Už je tomu 27 rokov, ale následky trvajú dodnes. 23. januára 1992 bolo na Obvodnom oddelení VB, či už po novom, Policajného zboru v Rožňave podané trestné oznámenie, ktoré bolo zaregistrované pod číslom PZ-115/1992. O podanom ústnom trestnom oznámení bolo vystavené potvrdenie. Podľa tohto potvrdenia vec bola o "nebezpečnom vyhrožovaní zo strany Töröka staršieho, zamestnaného na Okresnom súde v Rožňave, že ho zastrelí". Obeťou som nebol ja, bol ňou môj brat.

Dňa 21. februára 1992, tesne pred uplynutím 30-dňovej lehoty, bolo obeti zaslané upovedomenie s číslom ČVS;P;PZ-50/92, že vraj na páchateľa Štefana Töröka "bol spracovaný priestupok podľa §-u 49 odst. l. zák.č. 372/90 Zb. proti občianskemu spolunažívaniu a tento bol zaslaný na Obvodný úrad Rožňava na prejednanie."

Za trestný čin vyhrážania sa vraždou bola páchateľovi udelená poriadková pokuta vo výške 2 tisíc korún československých. Informácia o postihu sa ku mne dostala ústnym podaním, no vyzerá dôveryhodne a zapadá do celkového obrazu.

Páchateľovi nevznikol záznam v registri trestov a ostal zamestnancom súdu až do dôchodku. Súdruhovia mu ponechali aj služobnú pištoľ pre prípad, že by si to náhodou rozmyslel a pristúpil k realizácii hrozby.

Čo na to hovorí zákon?

Zákon o priestupkoch - Zákon č. 372/1990 Zb. definuje priestupok v §2 nasledovne:

(1) Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

Sankcie sa spomínajú v §11:

(1) Za priestupok možno uložiť tieto sankcie:
a) pokarhanie,
b) pokutu,
c) zákaz činnosti,
d) prepadnutie veci.

Čo hovorí policajtmi spomínaný § 49:

§ 49 Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním sa ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním
e) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,
f) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

Čo z tých ustanovení sa vzťahuje na zistené fakty? Najbližšie tomu je odsek d) ak pripustíme, že vražda je "drobné ublíženie na zdraví".

Štefan Török nebol prvým známym členom zločinnej dynastie Török. Tým bol už jeho otec, pastier oviec na Silickej planine, ktorý kradol vlnu, kradol mäso, kradol syr. Jeho príbeh mi porozprával človek, ktorý mu vraj chodil vykrádať skrýšu, ale vždy len trochu, menej, ako desatinu, aby mu na to Török neprišiel a skrýšu nezmenil. Z toho istého zdroja je informácia, že za manželku si Štefan Török vzal osobu podobných kvalít, ako on sám. Údajne ešte v predošlom sociálizme sedela za manko v zelovoci, čo sa v meste všeobecne vie.

Syna menom Ladislav Török poslali na gymnázium ako sa patrí, ale pretože bol lenivý a hlúpy a pracovať sa mu nechcelo, šiel za colníka. Ešte predtým mu bolo treba vybaviť modrú knižku, aby nestrácal čas na vojenčine, keď môže dva roky kradnúť. Ako vedúci smeny na colnici v Králi zásoboval papalášov tovarom, ktorý bol zhabaný cestujúcim z Maďarska. Ten správne mal prepadnúť v prospech štátu, ale colníci si ho delili. V predošlom sociálizme občas chýbal toaletný papier, občas šampón na vlasy, a po celú dobu maďarská saláma, textil a elektronika. Zásobovač papalášov, osoba, ktorá disponovala tovarom z dovozu, bola osoba užitočná a bolo treba s ňou byť zadobre. Množstvo spolupáchateľov zabezpečuje širokú beztrestnosť. Otec na súde a príbuzní kade-tade po colnej správe tiež upevňujú postavenie.

