Môže skokovité zvýšenie platov učiteľom zlepšiť kvalitu výučby? 

18 % Určite áno, súčasné platy sú demotivačné 

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri 
Zvýšiť platy však nestačí. Férové a motivujúce odmeňovanie by malo byť samozrejmým, ale len jedným z komplexu systémových, strategicky (teda z hľadiska dlhodobého) dobre premyslených opatrení. Napokon, na každé zvýšenie životného štandardu si človek časom zvykne a už ho nevníma ako zásadnú pozitívnu zmenu. Prvoradý je výber skutočných talentov, nastavenie systému vzdelávania (to napokon platí všeobecne, nielen pre pedagógov), a napokon vytvorenie vhodného pracovného prostredia. 

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners 
Môže. Veľa učiteľov odchádza učiť do zahraničia alebo prechádza na inú profesiu práve pre zlé platové ohodnotenie, a práve to by bolo stimulom, aby sa vrátili a podporili kvalitu slovenského školstva. Na druhej strane, to tiež môže motivovať aj súčasných študentov, ktorí sa rozhodujú, či ísť študovať pedagogiku. 

Peter Halász, konateľ, Jaga Group 
Odmeňovanie pedagógov ani zďaleka nezodpovedá významu a dôležitosti ich práce. Samozrejme, že viac peňazí priláka i lepšiu kvalitu. Tá sa zase vráti vo forme lepšieho produktu - vzdelanejších, kriticky mysliacich a múdrejších detí. To samozrejme presahuje horizont volebného obdobia. Preto tridsať rokov po revolúcii učitelia zarábajú almužnu. Jednoduchšie sú trináste penzie, vlaky zadarmo, alebo ľúbivé frázy o nájomných bytoch. 

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 
Nielen kvôli zvýšeniu kvality výučby, ale hlavne pre spravodlivé ohodnotenie učiteľa, ktorý sa celý deň venuje našim deťom. 

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava 
Vzdelanie je kľúčový segment našej spoločnosti. Zvýšením platov učiteľov dokážeme na tieto pozície získať kvalitných pedagógov, ktorí budú vzdelávať novú generáciu, ktorá bude mať kritické myslenie a analytické schopnosti. Inak nás čaká prechod do neprosperujúcej, nemysliacej spoločnosti, kde by som nechcel vidieť žiť svojich potomkov. 

Rudolf Adam, predseda predstavenstva, Finportal, a.s., Bratislava 
Normálne platy zabezpečia aspoň primeranú kvalitu a určite prinesú viac mužov, ktorí dnes chýbajú. Stačí to porovnať so súkromnými školami, kde je pomer pohlaví rovnomerne zastúpený. 

Alexander Šrank, Country Managing Partner, PwC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
Finančne nedoceňujeme úlohu učiteľov ktorým zverujeme naše deti a majú zásadný vplyv na ich budúcnosť. Rozhoduje o tom za nás štát a je to veľmi krátkozraké. 

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron 
Nesmieme však očakávať skokovú zmenu kvality. Tá príde oneskorene a len v spojení s ďalšími systémovými zmenami. 

Milan Michalik, obchodný riaditeľ, PPA Controll, a.s., Bratislava 

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu 

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava 

37 % Zrejme áno, priláka to kvalitnejších adeptov 

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum 
Otázka platov učiteľov je len jedným z problémov nášho školstva. Som však presvedčený, že adekvátne ohodnotenie môže pomôcť posilniť školy o nových a kvalitných učiteľov. Len to nie je samospasiteľné. Treba sa pozrieť aj na kvalitu učebníc, školských pomôcok, a pod. Posledné roky sa investovali obrovské peniaze do digitalizácie, ale výsledok je tristný. Čo ukázala aj pripravenosť, alebo lepšie povedané nepripravenosť počas pandémie koronavírusu tento rok. 

Milan Vrúbel, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spol. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická a.s. 
Učitelia tvoria v živote každého dieťaťa, dospievajúceho, ale aj dospelého človeka dôležitú úlohu a zvyšovanie platov je nepochybne motiváciou pre všetkých zamestnancov. Je ale nevyhnutné, hlavne v profesii akou je učiteľ/pedagóg, rozlišovať ohodnotenie aj na základe neustáleho vzdelávania, ktoré je v tejto oblasti nevyhnutné. Preto by podľa môjho názoru ohodnotenie učiteľov malo ísť ruka v ruke so školeniami a edukáciou v rôznych oblastiach školstva. Aktívnejší učitelia vytvárajúci rôzne projekty, kampane či záujmové komunity žiakov, mali by byť ohodnotení iným spôsobom, ako tí pasívni, sledujúci len osnovy učiva. 

