Kto príde o niekoho blízkeho, čelí nielen citovej strate, ale neraz aj rôznym finančným problémom. Sociálna poisťovňa preto vypláca pozostalým vdovské či vdovecké. Manželka po zomrelom manželovi získava vdovský dôchodok, manžel zase naopak vdovecký dôchodok. Podmienky ich získania sú v súčasnosti rovnaké, avšak od budúceho roka dôjde k závažným zmenám.

Vdovecký dôchodok zabezpečuje podľa Sociálnej poisťovne príjem vdovcovi po smrti manželky (ku koncu septembra 2022 ho poberalo 51 558 mužov v priemernej výške 233,46 eura), vdovský príjem vdove po smrti manžela (ku koncu septembra 2022 ho poberalo 287 383 žien v priemernej výške 287,86 eura).

„Účelom týchto dôchodkov je po splnení zákonných podmienok zabezpečiť vdove či vdovcovi príjem v prípade úmrtia manžela či manželky,“ hovorí pre TREND Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne. Od januára 2004 nemôže vzniknúť nárok na vdovský dôchodok rozvedenej žene či mužovi a od tohto dňa sa neskúma ani žitie manželov v spoločnej domácnosti.

Poisťovňa rozhodne do pol roka

Pozostalostný dôchodok nie je poskytovaný automaticky, treba oň požiadať v poisťovni v mieste trvalého bydliska. Nárok naň si možno uplatniť odo dňa, kedy žiadateľ prvýkrát požiadal o spísanie žiadosti, rozhodnutie mu bude vydané do 6 mesiacov odo dňa podania.

Výška vdovského alebo vdoveckého dôchodku dosahuje 60 percent zo sumy starobného, invalidného alebo predčasného starobného dôchodku zomrelého.

„Zákon o sociálnom poistení presne stanovuje, že suma pozostalostného dôchodku sa vypočíta buď z dôchodku zomretého alebo z dôchodku, na ktorý by mal zomretý nárok v čase smrti,“ spresňuje M. Kontúr.

Čiže, ak ide o mladého človeka, ktorý nepoberal žiaden dôchodok, posúdi sa jeho nárok a vypočíta sa mu invalidný dôchodok. Následne 60 percent z tohto dôchodku predstavuje potom vdovský či vdovecký dôchodok.

Ako uvádza Inštitút finančnej politiky (IFP) v prognóze dôchodkových dávok z júna tohto roka, pandémia vlani viedla k dodatočnej úspore na dôchodkových dávkach. Prejavil sa najmä nárast počtu zaniknutých dôchodkov úmrtím, hlavne pri starobných a vdovských či vdoveckých dôchodkoch, kde sú poberatelia v staršom veku. Pri starobných dôchodkoch došlo k nadmernej úspore na zaniknutých dôchodkoch (približne vo výške 50 miliónov eur).

Pri vdovských a vdoveckých dôchodkoch sa podľa IFP skôr kompenzovali efekty dodatočných úmrtí a súvisiacich novovzniknutých nárokov na dôchodok. Zhruba 90 percent z nich je poberaných v súbehu najmä so starobným dôchodkom alebo v menšej časti invalidným dôchodkom.

To pravdepodobne do veľkej miery súvisí s približne 3-ročným priemerným vekovým rozdielom medzi manželmi. S ohľadom na to, pri úmrtí jedného z manželov, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, je veľmi pravdepodobne, že aj druhý z manželov je poberateľom starobného dôchodku, uvádza IFP.

Ako je to s nárokom na vdovský dôchodkom a podaním žiadosti?

Kedy vzniká nárok na vdovský dôchodok?

 • ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok,
 • ku dňu smrti bol poberateľom invalidného dôchodku alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, 
 • ku dňu smrti mal nárok na predčasný starobný dôchodok (mal priznaný predčasný starobný dôchodok) alebo
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu či choroby z povolania.
 • v každom prípade, základnou podmienkou je existencia a trvanie manželstva ku dňu smrti manžela.

Podobné podmienky nároku platia aj pre vdovca v prípade vdoveckého dôchodku.

K žiadosti je potrebné priložiť tieto doklady: 

 • sobášny list, alebo výpis z knihy manželstiev,
 • úmrtný list manžela alebo manželky,
 • doklad o ukončení vzdelania zomretého alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj jeho úmrtný list alebo výpis z matriky

Prameň: Sociálna poisťovňa, relia.sk

Po roku treba splniť ďalšie podmienky

V súčasnosti sa Sociálna poisťovňa stretáva aj s neznalosťou ľudí, ktorá sa týka dĺžky vyplácania týchto dôchodkov. „Zo zákona platí, že vyplácame vdovský či vdovecký dôchodok jeden rok od dňa úmrtia zosnulého.  Po uplynutí tejto doby sa vyplácajú len vtedy, ak je splnená niektorá zo zákonných podmienok, stačí splniť jednu z nich,“ tvrdí M. Kontúr.

