Pri zodpovedaní otázky preto treba vychádzať z ust. Zákonníka práce a ust. zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. Ak Vám boli lekárom predpísané lieky, ktoré môžu obmedzovať alebo zhoršovať pozornosť, potom treba vychádzať z ust. § 148 ZP, podľa ktorého "zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami. Zamestnanci sú povinní pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka."

Ďalej platí ust. § 12 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa ktorého je zamestnanec je povinný okrem iných
a) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený,
k) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce.

Nie je v našej kompetencii vyjadrovať sa k liečivu, obsahu účinných látok, ktoré obmedzujú pozornosť pri vedení vysokozdvižného vozíka (ďalej „VZV“). Ak vychádzame z predpokladu, že ste lekárovi obsah Vašej pracovnej náplne u zamestnávateľa oznámili a vysvetlili mu, že pod vplyvom liekov nebudete môcť vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy, nakoľko by mohlo dôjsť ku škodám na zdraví ako na Vašom, tak aj iných osôb, ako aj na majetku, lekár mal/mohol vhodnosť liečby zvážiť.

Dohoda so zamestnávateľom

Odporúčame okolnosť brania liečiv zamestnávateľovi oznámiť. Zákonník práce obdobnú situáciu nerieši tak, že by bolo povinnosťou zamestnávateľa vo vami uvedenom prípade preradiť vás na inú prácu, ako je to riešené v prípadoch uvedených v § 55 Zákonníka práce, ktorý stanovuje povinnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu, ak (okrem iných):

"a) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva."

Predpis lieku nie je lekárskym posudkom a zo zákona nebude povinnosťou zamestnávateľa preradiť vás na inú prácu prípadne inú vhodnú prácu. Rovnako v tomto prípade nejde o dlhodobú stratu vykonávať doterajšiu prácu. Je to vec osobných rokovaní so zamestnávateľom. Zmenu práce by ste v tomto prípade mohli dosiahnuť iba na základe dohody so zamestnávateľom.

Platí tiež, že zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie pracovných povinností, ak odmietnete vedenie VZV, čo vyplýva z ust. § 47 Zákonníka práce, keďže by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia Vás ako zamestnanca, alebo aj iných osôb.

Práceneschopnosť

Ak nedôjde k vášmu preradeniu na základe rokovania so zamestnávateľom, potom možnosťou je požiadať lekára o lekársky posudok na výkon práce vodiča VZV, a v prípade kladného posudku o nemožnosti vykonávať prácu vodiča VZV požiadať zamestnávateľa o preradenie na inú prácu podľa ust. § 55 ods. 3 Zákonníka práce. Tu platí, že ak Vás zamestnávateľ nebude môcť preradiť v rámci pracovnej zmluvy, môže vás preradiť po dohode s Vami aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.

Práca, na ktorú by vás zamestnávateľ preradil na základe lekárskeho posudku musí zodpovedať Vašej zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

V prípade, že by zamestnávateľ nesúhlasil s dočasným preradením na inú pracovovnú pozíciu na základe vzájomnej dohody, poslednou možnosťou riešenia tejto situácie je už Vami spomínaná dočasná PN-ka.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Užívanie liečiv a dočasné preradenie na inú prácu
Užívanie liečiv a dočasné preradenie na inú prácu
Užívanie liečiv a dočasné preradenie na inú prácu

Užívanie liečiv a dočasné preradenie na inú prácu