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR 
Atraktívne finančné ohodnotenie pedagógov je kľúčom k zlepšeniu celého prostredia a postavenia učiteľskej profesie v našej spoločnosti. Avšak zvyšovanie platov učiteľov nemôže byť jedinou cestou, ako zvýšiť kvalitu výučbového procesu. Proces vzdelávania je do značnej miery závislý od zručností učiteľov, ich ochoty profesionálne rásť a takisto od systémových podmienok, ktoré im jednotlivé školy, ministerstvo školstva a zriaďovatelia poskytujú. 

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava 
Je to základom pre prílev adeptov na toto povolanie a možnosť vyžadovania kvality. 

Martin Melišek, CFO, Softec 
Zvýšenie platov je jedno z nutných opatrení, určite ale nebude fungovať ak nebude sprevádzané riešením ostatných dlhodobých problémov. 

Stanislav Verešvársky, technický riaditeľ, SWAN, a.s. 
Aj keď plat je len jedným z faktorov. Pre lepšiu kvalitu výučby je dôležitý najmä moderný koncept a obsah výuky. Predchádzajúce vlády mali mnohé ambície reformovať systém výučby obsahovo aj metodicky, ale z dosiahnutých výsledkov mám zmiešané pocity. 

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk 
Verím, že by to pomohlo prilákať kvalitnejších odborníkov - učiteľov. Je pravda, že v súčasnosti je úroveň slabšia, až na výnimky a nadšencov. 

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava 
Skok v platoch automaticky neprinesie skok v kvalite výučby. Negatívny trend je však potrebné zastaviť. Je nevyhnutné školstvo viac prepojiť s praxou. Dnes školstvo zaťažuje už  zastaralými vedomosťami či zručnosťami, ale naopak vynecháva nové trendy, technológie či praktickú orientáciu základného právneho a ekonomického povedomia. Školstvo nesmie zaostávať za trendom, ale naopak mal by byť jeho motorom. To si vyžaduje kvalitných a ambicióznych učiteľov. 

Peter Hrčka 
Skokové navýšenie môže prilákať viac adeptov, avšak problém školstva je hlbší a platy sú len zlomok z toho. Atraktívne platy môžu prilákať študentov, avšak kvalitnejší kandidáti sa prejavia v praxi o pár rokov. Treba prehodnotiť celý systém financovania školstva, problémy základných škôl môžu čiastočne riešiť platy, avšak stredné školy potrebujú viac investovať do pomôcok a systému vzdelávania. Vysoké školy by sa mali vedieť uplatniť skúsenosti profesorov a kvalitných žiakov presadiť sa v komerčnej sfére už počas štúdia, čo by pomohlo aj finančne školám. Každý stupeň vzdelávania má podľa mňa iné problémy a potrebujú iné riešenia. 

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Určite to pomôže prilákať kvalitnejších kandidátov, ktorých v súčasnosti odrádza slabé platové ohodnotenie - táto zmena sa ale naplno prejaví až v priebehu pár rokov. 

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s. 
Zlepšenie nepríde zajtra, ale určite príde. Na druhej strane, prekážkou kvalitnejšieho vzdelávania sú často rodičia a prístup celej spoločnosti k dodržiavaniu pravidiel a noriem. 

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group 
Zvýšenie platov môže prilákať mladých ľudí, aby sa rozhodli študovať učiteľstvo a pedagogické vedy. Zároveň pomôže motivovať absolventov, ale aj skúsených učiteľov, aby vo svojej profesii učiteľa zotrvali. K tomu, aby sa aj zvýšila kvalita výučby je okrem motivácie učiteľov nevyhnutné postupne meniť/zlepšiť systém výučby. 

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva, Privatbanka, a.s. 
Ak to bude len trochu možné, zvýšenie platov by malo byť diferencované, podľa kvality tej ktorej školy. 

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s. 
Výrazne vyššie platy prilákajú vyššiu kvalitu. Musí za tým ale byť aj skoková zmena/reforma spôsobu výučby. Nabehnúť na modernejšie spôsoby podporujúce kreativitu, hravosť a zanietenie do výučby. Musíme sa výraznejšie priblížiť k ,,škola hrou". Ak budú žiaci/študenti chodiť do školy s radosťou, tak samozrejme sa to prejaví v lepších výsledkoch. 

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia 
Existujúcich starších učiteľov už to nezmení, no zvýšenie platov môže prilákať mladších, ktorí by mohli vniesť nové modernejšie metódy do výučby hlavne na základných školách. 

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave 
Musí sa však splniť ešte jeden predpoklad, že sa učitelia nebudú vystavovať permanentným (chronickým) reformám, v ktorých sa už nemôžu vyznať ani ich autori. 

