Faktúry by sme sa mali stretnúť v jednom období, keďže dátum zdaniteľného plnenia je pre obe strany rovnaký. Môže sa však stať, že odberateľ dostane faktúru neskoro, alebo ju stratí alebo na ňu zabudne a premešká termín na priznanie DPH a faktúry sa nestretnú v jednom období. V takomto prípade daňový úrad faktúry nespáruje. 

Povinnosťou slovenského subjektu je v takomto prípade podať dodatočné daňové priznanie v období, do ktorého plnenie spadá a odviesť daň prostredníctvom samozdanenia, keďže ide o tovar z EÚ. Keďže daň sa odvedie neskoro, tak daňový úrad na základe dodatočného daňového priznania vyrubí sankcie, ktorých výška závisí od výšky neskoro priznanej a odvedenej dane a od dĺžky obdobia omeškania. Ak ide o tovar, pri ktorom je zároveň aj právo na uplatnenie DPH na vstupe, tak odpočet DPH sa urobí naraz s odvodom dane. Keďže rozdiel DPH bude nula, sankcie by nemali nastať.

Takáto situácia by tiež nemala nastať keďže je presne určený dátum zdaniteľného plnenia a taktiež kurzy vydáva Európska centrálna banka pre celú EÚ. Na Slovensku sa faktúry prepočítavajú konverzným kurzom ECB tým dňom, ktorý predchádza dňu  zdaniteľného plnenia. Rozdiel by mohol nastať iba v prípade, ak by v členskom štáte bolo iné pravidlo pre prepočítavanie zahraničnej meny. Slovenský subjekt sa ale musí riadiť slovenskými právnymi daňovými predpismi a prepočítavať faktúru dňom, ktorý predchádza dňu zdaniteľného plnenia.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Keď sa faktúry nestretnú v jednom období
Keď sa faktúry nestretnú v jednom období
Keď sa faktúry nestretnú v jednom období
Keď sa faktúry nestretnú v jednom období