S cieľom predchádzať agresívnemu daňovému plánovaniu a presúvaniu ziskov do daňových rajov a krajín s nízkym daňovým zaťažením boli poslednou novelou zákona o dani z príjmov z decembra 2020 zavedené pravidlá pre zahraničné kontrolované spoločnosti (CFC pravidlá, Controlled Foreign Company) aj pre fyzické osoby.

Nové stanovenia, ktoré sa týkajú fyzických osôb, nadobudnú účinnosť od 1. januára 2022. Prvýkrát sa CFC pravidlá pre fyzické osoby použijú pri podaní daňového priznania v roku 2023 za zdaňovacie obdobie roka 2022. Zákon o dani z príjmov už obsahuje platné a účinné CFC pravidlá pre právnické osoby z roku 2017.

Podnety z EÚ, OECD

CFC pravidlá nie sú iniciatívou slovenskej vlády, vychádzajú z celosvetových podnetov OECD aj EÚ a historicky dlhodobo sú súčasťou daňového práva v USA a Spojenom kráľovstve. Zavedenie CFC pravidiel pre právnické osoby bolo pre členské štáty povinné, CFC pravidlá pre fyzické osoby sú len odporúčané. Ani tieto nie sú vo svete unikátne. Uplatňujú ich viaceré krajiny, napríklad Nemecko, Francúzsko či Fínsko.

Opodstatnenosť zavedenia CFC pravidiel pre fyzické osoby je možné zdôvodniť spôsobom podnikania v SR, keď za mnohými tajuplnými spoločnosťami stoja fyzické osoby, ktoré podnikajú cez účelové spoločnosti založené v krajinách s nižším, respektíve nulovým daňovým zaťažením, ako Britské Panenské ostrovy, Jersey alebo Belize, a teda platia na Slovensku, kde majú z off-shore ziskov rôzne benefity, nižšie dane než podnikatelia, ktorí ich na Slovensku transparentne deklarujú a zdaňujú.

Na rozdiel od CFC pravidiel pre právnické osoby, ktoré aplikujú transakčný prístup (podobne ako transferové ceny), sa pre fyzické osoby zavádza jednoduchší, no prísnejší systém zdanenia zahrnutím celkových príjmov tvoriacich základ dane bez ohľadu na to, či sú aktívne alebo pasívne (entity approach), ale len vtedy, ak ich úhrn presiahne 100-tisíc eur. Podľa nových pravidiel budú fyzické osoby zdaňovať príjmy, ktoré dosiahli cez CFC, aj keď neboli vyplatené ako dividendy, ale len vtedy ak pôjde o spoločnosť s efektívnou sadzbou dane nižšou ako 10 percent.

Jednoducho, no prísne

Vzhľadom na záujem, ktorý pri fyzických osobách CFC pravidlá tesne pred schválením novely vyvolali, môžeme skonštatovať, že došlo k viacerým zmierneniam v podmienkach na kvalifikáciu a CFC pravidlá v ich konečnej podobe predstavujú kompromis. Najdôležitejším je vylúčenie zasiahnutia reálnej ekonomickej činnosti vykonávanej v zahraničí.

Obzvlášť citlivo bola podnikateľmi vnímaná hranica kvalifikujúceho podielu vo výške viac ako 10 percent na CFC. V prípade podielu pod 50 percent hovoríme o minoritných akcionároch, ktorí nedokážu ovplyvniť, či im dividenda bude alebo nebude vyplatená a nemajú reálny vplyv na rozhodovanie spoločnosti. V schválenom znení zákona sú minoritní akcionári chránení cez výnimku formou reálnej ekonomickej činnosti.

Všetko ukáže prax

CFC pravidlá boli vytvorené na zamedzenie agresívneho daňového plánovania a presúvaniu ziskov, a preto by mali smerovať proti takýmto transakciám a neohrozovať skutočne vykonávanú ekonomickú činnosť. Krajiny, v ktorých prípade bude možné zdaniť aj reálne podnikanie, sú krajiny nenachádzajúce sa na Zozname spolupracujúcich štátov každoročne aktualizovanom rezortom financií.

Zoznam už nebude zahŕňať krajiny, kde je nulová sadzba dane (napríklad Jersey či UAE) alebo kde sa neuplatňuje žiadna daň z príjmov (napríklad Bahamy). Uplatňovanie CFC pravidiel a problémy, ktoré prinesie, bude možné zhodnotiť až po ich aplikovaní v praxi. Praktická aplikácia nastolí viaceré otázky – napríklad posúdenie, čo je a čo nie je skutočne vykonávaná ekonomická činnosť.

V neposlednom rade zavedenie nových pravidiel umožní podnikateľom, ktorí roky odkladali upratovanie svojej medzinárodnej právnej štruktúry, poriadnu analýzu jej hospodárnosti a zmysluplnosti.

BMB
Zdroj: BMB Partners
Kristína Reguliová

senior tax expert z BMB Partners