Registrácia. Áno či nie

Podľa zákona o dani z príjmov sa fyzická osoba, ktorá získala živnosť, má licenciu alebo začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť musí do konca ďalšieho mesiaca zaregistrovať na daňovom úrade podľa miesta svojho trvalého pobytu. Ten jej pridelí daňové identifikačné číslo - DIČ. Vzor registračného tlačiva je na stránkach portálu Finančnej správy - Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty - schválený vzor a na každom daňovom úrade.

Karol chce pravidelne prispievať ako autor do odborného časopisu. Uzavrie 15. februára s  vydavateľom zmluvu na základe autorského zákona o vytváraní diel spojenú s licenčnou zmluvou a zároveň podpíše dohodu o nezrážaní zrážkovej dane z autorských honorárov. Tento deň sa považuje za začatie vykonávania slobodného povolania (samostatnej zárobkovej činnosti). Na daňový úrad sa musí zaregistrovať do konca marca. Ak by si honoráre nechal zdaňovať zrážkovo, registračná povinnosť sa ho netýka.

Ak sa Karol nezaregistruje, hrozí mu pokuta. Najmenej môže byť 60 eur, najviac 20 000 eur. V praxi však daniari oneskorenú registráciu tolerujú a pokuty vyrubujú len zriedka. Tvrdia, že "pri určovaní výšky pokuty prihliadajú na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu (napríklad počet dní omeškania pri podaní žiadosti o registráciu).

Zdravotné odvody

Osoba v slobodnom povolaní sa podľa zákona o zdravotnom poistení považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu, keď dovŕši 18 rokov veku a má pridelené DIČ.

Tu nastáva ďalšia povinnosť pre umelca či autora - musí to do 8 dní oznámiť zdravotnej poisťovni a potom začne platiť zdravotné odvody - v roku 2014 najmenej 56,35 eura a vždy do 8. dňa v mesiaci.

Ak umelcovi daňový úrad pridelí DIČ 15. februára, do 23. februára to musí oznámiť zdravotnej poisťovni. Prvé zdravotné odvody zaplatí do 8. apríla. Zdravotné odvody mu za celý rok zúčtuje poisťovňa. Tá mu aj oznámi, akú sumu bude na zdravotných odvodoch platiť od januára 2015.

Autori, ktorí okrem honorárov majú napríklad príjem zo zamestnania, nemusia platiť preddavky na zdravotné odvody. Poistné zaplatia podľa skutočného príjmu, ktorý bude v ročnom zúčtovaní. Tí, ktorým strháva zamestnávateľ z honorárov zrážkovú daň, zdravotné odvody neodvádzajú a nemajú ani žiadne povinnosti voči zdravotnej poisťovni.

Sociálne odvody

Slobodné povolanie sa už pokladá za samostatne zárobkovú činnosť. Ak Karol podpísal autorskú zmluvu na písanie článkov v minulom roku a na článkoch vlani zarobil (v hrubom) viac ako 4 830 eur, stáva sa z neho povinný platiteľ sociálnych odvodov. V marci tohto roku podá daňové priznanie, daňový úrad potom poskytne údaje z priznania Sociálnej poisťovni. Ak by sa Karol do Sociálnej poisťovne neprihlásil do 8. júla, Sociálka by mu sama poslala výzvu, že má platiť odvody.  

Koľko bude odvádzať sociálke závisí od jeho príjmov - najmenej však 133,22 eura. Od januára 2015 sa mu odvody (do sociálky a aj do zdravotnej) zase zvýšia, lebo sa zvýši najnižší vymeriavací základ.

V júli 2015 sa však už nebude musieť do sociálky prihlasovať a ani odhlasovať a aj výšku poistného Sociálna poisťovňa zaňho vypočíta. Tieto zmeny priniesla novela sociálneho poistenia od januára tohto roku.

Ak by si Karol platil dobrovoľné sociálne poistenie, mal by sa z neho k 1. júlu odhlásiť, ak nechce platiť odvody dva krát. Stáva sa totiž už povinným platiteľom. Ak sa neodhlási, Sociálka mu automaticky (zo zákona o sociálnom poistení) dobrovoľné poistenie po dvoch mesiacoch zruší.

Ako je to s daňami

Dôležité pri zdaňovaní príjmov zo slobodných povolaní je to, o aké príjmy ide a na základe akej zmluvy. Príjmy fyzických osôb v slobodnom povolaní patria k príjmom podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2 alebo ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Príjmami z podnikania (podľa § 6 ods. 1) sú príjmy advokátov, audítorov, lekárov, veterinárov. V daňovom priznaní typu B sa zapisujú do tabuľky číslo 1 na riadok 3.

Príjmy umelcov, spisovateľov, autorov, tlmočníkov, znalcov či športovcov patria medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2). Ide o "aktívne príjmy" a teda títo daňovníci si môžu uplatniť v daňovom priznaní nezdaniteľnú sumu a daňový bonus. Tak isto, ako pri príjmoch z podnikania, aj tu sa dá vykázať daňová strata. Umelec, autor, novinár honoráre zapíše do tlačiva B, do tabuľky číslo 1, na riadok 5.

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2013 presiahnu sumu 1 867,97 eura.

Ak si autor uplatní paušálne výdavky, musí vyplniť aj novú tabuľku číslo 1b, ak použije skutočné výdavky (daňovú evidenciu), vypĺňa novú tabuľku 1a.

