Zámer predpokladá prebudovanie dvoch otvorov priepustu pod prívodným kanálom na dopravné tunely pre verejnosť. Takéto riešenie by bolo rýchlejšie a ekonomickejšie ako prevádzkovanie kompy.

„Odborníci z Vodohospodárskej výstavby a Slovenskej technickej univerzity analyzovali aktuálny stav otvorov priepustu a doterajšie výsledky dokazujú, že takéto riešenie by bolo realizovateľné,“ uviedol minister L. Sólymos.

Dodal, že s budovaním tunelov, jedného pre autá na druhého pre peších a cyklistov, by sa mohlo začať koncom roka 2018 alebo začiatkom roka 2019. D. Kvocera doplnil, že všetky potrebné merania už boli ukončené, pričom ich závery dávajú dopravnému projektu zelenú.

„Môžeme tak pokračovať v ďalších prácach, vrátane dopravno-inžinierskeho posúdenia, vypracovania technickej štúdie a začali sme s prípravou podkladov pre dokumentáciu posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ uviedol D. Kvocera.

Podľa meraní by konštrukcia tunela mala vydržať i vznetové explózie. Betón a betonárska výstuž otvorov sú vo veľmi dobrom stave a podložie priepustu je stabilné. Zmena na cestu pre verejnosť by si však vyžiadala zabezpečenie zariadení na monitorovanie priesakov, otrasov a teplotných zmien, potom by mal mať životnosť 59 rokov.

„Projekt by znamenal trvalé riešenie prepravy a mňa nesmierne teší, že zámer, ako výrazne pomôcť obyvateľom dotknutých obcí, je technicky realizovateľný,“ zdôraznil D. Kvocera. Priepust je situovaný v km 4,0 prívodného kanála. Slúži na odvádzanie priesakových vôd do ramennej sústavy Dunaja.

Počas povodňových stavov voda zo sústavy ramien spätne vzdúva hladinu vo výtokovom koryte priepustu a v ľavostrannom priesakovom kanáli. Priepust pod prívodovým kanálom má päť otvorov, pričom už pri projektovaní vodného diela sa predpokladalo, že na odvádzanie priesakových vôd postačia tri. Tento predpoklad potvrdili aj údaje namerané od roku 1994 do 2016.