Dôchodca musí poisťovni výzvu vrátiť vyplnenú. Tá rozhodne o priznaní penzie do 60 dní. Dôchodok potom zvýši spätne od 1. júla. O minimálnom dôchodku u tých, ktorí dôchodkový vek dovŕšia po 30. júni, bude poisťovňa rozhodovať v rámci žiadosti o riadny dôchodok. Prvé minimálne penzie by mali penzisti dostať v novembri.

Výzva bude obsahovať napríklad otázky týkajúce sa dôchodkov vyplácaných z cudziny a tiež výsluhových dôchodkov, vrátane pozostalostných penzií. Tie sa totiž tiež započítajú a ich výška rozhodne o minimálnom dôchodku. V prípade, že poberateľ neuvedie správne údaje, najmä o poberaní dôchodku zo zahraničia, bude povinný vyplatený minimálny dôchodok vrátiť.

Takmer štyritisíc penzistov poberá k dôchodku aj dávku v hmotnej núdzi. Riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia SP Michaela Putecová upozornila, že ľudia nebudú musieť ísť na úrad práce a vracať dávky v hmotnej núdzi. „Tým, ktorí poberali dávky v hmotnej núdzi, poisťovňa zúčtuje tieto dávky so sumou minimálneho dôchodku.“ To znamená, dostanú dôchodok za mesiace od júla znížený o dávku v hmotnej núdzi.

Minimálnu penziu dostane aj ten, kto predtým poberal invalidný alebo predčasný dôchodok a ten sa už potom, keď dovŕšil dôchodkový vek, zmenil na starobný. Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek a splní zákonom stanovené podmienky, zvýši sa mu dôchodok na minimálny bez ohľadu na to, či mu bol v minulosti priznaný invalidný dôchodok ako takzvaný plný alebo čiastočný.

Aby vám sociálka zvýšila nízky dôchodok na minimálny, musíte spĺňať tri základné podmienky. Musíte počas života získať minimálne 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Váš dôchodok pritom musí byť nižší ako je výška minimálneho dôchodku. Treťou podmienkou je, že musíte požiadať o všetky dôchodky, na ktoré vám vznikol nárok. To znamená, ak by napríklad išlo o starobnú dôchodkyňu, ktorá ovdovela, podmienkou pre rozhodnutie o minimálnom dôchodku je, že požiadala SP aj o vdovský dôchodok.

Minimálna výška minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia je 269,50 eura. Minimálna penzia sa zvyšuje podľa dĺžky kvalifikovaného obdobia, do ktorého sa započíta celé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poberateľ získal pred 1. januárom 1993, bez ohľadu na jeho príjem. Od 1. januára 1993 sa započítajú tie dni získané v rokoch s príjmom na úrovni 24 % priemernej mzdy. Musí dosiahnuť osobný mzdový bod minimálne v hodnote 0,241, ide o príjem na úrovni životného minima.

Výška minimálneho dôchodku v roku 2015 a v roku 2016
Počet rokov poistenia Mesačná výška
30 269,50
31 273,40
32 277,40
33 281,30
34 285,30
35 289,30
36 293,20
37 297,20
38 301,10
39 305,10
40 311,10
41 317
42 322,90
43 328,90
44 334,8
45 340,80
46 346,70
47 352,70
48 358,60
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ako bude rozhodovať o dôchodku SP

Dôchodky priznané pred 1. júlom 2015:

1. Sociálna poisťovňa do 31. augusta 2015 zašle výzvu na preukázanie rozhodujúcich skutočností.

2. Poberateľ dôchodku vráti vyplnenú výzvu - informácia o dôchodkoch, ktoré nevypláca Sociálna poisťovňa (potvrdenie inej inštitúcie).

3. Sociálna poisťovňa rozhodne do 60 dní od vrátania výzvy.

4. Dôchodok sa zvýši od 1. júla 2015.

Dôchodky priznané po 30. júni 2015:

 • o zvýšení dôchodku Sociálna poisťovňa rozhodne bez žiadosti,
 • pri priznaní starobného dôchodku,
 • odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku,
 • odo dňa zmeny rozhodujúcich skutočností, 
 • najskôr však od 1. júla 2015 a až po preukázaní rozhodujúcich skutočností.

Aké dôchodky sa zvýšia

 • starobný dôchodok (aj keď bol pôvodne priznaný ako predčasný starobný  dôchodok) a
 • invalidný dôchodok poberateľa, ktorý dovŕšil dôchodkový vek.

Podmienky nároku

1. Získanie minimálne 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Pred 1. januárom 1993 sa počíta každý deň dôchodkového poistenia. Od 1. januára 1993 len dni dôchodkového poistenia získané v roku s osobným mzdovým bodom najmenej 0,241, teda s ročným príjmom najmenej 24,1% priemernej mzdy.  Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu (podmienka minimálneho príjmu sa neskúma) sa počíta súčet dní dôchodkového poistenia získaných v cudzine. Zhodnotí sa teda celé obdobie dôchodkového poistenia - ak je potvrdené, príslušnou inštitúciou.

2. Výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku.

Do dôchodkových príjmov sa počíta

 • starobný alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský/vdovecký dôchodok,
 • vdovský/vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok a invalidný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení vojakov,
 • dôchodok z cudziny,
 • pri invalidnom dôchodku je dôchodkovým príjmom aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

3. Dôchodca požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku - vdova požiadala Sociálnu poisťovňu aj o priznanie vdovského dôchodku).

O zvýšenie na minimálny dôchodok nie je potrebné požiadať - Sociálna poisťovňa rozhodne automaticky.

Výška minimálneho dôchodku

Výška minimálneho dôchodku závisí od počtu rokov kvalifikovaného obdobia - čím väčší počet kvalifikovaných rokov, tým vyšší minimálny dôchodok:

 • za 30 rokov kvalifikovaného obdobia - 136 % sumy životného minima (136 % zo sumy 198,09 eur = 269,50 eura mesačne),
 • za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia - zvýšenie o 2 % sumy životného minima za každý rok,
 • za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia - zvýšenie o 3 % sumy životného minima za každý rok.

Koľko dostane sporiteľ v II. pilieri

Poberateľ starobného dôchodku - sporiteľ

 • minimálny dôchodok sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení primerane zníži podľa rovnakých pravidiel ako sa znižuje starobný dôchodok,
 • do úhrnu dôchodkových príjmov sa z II. piliera započíta len vdovský/vdovecký a sirotský dôchodok.

Poberateľ invalidného dôchodku - sporiteľ

 • minimálny dôchodok sa neznižuje
 • musí poberať dôchodok z II. piliera zo všetkých povinných príspevkov (teda z celej nasporenej sumy)
 • do úhrnu dôchodkových príjmov sa započítajú všetky dôchodky z II. piliera (starobný, predčasný starobný, vdovský/vdovecký a sirotský dôchodok).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Príklad

Poberateľ starobného dôchodku má 41 rokov a 88 dní kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, starobný dôchodok 194,60 eura a starobný dôchodok z Rakúska 105,50 eura.

Minimálny dôchodok za 41 rokov je 317 eur (1,6 x 198,09 eura).

Zvýšenie starobného dôchodku

317 eur - 300,10 eura (194,60 eura + 105,50 eura) = 16,90 eura

Starobný dôchodok Sociálna poisťovňa od 1. 7. 2015 zvýši o 16,90 eur na 211,50 eura mesačne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa