Analytik a zakladateľ portálu Transparex Matúš Džuppa v rozhovore pre TREND búra mýty o príliš dlhých verejných obstarávaniach a radí, aké dôležité kroky podniknúť vo verejnom obstarávaní na ceste za efektívne fungujúcim mestským parkovaním.

V čom je pri verejnom obstarávaní rozhodujúca prípravná fáza?

Verejné obstarávanie má viacero fáz. Začína sa prípravnou, keď dochádza k definícii požiadaviek a očakávaní verejného obstarávateľa. V tomto štádiu sa tvorí opis predmetu zákazky, realizačný tím ľudí, ktorí budú dohliadať na zákonnosť celého procesu, a určí sa predpokladaná hodnota zákazky. Následne môže obstarávateľ pristúpiť k prípravným trhovým konzultáciám. Ide o moderovaný rozhovor s potenciálnymi dodávateľmi – účastníkmi verejného obstarávania. Využitie prípravných trhových konzultácií považujem za dôležité. Nielen pre verejného obstarávateľa, ktorý získa spätnú väzbu k návrhu technického riešenia, ktoré je predmetom zákazky, ale aj k podmienkam účasti v obstarávaní alebo zmluvným podmienkam. Dodávatelia majú informácie o pripravovanej súťaži a obstarávateľovi môžu poskytnúť hodnotné informácie, ako vnímajú podmienky súťaže. Obstarávateľ sa tým môže vyhnúť budúcim námietkam a zbytočnému predlžovaniu celého procesu.

Na čom môže obstarávací proces pri mestskej parkovacej politike stroskotať a čomu je dobré sa vyhnúť?

Najslabšou stránkou verejného obstarávania je nedostatočná príprava. Každý verejný obstarávateľ by mal disponovať kvalitným tímom, ktorého členovia vytvárajú projekt parkovacej politiky a určujú, čo je potrebné obstarať. Pri spracovávaní analýzy potenciálnych riešení je dôležité dbať na to, aby zvolené riešenia mali dostatočný počet potenciálnych dodávateľov a aby mohlo vzniknúť zdravé konkurenčné prostredie. V prípade softvérových riešení je najvhodnejšie vybrať si z mnohých už existujúcich služieb a nekupovať softvér do majetku alebo ho vyrábať na mieru. Pre zabezpečenie hospodárnosti je ideálne obstarávať softvér ako službu (SaaS), kde existuje dostatočná konkurencia. Odporúčam osloviť aj externých špecialistov, ktorí sú združení aj v Únii profesionálov verejného obstarávania.

Aké možnosti majú mestá a samosprávy, ak si chcú overiť kvalitu ponúkaných riešení v rámci obstarávania?

Už v rámci prípravných trhových konzultácií môžu verejní obstarávatelia požiadať dodávateľov, aby predviedli svoje riešenia. Ak pri obstarávaní tovaru a služieb hodnota zákazky nepresiahne finančný limit zákazky s nízkou hodnotou, teda 180-tisíc eur bez DPH, obstarávateľ môže pri predkladaní ponúk požadovať praktickú ukážku funkcionalít ponúkaného riešenia. Podlimitné alebo nadlimitné zákazky túto možnosť nemajú. Mestá a obce môžu osloviť aj iných obstarávateľov, ktorí už majú skúsenosti s rôznymi riešeniami. Získajú tak cenné informácie, ktoré im pomôžu pripraviť rozsah požiadaviek na verejné obstarávanie.

Ako eliminovať riziká neúmerne dlhého obstarávacieho procesu?

Nesúhlasím s názorom, že verejné obstarávanie trvá dlho. Ide skôr o výnimočné prípady, ktoré rezonujú v spoločnosti. Pri dobrej príprave a kvalitnom tíme odborníkov obstarávanie trvá niekoľko dní až týždňov. Ak je dobre pripravený opis predmetu zákazky, sú správne nastavené podmienky súťaže a obstarávateľ má dostatočný prehľad o možnostiach trhu, je v záujme dodávateľov čo najskôr pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy. Súťaž vôbec nemusí trvať dlho. Vyplýva to aj zo samotného zákona o verejnom obstarávaní. V prípade tovaru a služieb zákon určuje lehotu na predkladanie ponúk na sedem pracovných dní pri zákazkách s nízkou hodnotou a pri podlimitných zákazkách na deväť pracovných dní.

Ako obstarať kvalitu a zároveň si neskomplikovať celý proces?

Kvalitu verejného obstarávania zabezpečujú dva faktory. Prvým je správna definícia požiadaviek na predmet zákazky a dobre pripravená zmluva, ktorá zabezpečuje vymáhateľnosť všetkých povinností dodávateľa. Druhým sú kritériá kvality na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ nemusí vyberať najnižšiu cenu. Môže zvoliť rôzne kritériá kvality aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. V tomto prípade odporúčam využiť služby externých špecialistov na verejné obstarávanie, ktorí pomôžu nastaviť kritériá nediskriminačne a relevantne k predmetu zákazky.

