Podľa ustanovenia § 26 ods. 6.poslednej vety zákona č.431/2002 o účtovníctva sa na ocenenie pohľadávky a záväzkov v cudzej mene spojených s účtovaním poskytnutého alebo prijatého preddavku v cudzej mene,  použije kurz v čase prijatia alebo poskytnutia preddavku. Z tohto ustanovenia vyplýva, že by ste mali použiť kurz likvidácie daňového dokladu k zálohe, teda prvú možnosť, čo vám účtovný program ponúka.