Poslaním akciovej spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD) bolo odjakživa distribuovať elektrinu koncovým zákazníkom bezpečne, spoľahlivo a hospodárne.

Kým hlavné ciele firmy od začiatku jej vzniku nezmenili, zaužívané spôsoby a technológie, akými VSD svoje úlohy plní, začínajú ovplyvňovať nové, inteligentné riešenia.

Príkladom je projekt batériového úložiska, ktoré distribútor vybudoval v Bachledovej doline v spolupráci so spoločnosťou Siemens.

Ilustračné foto
Zdroj: Siemens
Ilustračné foto

Keď v lokalite nastal v ostatných rokoch nebývalý turistický boom, ktorý má vplyv na celé fungovanie regiónu, manažment VSD musel zvažovať, ako naplniť rastúce požiadavky na kapacitu a očakávaný počet pripojených používateľov sústavy – a ako vykryť narastajúce extrémy v zaťažení siete, nerovnomerne sa vyskytujúce v čase.

Keďže lokalita je vzdialená od napájacích uzlov, v ktorých je zvyčajne dostatok výkonu, tradičným riešením by bolo dotiahnuť na miesto štandardné vysokonapäťové vedenia na zvýšenie kapacitných nárokov. Vzhľadom k zložitému prírodnému reliéfu a veľkej vzdialenosti by však išlo o nákladné a byrokraticky zložité riešenie, ktoré by si vyžadovalo množstvo povolení a malo značný dopad na ekológiu.

Vysokonapäťové elektroenergetické zariadenia s konvenčnými elektrickými stanicami zaberajú veľkú plochu a prerezať dolinu stožiarmi s viac než 20-metrovým koridorom pre dodržanie povinných ochranných zón, by bolo nevzhľadné, neekologické a veľmi nákladné, navyše vzhľadom na jeho dĺžku by bolo využitie aj tohto vedenia značne limitované. To nás motivovalo poohliadnuť sa po nejakom inovatívnejšom riešení,“ hovorí Jozef Tomčík, vedúci Stratégie a rozvoja distribučnej sústavy VSD.

Inteligentnejšia alternatíva

Manažment prevádzkovateľa distribučnej sústavy preto začal hľadať efektívnejšiu, adresnejšiu a ekologickejšiu možnosť. Našiel ju v batériovom úložisku, ktoré sa v minulosti zvyklo využívať najmä v priemysle.

Priemyselné podniky, ktoré potrebujú mimoriadne vysoký príkon iba počas jedného či dvoch hodín dňa, si technológiou akumulácie vedia tieto špičky vykryť a neplatiť tak zbytočne veľké poplatky za vysokú rezervovanú kapacitu.

Ilustračné foto
Zdroj: Siemens
Ilustračné foto

V prípade VSD išlo najmä o zlepšenie a konštantné udržanie kvality distribuovanej elektriny korekciou fyzikálnych zákonitostí, podľa ktorých dĺžky elektrických vedení priamoúmerne zvyšujú straty a úbytky napätia. Batériové úložisko dokáže automaticky vyrovnávať zaťaženie siete v reálnom čase. Striedače, ktoré sú jeho súčasťou, dokážu v súčasnosti regulovať a meniť aj charakter a veľkosť jalovej zložky elektriny prakticky v celom výkonovom rozsahu. Práve takáto regulácia je najúčinnejším spôsobom, ako ovplyvniť napäťové pomery v danom mieste. Táto téma je navyše aktuálna aj z hľadiska rozvoja tzv. nefrekvenčných podporných služieb.

Z verejného obstarávania vzišiel ako víťaz s najlepšou ponukou Siemens s dlhodobo osvedčeným akumulačným riešením Siestorage. „Postaviť batériové úložisko dokážu viaceré firmy, ale naša pridaná hodnota spočíva v znalostiach odborníkov z celého sveta, vďaka ktorým vieme každé riešenie prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníkov,“ hovorí Radoslav Baňacký, sales manager zo spoločnosti Siemens.

Namiesto budovania nového komplexného nadzemného vedenia nainštalovala VSD v Bachledovej doline úložisko veľkosti lodného kontajnera, s kapacitou 1200 kilowatthodín (kWh).

Dovoz, vykládka a inštalácia 30-tonového kontajnera nebola jednoduchá, ale vďaka spolupráci odborníkov Siemensu a VSD sa projekt podarilo úspešne zrealizovať, a to s maximálnym akcentom na estetický a ekologický rozmer.

Úložisko je obložené drevom a dizajnovo navrhnuté tak, aby zapadlo do okolitého prostredia. Okrem toho, VSD sa podarilo v rámci projektu uložiť do zeme rozsiahlu časť existujúceho vysokonapäťového vedenia, v súbehu s novým cyklochodníkom zo Spišskej Belej do lokality Ždiar.

Ilustračné foto
Zdroj: Siemens
Ilustračné foto