Podľa ustanovenia §9 ods.2.písm.c) zákona o účtovníctve môže občianske združenie viesť jednoduché účtovníctva v tom prípade, ak nepodniká a ďalej vtedy, ak jeho príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období sumu 200 000 eur a nie je subjektom verejného záujmu. 

 

Pokiaľ si vaše občianske združenie vybavuje živnostenské oprávnenie na časť svojich činností, tak ide o podnikanie podľa Živnostenského zákona,  a v tom prípade musí viesť podvojné účtovníctvo.

 

Živnostenský zákon uvádza aj výnimky, kedy nejde o živnosť. Podľa ustanovenia §3 ods. 1,písm.d) bod 12  tohto zákona  medzi ne patrí aj napr. vykonávanie činnosti sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu, ktorým sa rozumie Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci. 

 

Tu sú vymedzené činnosti, ako je napríklad sociálno-právna ochrana detí, sociálna kuratela, alebo sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách , kde patrí napr. prevencia proti vzniku nepriaznivej situácie, zachovanie schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život, zabezpečenie podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb , riešenie krízovej sociálnej situácie, prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny a zosúlaďovanie rodinného a pracovného života.  

 
 

Pokiaľ teda v rámci vašich sociálnych služieb by ste poskytovali len horeuvedené služby podľa vyššie citovaných zákonov, tak na tieto služby sa nevzťahuje povinnosť prevádzkovať živnosť a môžete aj naďalej viesť jednoduché účtovníctvo.

 
 

Podľa môjho názoru zdravotné dozory a ukážky prvej pomoci pátrania po nezvestných pod túto výnimku nespadajú, a tak živnosť respektíve podvojné účtovníctvo musí  občianske združenie viesť. To by vám mala definitívne potvrdiť konzultácia s advokátom, ktorý vami uvádzaný predmet podnikania vylúči alebo zaradí  medzi výnimky v rámci živnostenského zákona. 

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

 
Aké účtovníctvo vedie  občianske združenie pri poskytovaní sociálnych služieb
Aké účtovníctvo vedie  občianske združenie pri poskytovaní sociálnych služieb
Aké účtovníctvo vedie  občianske združenie pri poskytovaní sociálnych služieb
Aké účtovníctvo vedie  občianske združenie pri poskytovaní sociálnych služieb