V súlade so zverejneným poučením na vyplnenie kontrolného výkazu na DPH sa v časti B1 budú uvádzať údaje z prijatých faktúr, pri ktorých je platiteľ dane ako príjemca plnenia osobou povinnou platiť daň v tuzemsku podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7, 9 až 12 Zákona o DPH (ďalej len „ZDPH“), t. j. ide o údaje z faktúr za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a z faktúr pri tzv. tuzemskom resp. cezhraničnom  prenose daňovej povinnosti. T. j. ide o došlé faktúry za:

•         dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou v SR alebo za služby s miestom dodania v SR podľa 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 ZDPH dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu pri ktorých osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, t.j. napr. platiteľ dane so sídlom resp. prevádzkarňou na účely DPH v SR,

•         za dodané služby s miestom dodania v SR podľa § 15 ods. 1 ZDPH dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu,  pri ktorých osobou povinnou platiť daň je príjemca služby,

•         tovar nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a 11a ZDPH,

•         tovar nadobudnutý v rámci trojstranného obchodu, ak platiteľ dane je druhým odberateľom,

•         elektrina, plyn, teplo a chlad, ak sú dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu,

•         zlato vo forme suroviny alebo polotovaru dodané iným platiteľom dane v tuzemsku,

•         investičné zlato podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZDPH dodané iným platiteľom dane v tuzemsku,

•         tovar alebo služby dodané iným platiteľom dane v tuzemsku, pri ktorých sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, napr. poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety, mobilné telefóny, integrované obvody v prípade, že hodnota základu dane na faktúre dosiahne hodnotu 5 000 eur a viac, ďalej kovový šrot, emisné kvóty, dodanie nehnuteľností v konaní o nútenom predaji, atď.

 Autor je Managing Director v spoločnosti Accace.


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Čo uvádzať do riadku B1 kontrolného výkazu DPH?
 
Čo uvádzať do riadku B1 kontrolného výkazu DPH?
 
Čo uvádzať do riadku B1 kontrolného výkazu DPH?
 
Čo uvádzať do riadku B1 kontrolného výkazu DPH?