Vlaňajšok sa v NN Slovensko niesol v znamení akvizície Aegonu a jeho zlúčenia s NN. Okrem životných poisťovní sa spájali aj DSS a jednotlivé spravované fondy oboch správcov v druhom pilieri. Spolu s tretím pilierom (DDS), ktorý je takisto v portfóliu NN, tak po zlúčení vyrástol na  trhu najväčší hráč na poli dôchodkového sporenia v počte klientov.

Zároveň sa NN Životná poisťovňa po zlúčení posunula medzi troch najväčších poskytovateľov životného poistenia. V rovnakom období sa NN Slovensko oddeľovalo od Česka. Mnohé právomoci a činnosti prešli do Bratislavy.

Transformačná výzva

Skupina NN vlani vytvorila najvyšší zisk v histórii. Súčet čistých ziskov v skupine dosiahol zhruba 22 miliónov eur, a to napriek nákladom na zlúčenie. Aj z hľadiska obchodu a nových klientov išlo o jeden z najúspešnejších rokov. 

CFO roka 2019
Neprehliadnite

Najlepšieho finančného riaditeľa vyberú už po 12. raz

Štatutárom všetkých spoločností NN Slovensko je finančný riaditeľ Peter Jung. Keďže je zodpovedný za financie, realizáciu investičnej stratégie akvirovaných spoločností, ako aj spravovaných fondov, na rekordnom výsledku sa podieľal veľkou mierou.

Akvizíciu Aegon považuje za najväčšiu výzvu posledných rokov. Stál pri nej od začiatku do konca. „Táto iniciatíva zahŕňala due dilligence, proces kúpy, získanie súhlasov regulátora, participáciu na rozhodnutí skupiny o následnom operačnom modeli NN. Po nadobudnutí stopercentného podielu bolo treba nastaviť plán integrácie, dezintegráciu slovenskej časti od Česka a presun týchto aktivít. To všetko v rekordnom čase do roka,“ vysvetľuje P. Jung.

Peter Jung - riaditeľ pre financie a riadenie rizík v pois5ovni NN
Zdroj: ROBO HUBAČ
Peter Jung - riaditeľ pre financie a riadenie rizík v pois5ovni NN

Okrem toho si transakcia vyžadovala vytvorenie nového modelu riadenia a správy, budovanie nových tímov, zefektívnenie počtu spoločností, ich právne zlúčenie, rozhodnutie o nástupníckych fondoch v druhom pilieri, nastavenie nových procesov a IT riešení.

Peter Jung (43)
Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, vzdelanie si rozšíril trojročným programom na rozvoj manažérskych zručností v Rakúsku aj absolvovaním vybraných skúšok z programu ACCA. Je certifikovaný daňový poradca. Do funkcie riaditeľa pre financie a riadenie rizík v troch slovenských entitách NN nastúpil v roku 2017. V tom čase mal za sebou viacročné skúsenosti na vedúcich postoch v subjektoch finančného sektora. Od januára 2019 zastáva funkciu CFO a člena predstavenstva pre všetky spoločnosti NN na Slovensku vrátane spoločností skupiny Aegon.

Riadi tímy s desiatkami ľudí

Vo všetkých troch entitách je Peter Jung zodpovedný aj za riadenie kapitálu. Pre zdravé fungovanie firmy zabezpečuje zdroje jeho generovania. Musí prihliadať na zmeny v rizikovom profile, ktoré znamenajú viazanie časti kapitálu a ovplyvňujú výšku zdrojov.

Martin Labaš
Neprehliadnite

CFO roka 2019: Obchodník Labaš má za sebou ďalší rastový rok

P. Jung v slovenskom NN zodpovedá za finančné oddelenie, aktuárske oddelenie, oddelenie asset managementu, back-mid office a za projektový tím pre implementáciu medzinárodného účtovného štandardu IFRS17. Spadá pod neho približne 60 zamestnancov.

„Najdôležitejším nástrojom je pre mňa jasne definované zadanie, respektíve úloha, a zrozumiteľné vysvetlenie, s akým cieľom ho požadujem, ľudia potrebujú poznať kontext. Podstatné je, aby každý poznal význam a dôležitosť svojej práce či príspevku,“ hovorí o nástrojoch motivácie ľudí. Ocenenie od neho získa každý, kto hľadá riešenia a neuspokojí sa s konštatovaním, že daná vec sa urobiť nedá. Podľa neho je dôležité vedieť za prácu poďakovať. Slová vďaky majú byť povinnou výbavou dobrého manažéra.

Peter Jung
Zdroj: ROBO HUBAČ
Peter Jung

Prácu mu komplikuje najmä byrokracia a časté zmeny v legislatíve. Problém predstavujú najmä nesystémové opatrenia s krátkym obdobím od nadobudnutia účinnosti, ktoré musia spoločnosti implementovať bez toho, aby mali dostatočný čas na prípravu. Aj regulácia v odvetví narastá. Táto komplexnosť a náročnosť, popri zvýšení nákladov, má za následok aj to, že čoraz menej kapacít sa venuje biznisu a klientovi, pre ktorých je spoločnosť tu.

„Práve akvizícia a zlúčenie nám pomohli reagovať na rastúce regulačné požiadavky, zvyšujúce sa náklady a zmeny prostredia,“ dodáva P. Jung. Už v tomto roku by mal byť viditeľný aj efekt synergií zo zlúčenia spoločností.

NN Slovensko


2015

2016

2017

2018

2019

Aktíva (mil. eur)

549,3

543,1

562

525,1

844,4

Zisk (mil. eur)

8

9,9

9,8

10,1

21,8

PRAMEŇ: TREND Analyses, pozn.: Do roku 2018 ide o čísla za NN, v roku 2019 o kombináciu NN a Aegon