Pri pasívnych príjmoch ide o zárobok z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (podľa § 6 ods. 4). Ak má napríklad spisovateľ príjem z ďalšieho vydania knihy, nemôže si uplatniť nezdaniteľnú sumu a ani daňový bonus. Príjmy zapíše na riadok 11.

Vo všetkých týchto prípadoch si príjem daňovník zdaňuje sám v daňovom priznaní.

Zrážková daň

Autori si príjem za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie nemusia zdaňovať sami v daňovom priznaní. Zárobok môže za nich zdaniť zrážkovou daňou vydavateľ. Predtým však vydavateľ stiahne z honoráru odvod 2 percentá do Literárneho fondu. Takúto výnimku dáva zákon o dani z príjmov autorom. Nemôže mu však od príjmov odpočítať paušálne výdavky.

Rozhodnúť sa, akým spôsobom bude zdanený ich príjem, majú však len autori, ktorí majú s vydavateľstvom uzatvorenú autorskú zmluvu alebo zmiešanú zmluvu (zmluva o vytvorení diela spolu s licenčnou zmluvou).

Ak niekto dostane jednorazový honorár za príspevok do novín a časopisov, vydavateľstvo mu z neho musí strhnúť odvod do literárneho fondu a zrážkovú daň.

Pokiaľ budú vyplácané príjmy za príspevky na základe licenčnej zmluvy patriace do § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, tieto sa budú naďalej zdaňovať len zrážkovou daňou.

Ak by si chcel autor honoráre zdaniť sám, musí s vydavateľom podpísať dohodu, ktorej obsahom je, že vydavateľ príjem nezdaní zrážkou pri vyplatení ale zdaní ho autor v jeho daňovom priznaní. Vydavateľ musí dohodu oznámiť daňovému úradu najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí roka, v ktorom bola uzavretá. To znamená, že ak zamestnávateľ uzatvoril vlani takéto dohody s autormi, mal to do 15. januára oznámiť daniarom.

Čo je výhodné

Spôsob zdanenia predurčuje aj to, aké výdavky si môže autor započítať. V minulosti zamestnávatelia z príjmov odpočítali paušálne 40 percentné výdavky, zrazili 2 % do literárneho fondu a zdanili 19 percentnou zrážkovou daňou. Autor sa už nemusel starať o účtovanie výdavkov, nepodával daňové priznanie.

V súčasnosti už zamestnávateľ nemôže od honorárov odpočítavať paušálne výdavky. Na dani teda autor zaplatí oveľa viac ako v minulosti.

Ak si autor bude sám podávať daňové priznanie, buď uplatní skutočné výdavky (na základe vedeného účtovníctva alebo daňovej evidencie) alebo paušálne výdavky 40 percent. Tie sú však už obmedzené na 420 eur za mesiac, za rok 5 040 eur. Paušálne výdavky si môže autor zvýšiť o zdravotné alebo sociálne poistenie, ak ich už platil ale nie o odvod do literárneho fondu. Ten si môže dať do výdavkov len pri účtovaní skutočných výdavkov.

Výhodné a pritom jednoduché je použitie daňovej evidencie. Autor si môže započítať neobmedzené výdavky, môže si dať napríklad auto do obchodného majetku, môže ho odpisovať, účtovať paušál 80 percent na benzín a pritom môže byť v strate.

Výhody a nevýhody uplatňovania zrážkovej dane

 • autor sa nemusí registrovať na daňovom úrade, keďže pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, nie je registračná povinnosť
 • autor nepodáva daňové priznanie
 • vyhne sa plateniu odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, keďže z príjmov zdanených zrážkovou daňou sa neplatia odvody
 • na dani autor zaplatí oveľa viac ako v minulosti

Výhody a nevýhody príjmu v daňovom priznaní

 • autor, ktorý si honoráre zdaní sám, si môže odpočítať skutočné alebo paušálne výdavky (na mesiac 420 eur)
 • môže si uplatniť nezdaniteľnú sumu a daňový bonus
 • od príjmu vyššieho ako 4 830 eur už musí platiť sociálne odvody. Prvý krát ich odvedie za júl do 8. augusta a minimálne 133,22 eura

Pozor, zmena

Do konca minulého roka bol samostatne zárobkovo činnou osobou umelec alebo autor vtedy, ak bol registrovaný na daňovom úrade a mal pridelené DIČ. Od júla 2014 platí na základe novely sociálneho poistenia, že pri rozhodovaní o tom, či fyzická osoba je alebo nie je SZČO, už nie je podstatné DIČ.

To znamená, že ak sa aj fyzická osoba nezaregistruje, daniari ju budú jednoznačne posudzovať ako SZČO vtedy, ak má (alebo mala) príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Kedy zanikne povinné poistenie SZČO umelcov a autorov (ktorí nemajú živnosť)? Zanikne odo dňa, od ktorého umelec alebo autor podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni. 

V ďalších častiach seriálu o zdaňovaní príjmov za rok 2013 si prečítate:

 • ako zdaní príjem zamestnanec, dohodár
 • daňové priznanie študenta a dôchodcu
 • príjmy podnikateľa
 • zárobok prenajímateľa (prenájom bytu alebo domu)
 • kapitálové príjmy 
 • ostaté príjmy (predaj nehnuteľnosti, výhry a ceny)