosti. Oprávnená osoba nie je povinná zaplatiť pokutu, ak preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou.

Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou môže byť jeden z pätice subjektov: advokát, notár, daňový poradca, audítor alebo banka. Tieto subjekty majú na výkon funkcie oprávnenej osoby de facto monopol. 

Oprávnenou osobou a partnerom verejného sektora musí byť uzatvorená písomná zmluva, na ktorú sa analogicky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti. Ustanovenie § 19 citovaného zákona upravuje inštitút vylúčenia oprávnenej osoby. 

Oprávnená osoba musí byť vo vzťahu k partnerovi verejného sektora nestranná, nezávislá a medzi zainteresovanými subjektmi by nemal existovať konflikt záujmov. Oprávnená osoba nesmie vykonávať funkciu vtedy, ak má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom orgánov, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť. Platí to najmä v prípade, ak oprávnená osoba je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora. 

Ak oprávnená osoba poruší ustanovenie zákona zakazujúce konflikt záujmov, hrozí jej riziko uloženia pokuty v rozpätí 10-tisíc až 100-tisíc eur.