V súvislosti s vašou otázkou by sme chceli upozorniť, že podľa názoru FR SR príjem dosiahnutý na základe „akejkoľvek“ zmluvy nie je možné považovať  z príjem z príležitostnej činnosti v súlade s §8 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“), ktorý spolu s príjmami z prenájmu je v súlade s §9 ods. 1 písm. g) ZDP v úhrne do 500 eur ročne od dane oslobodený. Dôvodom je skutočnosť, že podľa názoru FR SR ide o príjem z cielenej a nie príležitostnej činnosti. 

Daný názor bol prezentovaný v rámci tlačovej správy FR SR z júla 2016, podľa ktorej FO plynie príjem z príležitostnej činnosti vtedy, ak sa sama rozhodne vykonať určitú činnosť, a to bez zmluvne dohodnutej povinnosti, ktorú by jej určila alebo prikázala iná osoba. 

Podľa názoru FR SR o príjem z príležitostnej činnosti môže ísť len v prípade, ak ide o činnosť, ktorá je príležitostná, t. j. v protiklade s príjmom, ktorý FO dosiahne na základe uzatvorenej zmluvy napr. podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. V podstate to znamená, že ak FO dosiahne za rok príjem napr. jedenkrát, avšak z činnosti dohodnutej v zmluve, nemôže ísť o príležitostnú činnosť, a preto ani predmetný príjem nemôže byť oslobodený do výšky 500 eur. 

Treba upozorniť, že predmetná tlačová správa nie je záväzná, skôr poukazuje na postupy a výklad daného ustanovenia zo strany FR SR. S predmetným názorom nesúhlasíme a máme zato, že FR SR vo svojom výklade išlo nad rámec ZDP. 

Stotožňujeme sa skôr s názorom Slovenskej komory daňových poradcov, ktorý bol odprezentovaný v rámci metodických dní,  podľa ktorého by sa za príležitostný príjem mal (mohol) považovať príjem:

1.     ktorý sa nepovažuje za príjem podľa §5 až 7 ZDP, a 

2.     netvorí podstatnú časť príjmov daňovníka v zdaňovacom období, a

3.     neplynie z činnosti, ktorú daňovník bežne vykonáva, a z ktorej mu plynú príjmy podľa §5 alebo 6 ZDP, a 

4.     môže, resp. mal by byť upravený zmluvne, aby bolo možné jednoznačne určiť o aký druh príjmu ide (aby bolo možné splniť napr. aj preukaznosť účtovného prípadu na strane toho, kto vypláca FO príjem z príležitostnej činnosti a pod.).

Na strane druhej by sme vás chceli upozorniť, že v súlade so ZDP je všeobecne povinná podať  daňové priznanie za rok 2016 tá osoba, ktorej výška zdaniteľných príjmov za rok presiahne sumu 1901,67 eura. Vyššie uvedené znamená, že pokiaľ váš syn za rok 2016 skutočne dosiahol len predmetný príjem, tak povinnosť podania daňového priznania mu nevznikne.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zdanenie príjmu študenta za prácu v call centre
Zdanenie príjmu študenta za prácu v call centre
Zdanenie príjmu študenta za prácu v call centre
Zdanenie príjmu študenta za prácu v call centre