Podmienkou je, aby sa vdova buď starala aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, bola invalidná s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, vychovala aspoň tri deti, dovŕšila 52 rokov a vychovala dve deti alebo dovŕšila dôchodkový vek. 

„Ak je po roku vyplácania vdovského dôchodku splnená niektorá z týchto podmienok, tento sa vypláca automaticky ďalej. Pokiaľ nie je splnená žiadna z nich, výplata vdovského dôchodku sa zastaví,“ vysvetľuje M. Kontúr.

Keď vdova po nejakom čase niektorú z podmienok splní, o uvoľnenie vdovského dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou, napríklad listom, ku ktorému treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou po zomretom manželovi. Podpis na čestnom vyhlásení musí byť overený, ale overiť to stačí aj pred zamestnancom pobočky Sociálnej poisťovne.

Na priznanie invalidného dôchodku je potrebné súčasne splniť dve základné podmienky, a to z pohľadu medicíny i odpracovaných rokov. Pri prvej podmienke musí ísť o invalida s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 percent. Posudzuje to na základe predložených lekárskych správ posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Druhou podmienkou je mať potrebné obdobie dôchodkového poistenia, teda odpracovaných rokov.

„Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku poistenca. Napríklad pri veku 45 rokov musí mať odpracovaných aspoň 15 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity,“ spresňuje M. Kontúr. Podmienky na priznanie invalidného dôchodku sa vždy posudzujú individuálne, v závislosti od životnej situácie poistenca a pri posúdení jeho zdravotného stavu.

Ako sa menia vdovské dôchodky do konca tohto roka a po novom

Nárok na výplatu vdovského dôchodku do 31. decembra 2022

Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Je pritom jedno, v akom postavení je ona sama, aké má príjmy, aký má vek, o koľko nezaopatrených detí sa stará a podobne.

Po uplynutí jedného roka od smrti manžela sa vdove vypláca vdovský dôchodok len vtedy, ak:

 • sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa,
 • je invalidná a má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, 
 • vychovala aspoň tri deti (bez ohľadu na jej vek),
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

* Stačí, ak je splnená jedna z horeuvedených podmienok.

Nárok na výplatu vdovského dôchodku od 1. januára 2023

Vdova bude ma nárok na výplatu vdovského dôchodku počas dvoch rokov od smrti manžela.

Po uplynutí dvoch rokov od smrti manžela sa vdove vypláca vdovský dôchodok len vtedy, ak:

 • sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa,
 • je invalidná a má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • vychovala aspoň tri deti (bez ohľadu na jej vek),
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
 • po novom dovŕšila vek 57 rokov a vychovala jedno dieťa,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

* Stačí, ak je splnená jedna z horeuvedených podmienok.

Prameň: Sociálna poisťovňa, relia.sk

Noviniek bude od roku 2023 viac

Národná rada pred pár dňami schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú predložil nezaradený poslanec Martin Čepček.  V súčasnosti zákon nezakotvuje žiadne zvýhodnenie pre vdovy, ktoré vychovali jedno dieťa oproti tým, ktoré nevychovali žiadne dieťa. V tomto prípade nastane zmena.

Vyplácanie pozostalostných penzií v trvaní jedného roka sa predlžuje na dva roky, a to pre všetkých ovdovených poistencov bez ohľadu na ich vek, počet vychovaných detí či zdravotný stav, objasňuje pre TREND Eva Rovenská, hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Vdove, alebo vdovcovi, ktorým skončil nárok na výplatu vdovského či vdoveckého dôchodku  a k 1. januáru 2023 ešte neprešli dva roky od úmrtia partnera, sa automaticky obnoví nárok na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku za zostávajúce obdobie,“ dodáva hovorkyňa. 

Novela zároveň upravuje podmienky nároku na vdovský a vdovecký dôchodok poistencom, ktorí vychovali jedno dieťa a to tak, že trvalý nárok na výplatu vdovského či vdoveckého dôchodku sa im obnoví  už dovŕšením 57 rokov veku.

Čo sa mení od januára 2023 vo vdovských a vdoveckých penziách?
 • Vdovám sa bude vyplácať vdovský dôchodok už nie iba jeden rok po smrti manžela, ale dva roky po smrti manžela.
 • Vdovám, ktoré vychovali jedno dieťa, sa po uplynutí jedného roka po smrti manžela vdovský dôchodok vyplácal až po dovŕšení dôchodkového veku. Po novom sa im bude vdovský dôchodok vyplácať už po dovŕšení 57 rokov.

Prameň: odborník na dane, mzdy a odvody Jozef Mihál, relia.sk  

Ďalšie dôležité správy

Na snímke podpredseda vlády SR a minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) prichádza na 113. rokovanie vlády SR 26. októbra 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Už ani euro bokom bez riadneho priznania príjmu. Daniari budú lepšie cieliť na skryté peniaze