Spoločné nebytové priestory veľa napovedajú o používateľoch bytov. Rodiny s deťmi parkujú pred dverami kočíky, športovo založení si na rohožkách vetrajú tenisky a pestovatelia okrasných rastlín vystavujú na chodbách muškáty. Aj keď to domové poriadky nedovoľujú, používatelia bytov sa s tým ešte dokážu zmieriť. Horšie je to v prípade odpadkových vriec, s ktorými to na chodbách nielen vyzerá, ale niekedy aj zapácha ako na skládke.

Všetci to dôverne poznáme. Sused vyloží pred dvere vrece s odpadkami, ktoré sa uráči odniesť do kontajnera až pri odchode z bytu. Niekedy však nejde o hodiny, ale aj niekoľko dní, ktoré sa pri letných horúčavách a zvieracích exkrementoch v odpade premenia na peklo.

Odkladanie odpadkov pred dvere bytu je v domových poriadkoch upravené pod ustanovením o poriadku a čistote. V praxi sa možno stretnúť s rôznymi formuláciami.

„V komunikačných priestoroch domu (schodiská, chodby) nie je dovolené uskladňovať akýkoľvek odpad, nábytok a iný nadrozmerný odpad,“ píše sa v jednom z bratislavských domových poriadkov. „Odkladanie smetí, popola a odpadkov do spoločných priestorov sa zakazuje,“ uvádza domový poriadok Bytového družstva Spišská Nová Ves.

Na odkladanie odpadkov sa podľa domového poriadku Bytového družstva Pezinok vzťahuje ustanovenie, podľa ktorého „užívateľ nesmie ukladať žiadne predmety na schodištiach, chodbách, v spoločných častiach a zariadeniach, pivničných priestoroch, na streche a pri nádobách na domový odpad“.

Do spoločných nebytových priestorov nepatria nielen vrecia na odpadky, ale ani skrinky na topánky, police, stojany na dáždniky, či akékoľvek iné predmety, ktoré by mohli sťažiť záchranné práce napríklad pri vzniku požiaru. S argumentom, že ide o nehorľavý nábytok, by ste neobstáli. V zadymenej chodbe hrozí riziko zakopnutia o tieto predmety.

Ako si poradiť s pohodlným susedom

Porušenie domového poriadku treba nahlásiť správcovi domu – bytovému družstvu, predsedovi spoločenstva vlastníkov bytov, prípadne inej fyzickej či právnickej osobe, ktorá zodpovedá za správu domu. Správca však môže susedovi maximálne „rodičovsky” dohovoriť. Aj keď je v domovom poriadku uvedené, že jeho porušenie je považované za priestupok, v praxi to podľa advokáta Petra Serinu nič neznamená: „To, že niekto označí porušenie domového poriadku za priestupok, neznamená, že ide o priestupok v zmysle priestupkového zákona.”

Jedným z právnych prostriedkov na ochranu pred neporiadnymi susedmi je zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podľa tohto zákona môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru vlastníka, ktorý hrubo poškodzuje spoločné časti domu a nebytové priestory a sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov.

„Táto forma ochrany je omnoho účinnejšia, je však potrebné uvedomiť si, že ak raz začne súdny spor o nariadenie predaja bytu, je pravdepodobné, že dôjde k narušeniu medziľudských a susedských vzťahov, čo môže vyústiť do vzájomného šikanovania,“ upozorňuje P. Serina.

Z Občianskeho zákonníka vyplýva pre vlastníkov bytov povinnosť nadmieru neobťažovať susedov pachmi, pevnými a tekutými odpadmi. Ak sa konflikt rozhodnete riešiť na súde, čaká vás podľa advokáta náročné dokazovanie. Výsledkom súdneho konania je navyše ťažko vykonateľný rozsudok.

Ak má obec všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadom, kde by malo byť uvedené akým spôsobom sa má nakladať na území obce s komunálnym odpadom, kam sa môže ukladať a kam nie, môže byť neporiadny sused za porušenie nariadenia sankcionovaný.

P. Serina odporúča zvoliť nasledujúci postup: „V prvom rade by som sa snažil s dotyčným susedom dohodnúť na pravidlách cestou spoločenstva, správcu alebo domového dôverníka. Ak by to nebolo možné a ak má obec všeobecne záväzné nariadenie, oznámil by som porušenie nariadenia obci, prípadne podozrenie zo spáchania priestupku – to však závisí aj od toho, ako je riešený vstup do spoločných priestorov. Podal by som sťažnosť na Inšpekciu životného prostredia ako aj na Úrad verejného zdravotníctva. Na ten prvý z hľadiska nakladania s odpadom a jeho nesprávneho uloženia a na ten druhý z hľadiska hygieny a možnosti vzniku epidémií, či rozšírenia podkanov. Ak by ani jeden z vyššie uvedených postupov neviedol k náprave, zvážil by som a zrejme aj podal žalobu na predaj bytu, v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.“

Keď to medzi susedmi v bytovke nevonia
Na článku odborne spolupracoval advokát Peter Serina

Spotrebiteľská právna poradňa Gazduj

Máte problém s objednanou službou, výškou faktúry alebo neuznanou reklamáciou? Opýtajte sa advokáta Petra Serinu v bezplatnej poradni zameranej na otázky spotrebiteľského práva.