Bratislava pripravuje obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu hlavného mesta. Rieši v nich rozvoj mestských častí, reklamné stavby a dopravu. Tieto oblasti totiž predstavujú momentálne najakútnejšie potreby Bratislavy v celomestskom verejnom záujme. 

Aktuálny územný plán Bratislavy je z roku 2007 a podľa magistrátu už momentálne nereflektuje viaceré potreby mesta. „Predošlá zmena územného plánu sa obstarávala päť rokov a napokon koncom uplynulého volebného obdobia nebola schválená, keďže bola príliš rozsiahla, kombinujúc dobré riešenia s diskutabilnými respektíve protichodnými,“ uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Spracovanie nového územného plánu hlavného mesta je podľa jeho slov mnohoročný proces, ktorého trvanie možno ťažko odhadnúť.

Bratislavská samospráva však paralelne s jeho prípravou pristupuje k zmenám a doplnkom súčasného územného plánu. „Tie sú na rozdiel od minulosti rozdelené do menších a tematicky homogénnejších balíčkov, ktoré môžu byť zároveň častejšie predkladané na schválenie. Mesto tak dokáže rýchlejšie a pružnejšie reagovať na jednotlivé potreby,“ priblížil P. Bubla.

Neprehliadnite

Vallo zmení developerom pravidlá. Budú môcť stavať viac bytov, ak mestu zaplatia

Výhodou tohto procesu má byť aj lepšia predvídateľnosť celého obstarávania, vrátane väčšej zrozumiteľnosti pri samotnom prerokúvaní. Čiastkové zmeny územného plánu avizoval magistrát už vlani.

Naposledy sa mala zmena územného plánu vo veľkom balík schvaľovať koncom funkčného obdobie predošlého primátora Iva Nesrovnala a poslancov, no balík obsahoval aj protichodné riešenia a napokon neprešiel. 

Aktuálne pripravovaný balík zmien a doplnkov územného plánu rieši oblasť rozvoja mestských častí. Mesto chce umožniť obstarávania územných plánov zón podľa aktuálnych potrieb jednotlivých mestských častí.

Naďalej však bude ponechaná možnosť spracovania územných plánov zón podľa potreby mesta a jednotlivých mestských častí aj pre ostatné územie Bratislavy.

V oblasti reklamných stavieb chce magistrát rozumnou a primeranou reguláciou nastaviť jasné pravidlá umiestňovania reklamných stavieb vo verejných priestoroch Bratislavy.

„Súčasný stav, keď nesystematické umiestňovanie reklamných plôch zasahuje do kvality mestských priestorov, nie je dlhodobo únosný,“ upozornil P. Bubla.

Cieľom regulácie je preto určiť jednotné pravidlá pre umiestňovanie reklamných stavieb na území hlavného mesta v zhode s verejným a súkromným záujmom. „Tak, aby nebola ovplyvnená kvalita mestských verejných priestorov, priehľadov, urbanistickej a architektonickej kvality mesta,“ podotkol hovorca.

Návrh ráta s viacerými stupňami regulácie, ktoré rešpektujú prirodzené členenie mesta a kde budú povolené iba vybrané typy reklamných stavieb. Prioritou je umiestňovať tieto stavby v menšom počte, kvalitnejšom vyhotovení a pre prostredie mesta na vhodnejších lokalitách.

V oblasti dopravy sa počíta s vybudovaním novej trasy električky po Pribinovej, Košickej a Miletičovej ulici, ktorá má pomôcť zmierniť dopravné preťaženie v území bratislavských Nív a vytvoriť nový mestský okruh s prepojením Petržalskej a Ružinovskej radiály.

Realizácia tejto trate má podľa mesta vytvoriť podmienky aj pre ďalší rozvoj električkových trás vrátane prípravy a vybudovanie radiály do Podunajských Biskupíc a Vrakune.