Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkom uplatňovať daňové zvýhodnenie, a to v oboch etapách životnosti projektu. V prvej, vývojovej etape si spoločnosť môže cez superodpočet dodatočne uplatniť 100 percent nákladov na vývoj. V druhej, komerčnej etape môže oslobodiť päťdesiat percent príjmov plynúcich z použitia softvéru, ktorý je výsledkom vlastného vývoja firmy a podlieha autorskému právu.

Kľúčové je posúdenie

Vývoj softvéru môže byť súčasťou projektov, v ktorých absentujú prvky výskumu a vývoja. Preto je správne posúdenie projektu zameraného na vývoj softvéru kľúčové. Slovenská legislatíva sa pri posudzovaní opiera o Frascati manuál – dokument – OECD a svetovo uznávaný štandard pre definíciu výskumu a vývoja (VaV). Aj ten však pripúšťa, že identifikácia VaV vo vývoji softvéru je náročná.

Upozorňuje na to, že vývoj by mal prinášať vedecký alebo technický pokrok, a zároveň priznáva, že dosiahnutý pokrok nemusí mať revolučný charakter. Preto môže byť v istých prípadoch takto klasifikovaný aj projekt, ktorý sa zameriava na rozšírenie, vylepšenie či zmenu existujúceho programu i systému, ak prináša nové poznatky alebo ak predstavuje už spomínaný vedecký a technický pokrok.

Patria sem najmä aktivity, ktoré posúvajú hranice poznania a vedú napríklad k novým teóriám a algoritmom, ale môže to byť aj dnes veľmi populárna aplikácia strojového učenia či umelej inteligencie. Treba však dbať na to, že pokrok v iných odboroch, ktoré sú výsledkom softvérového projektu, neurčuje dosiahnutie pokroku v oblasti softvéru.

V našej praxi sa stretávame s takouto situáciou najmä vtedy, ak spoločnosť začne používať softvér novým spôsobom či v novej aplikácii. V takomto prípade, pokiaľ boli pri vývoji využité známe metódy, existujúce softvérové nástroje alebo sa upravilo používateľské rozhranie, projekt neprináša žiaden technický pokrok a nemal by byť klasifikovaný ako vývojový napriek tomu, že prináša pokrok v inej oblasti.

Vývojová fáza projektu – ®Superodpočet

Po tom, ako sme overili, či spoločnosť vývoj realizuje, si môžeme priblížiť superodpočet. Ide o nepriamu formu podpory, ktorá firme umožňuje dodatočné uplatnenie stopercentnej výšky nákladov v daňovom základe, a teda efektívne zníženie splatnej dane.

Reálna úspora je v tomto prípade na úrovni 21 percent z nákladov vynaložených na vývoj. V prípade softvérových spoločností ide v praxi najmä o uplatnenie mzdových nákladov interných vývojárov, licencií na špecializovaný softvér a iba výnimočne sú zahrnuté iné náklady.

Odpočet na výskum a vývoj môže spoločnosť uplatňovať iba počas vývojovej fázy. V tomto období firmy nemajú z vývoja žiadne príjmy a aspoň takouto formou si môžu znížiť náklady. Treba podotknúť, že táto úspora je ľahko dostupná, pretože samotné uplatnenie si vyžaduje iba systematický prístup k evidencii nákladov a činností.

Vypracovaný písomný projekt výskumu a vývoja s oddelenou evidenciou nákladov je hlavná zákonná požiadavka, ktorá v kombinácii s faktom, že odpočet nepodlieha schvaľovaniu ako napríklad pri dotáciách, z neho robí atraktívny a zaujímavý nástroj. Do roku 2022 bol odpočet na Slovensku vo výške dvesto percent, čo predstavovalo najvyššiu úroveň podpory aj v európskom meradle.

Úsporu 42 percent z vynaložených nákladov ocenili najmä malé a stredné podniky. Napriek tomu, že od 1. januára 2022 novela zákona o dani z príjmov znížila odpočet na polovicu, úspora 21 percent je stále zaujímavá a môže firmám pomôcť lepšie zvládnuť krízové obdobia.

Okrem spomínanej úspory na dani z príjmov prináša uplatnenie odpočtu na VaV výhodu aj v systematickom sledovaní nákladov. Vďaka tomu sú firmy, ktoré uplatňujú superodpočet, vo výhode. Nielenže efektívnejšie financujú svoje vývojové aktivity, zároveň majú v komerčnej fáze pripravené podklady na uplatňovanie patent boxu. A to predovšetkým presnú evidenciu nákladov či už pre potreby aktivácie na vývoj, potreby výpočtu koeficientov alebo na ďalšiu zákonom stanovenú evidenciu.

