• Sme spoločnosť s ručením obmedzeným. Na valnom zhromaždení bola schválená účtovná závierka za rok 2005. Účtovnú závierku sme v zákonnej 30–dňovej lehote od jej schválenia valným zhromaždením doručili do zbierky listín obchodného registra. Napriek tomu, že odvtedy uplynuli už viac ako dva mesiace, účtovná závierka spoločnosti za rok 2005 ešte stále nefiguruje v internetovej stránke obchodného registra. V akej lehote od doručenia dokumentov spoločnosti do zbierky listín je súd povinný uverejniť údaje v internete? Je takéto meškanie súdu v poriadku?

Účelom vytvorenia internetovej stránky obchodného registra www.orsr.sk  bolo predovšetkým zjednodušenie prístupu verejnosti k údajom zapísaným v obchodnom registri. Umožnila sa tak lepšia realizácia zákonom deklarovanej zásady verejnosti obchodného registra, v zmysle ktorej má každý právo nahliadnuť do údajov zapísaných v obchodnom registri bez toho, aby osvedčoval právny záujem.

Využívanie tejto internetovej služby je bezplatné. V súčasnosti už webová stránka obsahuje aj kolónku „zbierka listín“, v ktorej je zoznam listín uložených do zbierky listín obchodného registra. Obsah týchto listín však ešte v internete na Slovensku prístupný nie je.

Lehoty na zverejnenie listín v internete

V tom je rozdiel oproti Českej republike, kde môžete zistiť nielen to, či určitá listina je uložená v zbierke listín, ale môžete sa preklikať až k jej naskenovanému obsahu. Tak záujemca bezpracne zistí údaje z účtovnej závierky obchodnej spoločnosti. Pre úplnosť treba uviesť, že český obchodný register  má pri zverejňovaní obsahu účtovných závierok jednoročný sklz a dokumenty sú často nekvalitne naskenované, takže sú ťažko čitateľné.

Nijaký právny predpis však registrovým súdom neurčuje lehotu, v ktorej sú povinné aktualizovať údaje zverejnené v internete v súlade s údajmi zapísanými do obchodného registra. Z praxe možno uviesť, že frekvencia aktualizácie údajov uverejnených v internetovej stránke obchodného registra má spravidla týždňový cyklus.

Dátum poslednej aktualizácie databáz je uvedený hneď v úvode tejto internetovej stránky a to osobitne pri každom registrovom súde. Táto týždňová periodicita sa však netýka zbierky listín.

Obchodný register v internete plní informačnú funkciu. Údaje, ktoré sa tu nachádzajú, nie sú v súčasnosti právne záväzné a nemusia bezprostredne odrážať skutočnosť.

Hneď v úvode každého internetového výpisu z obchodného registra je veľkými červenými písmenami napísané upozornenie, že takýto internetový výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony. Elektronický register nenahrádza úplne klasický „papierový“ obchodný register vedený na príslušnom registrovom súde.

Na úradné účely je preto naďalej potrebné „vytiahnuť“ si papierový výpis z obchodného registra, ktorý je spoplatňovaný. Výška súdneho poplatku je 200 Sk. Za vydanie odpisu z obchodného registra, potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je a za vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín sa platí poplatok 100 Sk.

Len za nahliadnutie do obchodného registra sa platí rovnaký súdny poplatok. Za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej do zbierky listín sa platí za každú, aj začatú stranu poplatok 10 Sk.

Na druhej strane musím konštatovať, že nie je dobré, keď existuje veľký časový sklz medzi reálne uloženými listinami v zbierke listín a zverejnením zápisu odzrkadľujúceho túto skutočnosť v internete. Nemusíte sa však znepokojovať, podľa § 9 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri predložením na príslušnom registrovom súde sa listina považuje za uloženú v zbierke listín. Platí to bez ohľadu na to, kedy bude táto informácia zverejnená v internete.