Odporúčate mestám, aby v rámci efektívneho procesu delili zákazky na menšie celky?

Delenie alebo spájanie zákaziek je častou témou odborných debát. Zákazka je deliteľná iba v prípade, že v rámci nej existuje vecná, časová a finančná súvislosť. Zákon o verejnom obstarávaní zakazuje deliť zákazky s úmyslom obchádzať prísnejšie postupy vo verejnom obstarávaní. Rovnako ich zakazuje spájať, ak to môže obmedziť čestnú hospodársku súťaž.

Ktorú fázu verejného obstarávania mestá na Slovensku stále najviac podceňujú?

Najviac sa podceňuje prípravná fáza verejného obstarávania. Každý projekt je taký úspešný, aká kvalitná je jeho príprava. Nedostatočný opis predmetu zákazky môže spôsobiť vznik diskriminačných podmienok, čo je vo verejnom obstarávaní neprípustné. Často dochádza aj k urýchleným rozhodnutiam, čo spôsobuje množstvo problémov. Podcenenie ktorejkoľvek fázy môže mať vážne následky.

Z čoho majú mestá a samosprávy možno často zbytočné alebo prehnané obavy?

V spoločnosti prevláda názor, že verejné obstarávanie je problematické. Samotnej súťaže sa však netreba báť. Ak si na ňu verejný obstarávateľ netrúfa, môže sa obrátiť na odborníkov. Na trhu máme rôzne inteligentné nástroje a riešenia. Medzi nimi aj portál Transparex, vďaka ktorému možno získať rôzne dáta v rámci verejného obstarávania. Každý verejný obstarávateľ je povinný vyhodnocovať konflikt záujmov. Ide o zákonnú povinnosť, ktorú si môže splniť aj vďaka unikátnemu nástroju Konflikt Check. Verejné obstarávanie dnes prebieha výlučne elektronicky, čo celý proces iba urýchľuje. Verejní obstarávatelia sa pri zákazkách s nízkou hodnotou obávajú zverejniť výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku verejného obstarávania. Takáto maximálna miera transparentnosti však celý proces zjednodušuje a zrýchľuje.

Aké sú inovatívne modely obstarávania?

Inovatívnych možností je veľa. Je iba na verejnom obstarávateľovi, aby ich vyhodnotil. Aj v oblasti parkovacej politiky je známe verejno-súkromné partnerstvo, ktoré je založené na dlhodobej spolupráci. Nájom, respektíve poskytovanie softvérových riešení formou služby, je pre mestá ideálne riešenie. V zložitých projektoch možno vytvoriť inovatívne partnerstvo, ktoré zahŕňa splnenie výskumno‑vývojových úloh s následným obchodným
vzťahom. 

Kľúčové faktory dobre nastaveného verejného obstarávania
  • vysokokvalitná príprava zadania
  • jasné a zrozumiteľné pravidlá pre všetkých účastníkov
  • zostaviť kvalitný tím, ktorý vytvára projekt parkovacej politiky a určuje, čo je potrebné obstarať
  • využiť prípravné trhové konzultácie
  • vyberať z už existujúcich riešení, šetrí to čas i náklady
  • požadovať praktickú ukážku funkcionalít ponúkaného riešenia
  • obstarávať malé logické celky, napríklad samostatne platby, rezidentské parkovanie, kontrolu, parkomaty
  • zvážiť obstaranie systému v režime softvér ako služba (SaaS), pre zvýšenie hospodárnosti
  • sústrediť sa na najvyššiu kvalitu za primeranú cenu, nie na najnižšiu cenu 
  • inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe a požadovať referencie
Matúš Džuppa pri rozhovore pre týždenník TREND v Bratislave.
Zdroj: EMIL VAŠKO
Matúš Džuppa
Je dlhoročný odborník vo verejnom obstarávaní. Počas svojej praxe zastupoval množstvo klientov z radov verejných obstarávateľov, ale aj uchádzačov. Je tvorcom analytického systému Transparex, ktorý je najvyužívanejším nástrojom na overovanie konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní. Matúš Džuppa je zakladateľ prvej e-learningovej platformy zameranej na vzdelávanie vo verejnom obstarávaní Škola obstarávania, zároveň je lektorom a prispievateľom do odborných periodík o verejnom obstarávaní a jeden zo zakladajúcich členov Únie profesionálov verejného obstarávania

Ďalšie dôležité správy

Riaditeľ ParkDots, Martin Budaj v Bratislave.
Neprehliadnite

Martin Budaj: Zažívame evolučnú vlnu digitalizácie parkovania