• Obchodný zákonník v § 82 hovorí, že zisk spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti sa delí medzi spoločníkov rovným dielom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Znamená to, že spoločenská zmluva môže byť v tomto bode formulovaná aj tak, že podiely spoločníkov na zisku nebudú v zmluve pevne percentuálne stanovené, ale že budú podliehať každoročnej dohode spoločníkov o delení zisku?

Podľa ustanovenia § 82 ods. 1 Obchodného zákonníka skutočne platí, že zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti rovným dielom. Podiel na zisku určený na základe ročnej účtovnej závierky je splatný v lehote do troch mesiacov od jej schválenia. Podľa § 82 ods. 4 Obchodného zákonníka ustanovenia odsekov 1 až 3 tohto paragrafu sa použijú, len ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Obchodný zákonník používa pri deľbe zisku spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti model rozdelenia zisku rovným dielom. A to bez ohľadu na výšku peňažných vkladov spoločníkov do spoločnosti a ich prípadnú zaangažovanosť na každodennom podnikateľskom živote v.o.s. Verejná obchodná spoločnosť je typickým reprezentantom osobnej obchodnej spoločnosti.

Zákon zvolil taký model deľby zisku pravdepodobne preto, že všetci spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti ručia za jej záväzky spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom. Citované ustanovenie zákona je však dispozitívne. Preto spoločníci môžu v spoločenskej zmluve aplikovať iný model deľby zisku.

Vaša otázka je, že či môže byť spoločenská zmluva formulovaná tak, že podiely spoločníkov na zisku nebudú v zmluve pevne percentuálne vyčíslené, ale že budú podliehať každoročnej dohode spoločníkov o rozdelení zisku. Komentáre Obchodného zákonníka sa tejto otázke vôbec nevenujú. K problematike neexistuje smerodajná súdna judikatúra. Osobne vám tento postup neodporúčam.

Klauzula spoločenskej zmluvy, ktorá by odkazovala na každoročnú dohodu spoločníkov o deľbe zisku, by bola vágne formulovaná a neurčitá. Navyše deľba zisku býva aj v prípadoch percentuálneho modelu v praxi dôvodom nezhôd spoločníkov a často ústi do paralyzovania až likvidácie spoločnosti. Je nepravdepodobné, že spoločníci by sa každoročne na deľbe zisku dohodli konsenzom.

Použitie navrhovaného modelu by v praxi mohlo viesť k patovej situácii. Ak by sa spoločníci nedohodli na deľbe zisku, zisk by nebolo možné reálne vyplatiť.

V takom prípade by spoločník ani nemohol zažalovať verejnú obchodnú spoločnosť o vyplatenie podielu na zisku. Prečo nie? Pretože by nevedel, na aký zisk má vlastne nárok.

Zisk je spoločnosť povinná spoločníkom vyplatiť v lehote do 3 mesiacov od schválenia účtovnej závierky. Aj táto lehota je dispozitívna a spoločníci sa môžu v spoločenskej zmluve dohodnúť na kratšej, ale aj dlhšej lehote na vyplatenie podielu na zisku.