Daňovník svoj príjem za činnosť osobného asistenta, ktoré vypláca občan s ťažkým zdravotným postihnutím za výkon osobnej asistencie, zaraďuje medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm.b) zákona  o dani z príjmov, a to medzi príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním podľa osobitných  predpisov. 

Daňovú povinnosť z takto dosiahnutého príjmu je osobný asistent povinný vysporiadať osobne, prostredníctvom daňového priznania typ B. U občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý poberá príspevok na osobnú asistenciu, je takto poskytnutý príspevok od dane z príjmov oslobodený (podľa § 9 zákona o dani z príjmov).

Dedič alebo dedičia

Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, povinnosť podať daňové priznanie z jeho zdaniteľných príjmov za príslušnú časť roka sa vzťahuje na jeho dediča. V II. oddieli daňového priznania k dani z príjmov sa uvádzajú údaje o dedičovi, ktorý za zomrelého daňovníka podáva daňové priznanie. Úmrtný list nie je prílohou daňového priznania podávaného za zomrelého daňovníka.

Ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, ktorému to vyplýva z dohody dedičov. Pokiaľ sa dediči nedohodnú na tom, kto podá daňové priznanie, dediča povinného podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka určí správca dane.

Povinnosť podať daňové priznanie za zomrelého daňovníka sa vzťahuje na dediča aj v tom prípade, ak daňovník mal podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie pred svojím úmrtím, avšak túto povinnosť zomrelý daňovník nestihol splniť.

Lehoty 

Daňové priznanie sa podáva v lehote do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane má možnosť lehotu na podávanie daňového priznania predĺžiť na základe žiadosti dediča. Žiadosť o predĺženie lehoty musí byť správcovi dane predložená najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Daňové priznanie za zomrelého daňovníka nemusí podávať len dedič, môže to byť aj osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 Zákonníka práce, nakoľko tieto jeho smrťou nezanikajú, ale prechádzajú postupne priamo na jeho manžela/manželku, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti (iba v prípade ak takýchto osôb niet, sa peňažné nároky stávajú predmetom dedičstva).

Ak však váš manžel ako osobný asistent mal príjmy len do sumy 1 901,67 eura, potom nie ste povinná podávať za neho daňové priznanie.