1. Prevádzkovateľom portálu TREND.sk (ďalej len "portál") je News and Media Holding a.s. (IČO 47256281), so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava. Portál TREND.sk tvoria webové stránky prevádzkované na doménach druhej úrovne etrend.sk a trend.sk. Používateľom portálu je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky portálu.
  2. Vyplnením registračného formulára používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje uvedené v registračnom formulári na účely nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky portálu a dodania produktu/služby. Na poskytovanie niektorých služieb portálu, meranie návštevnosti a na prevádzku systému zobrazujúceho reklamu prevádzkovateľ využíva technológiu cookies. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.newsandmedia.sk/gdpr.
  3. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah uverejnený na portáli (ďalej len "obsah") je chránený autorskými právami News and Media Holdingu, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom. Prečítajte si úplný dokument upravujúci politiku copyrightu: www.trend.sk/politika-copyrightu
  4. Časť obsahu na portáli TREND.sk je voľne prístupná všetkým používateľom, ktorí disponujú technickým vybavením umožňujúcim pripojenie do internetu a zobrazenie stránok portálu. Prístup k iným častiam obsahu môže byť spoplatnený alebo podmienený bezplatnou registráciou. Prevádzkovateľ rozhoduje o prístupnosti/neprístupnosti a spoplatnení/nespoplatnení obsahu podľa vlastného uváženia.
  5. Prevádzkovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb portálu pri vynaložení ekonomicky opodstatnených nákladov. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.
  6. Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach portálu.
  7. Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním obsahu a využívaním služieb portálu. Súčasťou obsahu portálu je aj reklama obchodných partnerov prevádzkovateľa.
  8. Prevádzkovateľ umožňuje v rámci niektorých svojich služieb zaregistrovaným používateľom nezávislé publikovanie vlastného obsahu, najmä názorov na iný obsah. Za tento obsah je zodpovedný používateľ - autor obsahu - a je v jeho vlastnom záujme, aby sa vyvaroval právne postihnuteľného konania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov čitateľov v diskusiách ku článkom, v diskusných fórach, poradniach a blogoch. Napriek tomu prevádzkovateľ čitateľmi vytvorený obsah monitoruje, využíva automatický filter na vulgarizmy a vyhradzuje si právo podľa vlastného uváženia nežiaduce príspevky vymazávať.
  9. Používateľ nesmie šíriť, podieľať sa na šírení alebo predaji a redistribúcii obsahu bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Kopírovanie a skladovanie obsahu pre iné ako nekomerčné účely je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.
  10. Dokument upravujúci politiku copyrightu je dostupný na stránke www.trend.sk/politika-copyrightu