Nakoľko vyúčtovanie úhrad za služby spojené s bývaním je služba poskytnutá správcom domu, na uplatnenie zodpovednosti za chyby je potrebné uplatniť reklamáciu. Reklamáciu musí bytové družstvo vybaviť v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Vybavením reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa  je písomné oznámenie o vybavení reklamácie a oprava vyúčtovania, ak bola zistená chyba vo vyúčtovaní. Ak sa po jej vybavení bude cítiť majiteľ bytu poškodený, môže sa obrátiť na miestne príslušný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI)  v územnej krajskej pôsobnosti (podľa sídla správcu bytového domu).

Kto zodpovedá

Za správnosť vyúčtovania bytov zodpovedá bytové družstvo a nie zástupca majiteľov bytov. Tak isto by malo družstvo zaplatiť doručenie vyúčtovania majiteľom bytov.

Ak byty vlastní družstvo, teda ide o družstevné byty, SOI kontroluje len vyúčtovanie tepla a teplej úžitkovej vody na základe rovnakých pravidiel, ako u spoločenstiev vlastníkov bytov.

Oveľa priaznivejšia situácia však platí v prípade, že byt je v osobnom vlastníctve. Tu už nejde o družstevný byt a v takom prípade kontrolu SOI vykoná, lebo družstvo vystupuje ako správca.

Čo kontroluje SOI

Inšpektori môžu kontrolovať u správcu, či správne rozúčtoval úhrady za služby, spojené s bývaním. Počas kontroly u správcu si SOI posvieti na spotrebu studenej vody, studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody, elektriny v spoločných priestoroch, upratovanie domu, užívanie výťahov, odvoz smetí, tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody.

Pri kontrole správnosti rozúčtovania úhrad za dodávky studenej vody, elektriny, služieb (kde je spôsob rozúčtovania vecou dohody medzi vlastníkmi bytov a správcom), vychádza SOI zo skutočne vynaložených nákladov za dom, fakturovaných dodávateľom a uhradených správcom domu. Pri kontrole SOI preveruje správnosť započítaných údajov z príslušných faktúr, správnosť použitých údajov z bytových meradiel, správnosť fakturovaných cien a  dodržiavanie  dohodnutého spôsobu rozúčtovania. Kontrolu uvedených položiek SOI vykonáva podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

Správnosť započítaných údajov sa preveruje z príslušných faktúr, správnosť použitých údajov z bytových meradiel. Údaje predkladá správca. Vlastníci bytov by si mali kontrolovať údaje, ktoré sa uvádzajú pri odpise z meradiel. Kontroluje sa aj správnosť fakturovaných cien, dodržiavanie dohodnutého spôsobu rozúčtovania. Ak spôsob rozúčtovania nie je dohodnutý ani predpísaný (okrem tepla), správca ho urobí zaužívaným spôsobom. Tento zaužívaný spôsob použije aj SOI pri kontrole správnosti rozúčtovania, a to rovnako pre všetkých vlastníkov bytov. 

Slovenská obchodná inšpekcia však nemá právo vymáhať konkrétne právo vlastníka, toto prináleží jedine súdu. Pred riešením sporov súdnou cestou je potrebné, aby vlastníci svoje požiadavky voči správcovi uplatňovali na domových schôdzach a v prípade, že so spravovaním, riešením požiadaviek nebude spokojná väčšina vlastníkov, správcu zmenili.

Ak vznikne preplatok

Ak pri kontrole SOI zistí nesprávne rozúčtovanie, v dôsledku ktorého vznikne preplatok, inšpekcia vydá záväzný pokyn na jeho vrátenie. SOI má stanovený postup aj v prípade problémového preplatku, ktorý vznikol už pri rozúčtovaní správcom, nie v rámci kontroly inšpektorov. O jeho vrátení môže SOI rozhodnúť len vtedy, ak lehota na vrátenie preplatku je zakotvená v zmluve a správca v tejto lehote preplatok nevrátil.

Na vrátenie preplatku vydá záväzný pokyn. SOI nemá kompetencie vymôcť pre spotrebiteľa preplatok, toto právo prináleží jedine súdu. Inšpekcia môže správcovi len uložiť opatrenie – vrátiť preplatok a pri jeho nesplnení uložiť pokutu správcovi za nesplnenie opatrenia. Spotrebitelia majú pri nevrátení preplatkov možnosť využiť započítanie pohľadávok medzi zmluvnými stranami podľa Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je možné započítanie.