Cigarety a liehoviny, z ktorých sa platí spotrebná daň musia byť ešte pred ich uvedením do voľného obehu označené kontrolnou známkou. Následne musí podnikateľ zaplatiť za tovar spotrebnú daň a DPH. Ak sa zákonom zmení výška spotrebnej dane z cigariet, ministerstvo financií súčasne stanoví predajcom lehotu, dokedy musia dopredať zásoby cigariet s nižšou spotrebnou daňou.

Pravidlá dopredaja starých zásob

Tento rok budú musieť predajcovia absolvovať túto tortúru opäť. Upozornil nás na to jeden obchodník. Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa starého zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov účinného do 30. septembra 2014 možno predávať iba do 30. novembra 2015. Po tomto dátume budú takto označené spotrebiteľské balenia cigariet považované za neoznačené. Neoznačené znamená nelegálne.

Predajca musí urobiť inventúru nepredaných zásob. To okrem iného znamená, že do 15. decembra 2015 oznámi colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiada colníkov o ich zničenie. Colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady podnikateľa a o zničení vyhotoví protokol.

Odborník na spotrebné dane Peter Šubík to kritizuje. Ministerstvo financií tak podľa jeho slov "podlieha lobistickému tlaku výrobcov a dovozcov liehovín a tabakových výrobkov a pomáha im vypratať priestor od tovaru, za ktorý dostali riadne zaplatené a štát z neho zinkasoval daň, aby ho mohli opäť doplniť svojim tovarom a štát opäť inkasoval daň."

Štát takto vlastne podnikateľov oberá o peniaze, ktoré už od nich zinkasoval na spotrebnej dani a teraz im zakazuje predaj toho tovaru a ešte mi aj prikazuje, že ho musia likvidovať na svoje náklady.

V mene boja s daňovými únikmi

Všetky  takéto prípady sú vymenované v prechodných ustanoveniach zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (č. 106/2004 Z. z.), ktorým sa menili sadzby dane a tak aj určovali termíny používania starých kontrolných známok.

Podľa ministerstva financií dôvodom tejto poslednej zmeny je, že s účinnosťou od 1. januára 2015 sa všetky kontrolné známky tlačia iba v štátnom podniku Mincovňa Kremnica. Vlani ich tlačili štyri súkromné tlačiarne.

Od 1. októbra 2014 sa tiež zaviedli úplne nové ochranné prvky na kontrolnej známke a iný systém ich tlače a distribúcie. Kým vlani sa objednávanie kontrolných známok uskutočňovalo medzi výrobcami, respektíve distribútormi a tlačiarňami, dnes si ich už objednávajú v elektronickom systéme Finančnej správy. Tá v tomto systéme potvrdzuje množstvá kontrolných známok, ktoré dodá subjektu podľa toho, koľko ich už má na sklade.

Únik na spotrebných daniach z liehu a tabaku sa odhaduje na približne 80 miliónov eur ročne. Zmeny by mali tieto úniky znížiť. Finančná správa zase očakáva, že nový elektronický systém kontrolných známok s dokonalejšími ochrannými prvkami sprehľadní trh s liehovinami a tabakovými výrobkami. Odborníci na spotrebné dane si ale nemyslia, že tieto zmeny daňové úniky zásadne obmedzia.

Spôsob dopredaja cigariet zdanených nižšou sadzbou dane zavádza zákon už od roku 2009.

„Tento mechanizmus bol vytvorený aj v spolupráci s tabakovým priemyslom vrátane obchodníkov s tabakovými výrobkami. Podľa doteraz zaužívanej praxe, ak sa pristupuje k zvyšovaniu sadzby dane z cigariet, tento zámer je vždy vopred diskutovaný so všetkými zainteresovanými profesijnými združeniami, vrátane obchodníkov s tabakovými výrobkami. O lehotách dopredaja sú teda všetky zainteresované subjekty vopred oboznámené a v rámci  legislatívneho procesu môžu predkladať svoje pripomienky,“ konštatovalo ministerstvo financií.

Lehoty dopredaja sa podľa rezortu stanovujú tak, aby sa veľkoobchod a maloobchod mal čas pripraviť na zmenu sadzby dane a zároveň tak, aby sa efekt zvýšenia spotrebnej dane premietol do výberu spotrebnej dane čo najskôr.

Európska komisia to neprikazuje

J. Šubík nás upozornil na to, že kým v iných EÚ krajinách sa podnikatelia voči takýmto praktikám štátu dokážu brániť podnetom na Európsku komisiu, naši podnikatelia to trpia. Berú to ako povinnosť zo zákona voči ktorej nič nezmôžu.

Európska komisia už začala konanie v podobnej veci voči Estónsku, Maďarsku a na Portugalsko dokonca už podala žalobu na Súdny dvor Európskej únie. Podľa portugalskej legislatívy je v prípade zvýšenia sadzby spotrebnej dane na cigarety možné cigarety s pôvodnou kontrolnou známkou, a teda hlavne s cenou, predávať maximálne tri mesiace po uplynutí roka, v ktorom boli uvedené do voľného obehu.

EK tvrdí, že ak Portugalsko časovo obmedzuje predaj cigariet, nezodpovedá to cieľom prevencie voči daňovým únikom a podvodom v spotrebných daniach. Okrem toho Portugalsko takto môže brániť voľnému pohybu tovarov podliehajúcich spotrebnej dani.

Rezort financií nechcel komentovať zákony v týchto krajinách a ani neodpovedal na otázku, či Slovensku nehrozí v tomto prípade to čo Portugalsku. Podľa jeho vyjadrenia „v členských štátoch EÚ sú rôzne systémy, ktoré členské štáty aplikujú pri zmenách sadzby dane. Tieto systémy vždy vychádzajú zo špecifík daného trhu s tabakovými výrobkami, ktorý je v každom členskom štáte iný. Systém dopredaja tabakových výrobkov ustanovený v SR je špecifický a zohľadňuje vývoj na trhu v SR a vychádza z rôznych praktík aplikovaných v iných členských štátoch.“

Smernica EÚ

Samotné kontrolné známky, pravidlá a spôsob ich používania na označovanie tovarov podliehajúcich spotrebným daniam upravuje smernica pre spotrebné dane č. 2008/118/ES, konkrétne v ustanovení článku 39. Podľa tejto smernice sa na všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam, a teda i na tabakové výrobky uplatní spotrebná daň platná v čase vzniku daňovej povinnosti.

„Už z prvého odseku tohto článku smernice je zrejmé, že používanie kontrolných známok nie je povinné. Na Slovensku sa však kontrolná známka stala kultovým predmetom a jej význam je viac ako preceňovaný. V susednom Rakúsku sa bez problémov obídu aj bez kontrolných známok a pokiaľ ide o potlačenie daňových únikov, dokážu to aj bez nich,“ konštatoval v tejto súvislosti J. Šubík.

Dodal, že by bolo lepšie ak by sa ministerstvo financií radšej sústredilo na odstránenie hrubých deformácií v zákone o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Slovenskí výrobcovia piva, ako aj výrobcovia a dovozcovia niektorých druhov vína sú postihovaní napríklad aj zaokrúhľovaním základu dane smerom nahor.