Ocenenie najlepšieho finančného riaditeľa roka odštartoval týždenník TREND v čase finančnej krízy v roku 2008 s cieľom oceniť prínos zodpovedného finančného riadenia v kritickom období, ktoré ohrozovalo samotnú existenciu firiem. V roku 2016 sa stal spoluvyhlasovateľom aj CFO Club na Slovensku.

Počas dvanásťročnej histórie súťaže CFO roka sa jej zameranie postupne dopĺňalo. „Finančný manažment prešiel prudkým vývojom a finanční riaditelia, ktorí sa kedysi takmer výlučne zameriavali na otázky finančnej kontroly a účtovníctva, sa stali rozhodujúcimi  účastníkmi pri operatívnych aj strategických rozhodnutiach manažmentu firmy,“ hovorí Zuzana Slovincová, výkonná riaditeľka CFO Clubu a CFO spoločnosti Exe.

Martin Labaš
Neprehliadnite

CFO roka 2019: Obchodník Labaš má za sebou ďalší rastový rok

Úloha finančných riaditeľov dnes podľa Z. Slovincovej vyžaduje omnoho komplexnejšie schopnosti umožňujúce komunikáciu a spoluprácu s jednotlivými oddeleniami naprieč firmou. Vzhľadom na ich zodpovednosť je nevyhnutné, aby sa aktívne podieľali na tvorbe aj implementácii firemných stratégií a realizácii rôznych projektov.

Súťaž CFO roka preto zohľadňuje aj také skutočnosti, či finanční manažéri prispievajú svojou aktivitou k rozvoju talentov, zavádzaniu inovácií, spoločenskej zodpovednosti alebo participujú na tvorbe legislatívy.

Vyrovnaná úroveň kandidátov

Za dvanásť rokov existencie sa do súťaže zapojilo viac ako 150 finančných riaditeľov na Slovensku, v tomto roku ich bolo sedemnásť. Do pätice finalistov za vlaňajší rok sa dostali Daniel Bekeš zo spišskonovoveskej spoločnosti Embraco EMEA, Eva Jurkovičová zo Schaeffler Skalica, Martin Labaš z košickej obchodnej firmy Labaš, Peter Malec z Budamar Logistics a Peter Jung z NN Životnej poisťovne.

Eva Jurkovičová
Neprehliadnite

CFO roka 2019: Schaeffleru sa na Slovensku darilo aj vlani. Tržby si udržal nad miliardou

O finálnych nomináciách rozhodla odborná komisia, a to zo sedemnástich mien, ktoré sama navrhla, respektíve ktoré dostala ako podnet od verejnosti. Tá sa mohla do súťaže zapojiť na stránke www.cforoka.sk. Porota bola zložená zo zástupcov TRENDU, CFO Clubu, Slovenskej asociácie finančníkov a spoločností KPMG, BDO, Deloitte, EY a PwC.

Poradenská poločnosť PwC je zároveň tohtoročným odborným garantom ocenenia, čo znamená, že dohliada na priebeh súťaže a vyhodnocuje aj dáta o nominovaných finančných riaditeľoch. Členovia poroty sa zhodli, že tohtoročná úroveň kandidátov bola mimoriadne vysoká a rozdiely medzi nimi predstavovali len desatiny bodov.

Odborná komisia CFO roka 2019
Zdroj: TREND

Kvalita dôležitejšia než kvantita

Odborná komisia posudzovala kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele všetkých kandidátov, ktorí sa do súťaže CFO roka 2019 zapojili. „Z kvantitatívnych boli najdôležitejšie rentabilita nákladov, obrátka aktív, celková zadlženosť a pohotová likvidita firmy,“ prezrádza členka odbornej komisie Alica Pavúková, partnerka spoločnosti PwC a dodáva, že váha kvantitatívnych ukazovateľov bola tridsaťpäť percent.

Úloha finančných riaditeľov je dnes oveľa komplexnejšia než kedysi
 

Prihlásení kandidáti písomne odpovedali aj na otázky, ktoré skúmali kvalitatívne parametre ich pôsobenia v spoločnosti, ako napríklad úlohu v manažmente, ciele, zodpovednosť za získavanie zdrojov, najdôležitejšie projekty a inovácie, riadenie ľudí, reprezentáciu firmy či dodržiavanie etických zásad. Tieto kritériá mali celkovú váhu šesťdesiatpäť percent. Súčasťou hodnotenia boli aj osobné pohovory jednotlivých členov komisie s kandidátmi.

Peter Jung
Neprehliadnite

CFO roka 2019: NN akvizíciu a zlúčenie s Aegonom zvládlo

Rovnocenný hlas verejnosti

Víťaz ankety vzíde nielen z hlasovania komisie, ale započítajú sa do neho aj hlasy verejnosti. Názor oboch skupín bude mať rovnocennú váhu päťdesiat percent. Verejnosť môže o víťazovi CFO roka 2019 hlasovať na stránke www.cforoka.sk od 3. septembra do 23. septembra tohto roku. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 27. septembra na galavečeri v Bratislave.

CFO Club, ktorý vznikol v roku 2013, má dnes 50 členov, finančných riaditeľov významných spoločností na Slovensku. Je platformou na výmenu skúseností medzi finančnými riaditeľmi. Pravidelne usporiada rôzne podujatia pre svojich členov aj odbornú verejnosť. Ide o diskusné fóra, tréningy, školenia, stretnutia so zaujímavými osobnosťami ale aj neformálne podujatia na nadviazanie kontaktov. Pomáha tak kariérnemu a osobnostnému rastu finančných riaditeľov.

Predchádzajúci víťazi
2018  Jaroslav Janíček, YIT
2017  Juraj Bayer, ZSE
2016  Fridrich Rácz, CBRE
2015  Zuzana Želinská, NESS Košice
2014  Róbert Verbich, Osram
2013  Martin Hrežo, Svet zdravia
2012  Martin Žigo, Cofely
2011  Richard Žigmund, Mondi SCP
2010  Miroslav Bielčik, PosAm
2009  Eva Kramáriková, Sauer-Danfoss
2008  Marián Kurčík, Železiarne Podbrezová