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft 

Milan Drahoš, country manager SK & CZ, PEPCO SK & CZ 

Anton Šnegoň, konateľ, Battal 

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky 

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble 

Anna Hudáková, business & HR consultant 

Ján Majerský, managing director, Proma 

Daniel Gašpar, Managing Partner, Crowdberry a.s. 

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble 

37 % Skôr nie, problémy školstva sú oveľa hlbšie, ako peniaze 

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou 
Školstvo má mnoho problémov ale odmeňovanie za príchod do práce medzi najvypuklejšie nepatria. Napríklad v Prešovskom kraji dosiahla mzda učiteľov podľa analýz odborníkov úroveň skoro 160 percent prešovskej priemernej mzdy, pričom v Bratislavskom je to tesne pod 100 percent. Výsledkom je, že na portáli Profesia.sk hľadajú v Bratislavskom kraji 57 učiteľov na voľné pracovné miesto a v Prešovskom, najľudnatejšom slovenskom kraji, len štyroch. Riešením je zavedenie príplatkov za ubytovanie v  regiónoch s vyššími cenami za nájom nehnuteľnosti. Takéto riešenie by nestálo stovky miliónov eur, ako odborármi navrhované plošné zvyšovanie miezd  a zároveň by cielene a efektívne riešilo momentálne najviac medializovaný problém ,,mzdovej otázky v školstve". Vyriešením tohto terciárneho problému dosiahneme možnosť posunúť sa k vyriešeniu skutočného problému školstva. Tým je motivácia a odmeňovanie šikovných učiteľov s výsledkami. Teda nie učiteľov, ktorí vydržia v učiteľskom zbore najdlhšie a sú ochotní plniť rôzne formality, aby získali potrebné atestácie. 

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko, a.s. 
Dobrý učiteľ ostane dobrým učiteľom a naopak zlý ostanú zlými a je jedno, koľko im dáme peňazí.  

Boris Lorenc, predseda predstavenstva, Camase, a.s., Bratislava 
Diskutovať o kvalite výučby aktuálne nemá zmysel. Dôležité je, aby vôbec aká taká výučba v triedach čo najskôr začala a aby si žiaci aj učitelia naspäť zvykli chodiť denne do školy. ,,Korona prázdniny " devastujú školstvo, žiaci zleniveli a zaostávajú v učení. To, čo im rodičia obmedzovali, čas strávený za monitorom, ešte viac narástlo. Ak sa učiteľom teraz skokovo zvýšia platy, objavia sa aj také názory, že za čo - za to, že sú doma a ťarcha učiť deti sa preniesla na rodičov? 

Vladimír Hanes, zakladateľ, Hanes Exeuctive Search 
Roky zanedbávaný problém kvality učiteľov, metodiky vzdelávania a celkovo systému sa určite nenapraví plošným skokovým zvýšením platov, v akejkoľvek výške. 

Juraj Sinay, člen výkonného výboru, Zväz automobilového priemyslu 
Práca učiteľa nie je v žiadnej krajine motivovaná len finančne. K finančnej motivácii je treba vytvoriť aj spoločenskú klímu pre uznanie ich práce. Neustále kritizovanie slabej úrovne vzdelávacieho systému nebolo a nie je motivačné kritérium. 

Filip Vítek, data science director, Teamviewer 
Ako pomôže vyšší plat proti tomu, že minimálne 30 percent učiteľov sa bojí začipovania pri Covid teste? Učiteľov treba obmeniť alebo výrazne prevzdelať. Vyššie platy nevyženú slabých, ani nezabezpečujú rozšírenie obzorov. 

Peter Vilem, riaditeľ, Vema, s.r.o., Bratislava 
Samotné zvýšenie platov (aj keď skokovité) kvalitu výučby nezvýši. Školstvo potrebuje systémové zmeny prístupu a je to určite otázka postupného vývoja. Aj keď žijeme digitálnu dobu (z pohľadu techniky) tak samotná zmena správania ľudí nebude nikdy skokovitá. Školstvo nie sú len učitelia, je to celý ekosystém, ktorý celý musí prejsť zmenou prístupu, a to chce čas. Ak niekto bude tvrdiť, že to urobí v priebehu jedného volebného obdobia, tak to nemôže byť pravda. 

Martin Volek, riaditeľ, Volis International 
Učiteľom doprajem vyššie platy. Peniaze dlhodobo nemotivujú, dôležitejšie je prostredie v akom pracujete /kolektív, nebyrokracia, orientácia na prax/. 

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava 
Ale to neznamená, že ich zvýšiť netreba, práve naopak. Žiaľ, samotné zvýšenie platov bez systémových zmien nič nevyrieši. 

Roman Kučák, CEO & co-founder, Anodius 
Bez kvalitnej reformy školstva to nemá zmysel. Japonské príslovie hovorí, že akcia bez vízie je len nočná mora. 