Takže ak vieme všetko toto, je nám jasné, prečo na prípad bol navlečený bezzubý paragraf o priestupkoch namiesto riadneho vyhodnotenia skutkového stavu podľa Trestného zákonníka. Nebezpečné vyhrážanie, pod ktorým titulom bolo pri zaznamenaní trestného oznámenia kvalifikované konanie páchateľa, je v zákone číslo 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) definované nasledovne:

§ 360 Nebezpečné vyhrážanie

(1) Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v ods. 1

a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe,
c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd,
d) z osobitného motívu, alebo
e) verejne.

Ako uvidíme, na prípad sa vzťahuje § 360 odseky c) a d).

Prečo sa páchateľ odhodlal k otvorenej trestnej činnosti? Pretože to bolo v medziach jeho normality. Lebo žil a dýchal zločinom a vedel, že sa mu všetko prepečie. Nebezpečný zločinec, zamestnanec súdu. Široko rozvetvené papalášske spolupáchateľstvo, vina, ľahostajnosť. Dôvodom takého výronu nenávisti bol rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi číslo 4C1533/91-19 zo dňa 25. 2. 1992, ktorým sa zamieta určovacia žaloba Ladislava Töröka, ktorý tak nemal žiadne práva k budove, ktorú strašne chcel a predtým si ju svojvoľne a násilne obsadil. Preto to zastrašovanie a teror.

Ak by vtedy bol býval páchateľ stíhaný a potrestaný podľa zákona, veľa vecí by bolo inak. Marenie úlohy verejným činiteľom a nepotrestanie vyhrážania sa vraždou spôsobilo celú kaskádu udalostí a porušení zákona od korupčnej trestnej činnosti, cez ekonomickú trestnú činnosť, až po hrdelné zločiny, ako pokus o vraždu.

A tu sa znovu dostávame k úlohe komerčno-prokurátorskej kancelárie Gallo - Gallová. JUDr. Zolo Gallo, okresný prokurátor a jeho manželka, komerčná právnička JUDr. Hedviga Gallová, po desaťročia poskytujú kriminálnym živlom komplexné služby. On im žehlí trestnú činnosť a ona ich akože zastupuje v súdnych sporoch. JUDr. Zolo Gallo neskôr ututlal aj pokus o vraždu, keď sa pokus o zrazenie autom najprv kvalifikoval na pokus o ublíženie na zdraví, a ktorý bol potom prekvalifikovaný na pokus o dopravný priestupok, aby spadal pod prezidentskú amestiu. Páchateľ Ladislav Török sa tak vyhol záznamu v registri trestov a ostal colníkom, až kým ho ostatní colníci nepristihli, ako kradne skonfiškovaný tovar, ktorý si tam delili. Ani vtedy nešiel do basy, len bol vyhodený z colnice. Ak by ho hodili trestňákom, tí by mohli klásť nepríjemné otázky. JUDr. Zolo Gallo tiež ututlal protiprávne obsadenie objektu na hlavnej ulici v roku 1993. Kryl jeho nezákonnú okupáciu počas piatich rokov. A kryl aj mesto, ktoré protiprávne, bez vedomia a súhlasu najprv výlučného vlastníka, potom už len spoluvlastníka, vydalo kriminálnym živlom povolenie k prevádzke v okupovanej budove.

A ešte aj niečo viac. Syn Ladislava Töroka rovnakého mena si vypraxoval svoj JUDr práve v komerčno-prokurátorskej kancelárii Gallo - Gallová. JUDr. Ladislav Török. Od kolúzie k fúzii s organizovaným zločinom býva občas len krôčik.

Súvisiace blogy:

Slovenská advokátska komora združuje kriminálne živly, 07.03.2018

O bezpráví, voľbách a nádeji. Mestský úrad v Rožňave, hniezdo nezákonných praktík, 09.03.2018

Článok je možné podporiť na vybrali.sme.sk.