Trinásty plat

 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur,
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur,
 • nie je oslobodený od sociálnych odvodov.

Podmienkou oslobodenia od zdravotných odvodov je:

 • trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj (vyplatený počas mesiaca jún),
 • trinásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce a súčasne,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30. 4. nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Štrnásty plat

 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur,
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur,
 • je oslobodený od sociálnych odvodov do výšky 500 eur.

Podmienkou oslobodenia od dane z príjmov a od zdravotných odvodov je:

 • štrnásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac november (vyplatený počas mesiaca december),
 • štrnásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31. 10. nepretržite aspoň 48 mesiacov a súčasne,
 • zamestnancovi bol vyplatený vo výplate za mesiac máj daného roka (vyplatený v júni) trinásty plat najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku.

Rekreačné poukážky

55 percent – zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť mu príspevok na rekreáciu vtedy, ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávatelia tiež musia sledovať, či zamestnanec, ktorý požiada o príspevok, pracoval u neho nepretržite 24 mesiacov. 

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu 55 percent výdavkov na rekreáciu, najviac však 275 eur za rok. Túto maximálnu sumu však dostanú len tí zamestnanci, ktorí u neho pracujú na plný úväzok. Zamestnancovi, ktorý má polovičný úväzok, musí firma prispieť na rekreáciu maximálne 137,50 eura za rok.

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2019

328,12 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň,

3 937,35 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2019 (19,2 x životné minimum 205,07 eura), ak daňovník dosiahne základ dane do 20 507 eur (100-násobok životného minima).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 20 507 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

9 064,094  - (základ dane : 4) (kde suma 9 064,094 = 44,2-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 36 256,37 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2019

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

 • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
 • ak poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
 • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, pretože ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie

Ak daňovník dosiahne základ dane do 36 256,37 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je: 3 937,35 eura - vlastný príjem manželky.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 36 256,37 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je:
13 001,438  - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (suma 13 001,438  = 63,4-násobok životného minima)
Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 52 005,75 eura a vyšší, nezdaniteľná časť na manželku je nula bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.