Ak firma vyvíja vlastné softvérové riešenie, ktoré prináša technický pokrok, odporúčam uplatniť si odpočet na výskum a vývoj. Ak sa projekt blíži ku koncu a presúva sa do fázy, v ktorej začína prinášať ekonomické úžitky, mali by ste sa zaujímať o patent box. Tým sa nepriamo dostávame k ďalšej, často diskutovanej téme, akou bezpochyby je aktivácia nákladov na vývoj, ktorá je podmienkou na uplatnenie patent boxu.

Aktivácia z pohľadu účtovníctva

Ak firma realizuje interný vývoj, mala by v prvom rade účtovať z nákladových účtov na ťarchu účtu 041 so súťažným zápisom v prospech účtu 623 (041 – obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, 623 – aktivácia dlhodobého nehmotného majetku).

Keď projekt spĺňa šesť podmienok definovaných zákonom súčasne, vzniká firme povinnosť účtovať o vývoji na účte 013, čo znamená, že začína s odpisovaním aktivovaného majetku, softvéru. Znalosť a správne účtovanie o aktivovaných nákladoch na vývoj softvéru sú krokom k potenciálnemu oslobodeniu od dane z príjmov – formou patent boxu.

Komerčná fáza projektu – ®Patent box

Hovorí o ňom §13a ZDP – ide o 50-percentné oslobodenie licenčných príjmov z patentov, úžitkových vzorov a softvéru podliehajúceho autorskému zákonu. Podmienok na využitie patent boxu je viacero, no uplatnenie odpočtu na VaV nie je jednou z nich. Základným predpokladom je, že vývoj musí realizovať daňovník, ktorý chce zvýhodnenie čerpať.

Zároveň platí, že daňovníkom vyvinutý soft-vér musí podliehať autorskému právu podľa autorského zákona. Ďalej je nutné aktivovať náklady a viesť si evidenciu o nákladoch v druhovom členení. Náklady na vývoj môžu byť aktivované aj po tom, ako spoločnosti začnú plynúť výnosy, no v takom prípade je nutné vypočítať koeficient, ktorým sa oslobodenie bude krátiť. Obdobne sa zákon stavia k situácii, v ktorej firma nakúpila nehmotný výsledok VaV od inej osoby alebo ak sa spolupodieľala na vývoji softvéru s inou spoločnosťou.

V praxi sa stretávame so situáciou, keď musíme vypočítať koeficient, pretože sa na projekte podieľajú freelanceri. Žiaľ, napriek tomu, že know-how ostáva vo firme, zákon túto zaužívanú prax netoleruje a tieto osoby berie ako tretiu stranu.

To má vplyv na výsledný efekt patent boxu a uberá mu z atraktivity. Za predpokladu, že spoločnosť spravila všetko správne a včas, je možné oslobodiť 50 percent príjmov a za zriedkavých okolností dosiahnuť maximálnu možnú úsporu vo výške 10,5 percenta. Aj keď to na prvý pohľad nemusí vyzerať dostatočne lákavo, firma tak dokáže ušetriť nemalé prostriedky.

Marek Repko, Head of Operations Slovakia v spoločnosti Ayming Slovensko

Na čo si dať pozor

• Finančná správa pravidelne zverejňuje informácie o projektoch a spoločnostiach, ktoré uplatňujú superodpočet i patent box.
• Nemali by ste zabudnúť, že pri krátení príjmov treba zo základu dane vylúčiť aj daňové výdavky, ktoré sú späté s príjmami. To sa týka všetkých nákladov vynaložených na licenčné príjmy, čiže okrem odpisov aktivovaných nákladov na vývoj aj nákladov na právne poradenstvo v súvislosti s predajom, na marketing.
• Ak sa raz rozhodnete uplatňovať patent box, vzniká vám povinnosť uplatňovať ho počas celého trvania odpisov nehmotného majetku.
• Dôkladne odporúčam zvážiť konzultáciu s odborníkmi v tejto problematike. Celý proces v sebe nesie mnohé úskalia, a preto by ste správu procesu mali zveriť partnerovi, ktorý sa v tejto problematike dokonale orientuje a vzbudzuje vašu dôveru.