Juraj Vozár,výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer 
Naše školstvo zažíva hlbokú krízu. Ide o zásadný pokles autority stavu ako takého. Ekonomické ohodnotenie, je len časťou skladačky. Moc rodiča, kontinuálne sa meniace ,,reformy" sú faktory vedúce školstvo nesprávnym smerom. Radikálny rez, ktorý je potrebný je len pre silného ministra s jasnou koncepciou a víziou, ktorú si bude vedieť obhájiť ako v parlamentne tak v spoločnosti. Rovnako musí byť pripravený, že jej úspech oveľa neskôr ako jeho odvolanie. Politická sínusoida je vždy len 4 roky. 

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC 
Zvýšenie platov bez obsahovej reformy len zakonzervuje súčasný, veľmi neutešený stav. 

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 
Platy samy o sebe kvalitu výučby nezlepšia. Treba pridať najmä spoločenské ocenenie práce učiteľa, a učitelia na druhej strane by mali menej dbať na memorovaní, osnovách, plnení učebných plánov a viac skutočne vzdelávať. Tomu však je treba zmenu celého systému, menej tlaku na učiteľov a menej zbytočnej administratívy. 

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s. 
Úloha zlepšiť školstvo vyžaduje nájsť odpovede na tri otázky: čo učí, ako učí, a kto učí. Peniaze sú čiastočným riešením len poslednej otázky. 

Martin Wiedermann, generálny riaditeľ, Centrálny depozitár cenných papierov SR 
Na motivácii peniazmi nie je nič zlé. Problémom je, ak je to jediná motivácia, a to platí pri akomkoľvek povolaní. Kvalitu výučby však platy samé o sebe nezmenia. 

Juraj Stern 
Treba rozsiahle zmeny celého systému. 

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia 

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska 

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec 

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o. 

Peter Krúpa, generálny riaditeľ, Hubert J.E. 

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s. 

Štefan Vadocz, riaditeľ, Neopublic s.r.o. 

3 % Určite nie, peniaze charakter nenapravia 

Miroslava Schrimpelová Bianchi, konateľka, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. , Bratislava 
Do školstva sa všeobecne dostáva podľa štátneho rozpočtu dosť peňazí, len ich lokácia nie je v poriadku. Skokový nárast platov (čo to je? 20 percent? 50 percent?) situáciu s nekvalifovanými pedagógmi nevyrieši. A len na okraj: myslíte, že v súkromnej firme skokový nárast platu vyrieši EFEKTIVITU alebo ZVYŠI OBRAT či ZISK?

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava 
Školstvo je podfinancované a platy učiteľov sú biedne. Zvýšiť ich platy je nevyhnutné, ale čakať, že peniaze stačia na zmenu kvality je holý nezmysel. Bude snáď senát STU demokratickejší, keď dostane viac peňazí? Sotva, len sa ešte viac zabetónujú vo svojich pozíciách. Zníži sa percento učiteľov, ktorí veria hoaxom? Sotva, peniaze nezmenia ich vlastnú úroveň vedomostí a nezmenia ich videnie sveta. Akékoľvek peniaze do škôl musia byť spojené s plnením úloh spojených s reformami v školstve a napĺňaním merateľných kvalitatívnych parametrov. 

5 % Neviem/ Nevyjadrujem sa/ Iné 

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko, s.r.o. 
Ohodnotenie učiteľov je dlhodobo zanedbávaná oblasť, ktorá sa nevyrieši kozmetickými úpravami platov. Postavenie učiteľa v spoločnosti ide ruka v ruke s jeho ohodnotením. Bez adekvátneho ohodnotenia nie je možné očakávať zvýšenie kvality. Učitelia vychovávajú budúce generácie a prosperita krajiny v budúcnosti bude závisieť nepochybne aj od kvality vzdelávania. 

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia 
Zvýšenie mzdového ohodnotenia je dôležitým ale len jedným z faktorov zlepšenia kvality výuky. Tá sa po tomto opatrení nezvýši hneď. Ak nebude odmena za kvalitu vyhodnocovaná, tak sa stane veľmi rýchlo ,,paušálnou" a nesplní účel. 

Ivan Paule, partner, TPA Audit 
Vyššie platy pritiahnu do školstva kvalitnejších učiteľov, treba ale vnímať hlavné porovnanie platovej úrovne s inými profesiami. Platové zaostávanie vždy pre daný sektor znamená, znižovanie kvality v jeho výkone, lebo šikovnejší ľudia idú inde. Súkromný sektor si platové úrovne flexibilne koriguje. Reguláciou platov v štátnom sektore dochádza k deformáciám. Hľadajme teda spôsoby, ako zvýšiť flexibilitu na trhu práce v učiteľskej profesii, čo sa týka platov, ale aj čo sa týka získavania a prepúšťania učiteľov.