Prísnejšie pravidlá poskytovania nebankových pôžičiek položili minulý rok na kolená aj Pohotovosť. Nebankovka vyhlásila, že nové pôžičky bude poskytovať do 23. decembra 2016. Po tomto termíne prešla do režimu čakania na splatenie poskytnutých úverov.

Na Spotrebiteľské centrum sa so žiadosťou o právnu pomoc najnovšie obracajú osoby, ktoré od Pohotovosti dostali upomienky napriek tomu, že jej nič nedlžia. Ide o rodinných príslušníkov alebo blízke osoby dlžníkov, ktorí nebankovke poskytli ich kontaktné údaje. Jeden taký list máme k dispozícii v redakcii.

Spojky medzi dlžníkom a nebankovkou

„Vážená pani/vážený pán, dovoľujeme si Vás informovať o úvere klienta XY zmluva číslo XY, ktorý Vás vo svojej žiadosti o úver uviedol ako kontaktnú osobu, s ktorou je podľa vyjadrenia klienta možné komunikovať ohľadom zmluvy o úvere,“ takýmto úvodom sa nebankovka prihovára v listoch, ktoré nazýva výzvami alebo upomienkami.

„Klient sumu nespláca, a preto sa obraciame na Vás – kontaktnú osobu so žiadosťou, aby ste po spoločnej komunikácii s dlžníkom zabezpečili úhradu dlhu v splátkach alebo celej dlžnej sumy. Veriteľ už písomne opakovane vyzval dlžníka a v súvislosti s dlhom apeluje na Vás, aby ste o dlhu a povinnosti dlh uhradiť upovedomili dlžníka.“

Aké úlohy a práva prislúchajú v tejto súvislosti kontaktným osobám, je otázne. Ich údaje totiž v úverových zmluvách nie sú zahrnuté.

Pohotovosť v listoch vyzýva kontaktné osoby, aby v súčinnosti s dlžníkom do 14 kalendárnych dní splatili úver, v opačnom prípade si bude požičané peniaze vymáhať od dlžníka právnou cestou. Treba poznamenať, že aj keby k splateniu pôžičky nedošlo, na kontaktné osoby to nebude mať vplyv, pretože nebankovka voči nim nemôže viesť žiadne konanie.

Nebankovka Pohotovosť pritvrdila v boji s neplatičmi agresívnou praktikou

Zdroj: Gazduj

Ako sa brániť

Podľa Spotrebiteľského centra Pohotovosť nemá právo na rozosielanie podobných upomienok. Chýba jej totiž súhlas so spracovaním údajov od kontaktných osôb, tak ako jej to ukladá zákon o ochrane osobných údajov. Postup nebankovky možno označiť za agresívnu obchodnú praktiku.

Spotrebiteľské centrum odporúča kontaktným osobám, aby podali podnet na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Môžu tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

„Podnet musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa. V podaní uveďte, že ste nebankovke nikdy svoje osobné údaje ako kontaktná osoba neposkytli, nesúhlasili ste s ich spracovávaním a aj napriek tomu vám spoločnosť Pohotovosť s.r.o. (IČO: 35807598) zaslala výzvu, ktorú môžete zaslať ako prílohu,“ radí Miroslav Antoňak, riaditeľ Spotrebiteľského centra.

Dlžníkom odporúča, aby si najskôr preverili výšku sumy, ktorú od nich žiada Pohotovosť. „V minulosti sa ukázalo, že nebankovka od ľudí dlhodobo vyberala splátky aj zo splatených úverov, navyšovala sumy splátok či istín,“ zdôvodňuje.

Ilustruje to konkrétny príklad klienta, ktorému sme sa minulý rok venovali na Gazduj. V Pohotovosti podpísal úverovú zmluvu a dohodu o plnení v splátkach s úplne odlišnými spôsobmi splácania, na čo klienta nebankovka neupozornila. Pochybenie zo strany Pohotovosti neskôr potvrdila aj Národná banka Slovenska.

Nepodpisujte splátkový kalendár!

Platnosť úverových zmlúv medzi Pohotovosťou a dlžníkmi je sporná. Súdy ich v mnohých prípadoch uznali za bezúročné a bezpoplatkové, čo v praxi znamenalo, že dlžník bol povinný splatiť iba istinu.

Spotrebiteľské centrum dôrazne apeluje na dlžníkov, aby sa nedohadovali s Pohotovosťou na splátkovom kalendári: „Vyžiadajte si ho, pošlite nám ho na posúdenie, avšak bez toho, aby ste sa poradili, ho nepodpisujte.“ Dlžníkom nebankovky ponúka centrum bezplatné zastupovanie v spore, o ktoré je možné požiadať online cez elektronickú podateľňu.