Relevantnou právnou úpravou je zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov. Zjednodušene povedané, do registra partnerov verejného sektora (RPVS) sa registrujú firmy, ktorých ročný obrat so štátom prevyšuje limit 100 000 eur. 

Podnikateľský subjekt sa do RPVS nezapisuje sám vo vlastnej réžii, ale prostredníctvom oprávnenej osoby, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Oprávnenou osobou je v praxi zväčša advokát. 

Oprávnená osoba registruje partnera verejného sektora a tzv. konečného užívateľa výhod, teda osobu, ktorá má ako finálny príjemca z podnikateľskej činnosti spoločnosti príjem. Zákon bol namierený proti schránkovým firmám sídliacim v daňových rajoch, ktoré vystupujú s pomocou nastrčených osôb, a v ktorých je definitívny vlastník anonymný. 

Elektronický register

Register partnerov verejného sektora (ďalej RPVS) je elektronický register, registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina, ktorý má v tomto prípade celoslovenskú pôsobnosť. 

Identifikovať a registrovať konečného užívateľa výhod v RPVS nestačí jednorazovo. 

Lustrácia konečného užívateľa výhod v RPVS sa vykonáva minimálne 1x ročne. Je potrebné, aby sa táto kontrola zapísala do registra partnerov verejného sektora. Oznámenie sa podáva elektronicky rovnako ako prvozápis partnera verejného sektora do RPVS. 

Podáva sa oznámenie

Keďže ide o formalitu, zápis sa nevykoná na základe formulára návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba musí vyplniť samostatný formulár Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod. Ide o nárokovateľnú záležitosť, pričom oznámenie zaeviduje Okresný súd Žilina spravidla nasledujúci pracovný deň po doručení oznámenia. 

Oznámenie sa podáva grátis a neplatí sa žiaden súdny poplatok. Oprávnená osoba lustruje konečného užívateľa výhod podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Podľa § 11 citovaného zákona za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri. 

Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod: 

a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod, 

b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra, 

c) k 31. decembru kalendárneho roka, 

d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 € za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy. 

V praxi prichádza do úvahy najčastejšie aplikácia písmena c) citovaného zákonného ustanovenia t.j. k 31. decembru kalendárneho roka. Preto sa začiatkom januára v RPVS nárazovo objavili januárové dátumy doručenia oznámenia s tým, že verifikácia konečného užívateľa výhod bola vykonaná podľa  stavu k 31.12. predchádzajúceho roka. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Konečného užívateľa výhod treba zapisovať každoročne
Konečného užívateľa výhod treba zapisovať každoročne
Konečného užívateľa výhod treba zapisovať každoročne
Konečného užívateľa výhod treba zapisovať každoročne