Postup prípravy návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý do Národnej rady SR predložil predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Milan Vetrák, je neakceptovateľný. Tvrdia to Asociácia leasingových spoločností SR, Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi a Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve. Vážne výhrady majú aj k samotnému obsahu návrhu zákona, vyzvali na jeho stiahnutie.

Asociácie kritizujú predloženú legislatívu

Novelou zákona sa navrhuje rozšíriť okruh subjektov s povinnosťou platenia osobitného odvodu z podnikania a rovnako aj zvýšenie tohto odvodu. Asociácie nesúhlasia s návrhom v celom rozsahu.

Predloženej legislatíve vyčítajú najmä to, že návrh výrazne zasahuje do daňovo-odvodového zaťaženia stoviek subjektov pôsobiacich na území SR a zasahuje aj vyše 20 000 podnikajúcich subjektov na finančnom trhu. Podotýkajú, že návrh nezasahuje subjekty pôsobiace na slovenskom finančnom trhu so sídlom mimo SR, čím sú domáce subjekty diskriminované.

Asociácie kritizujú, že návrh neobsahuje určenie reálneho dosahu na verejné financie a subjekty, ktorých sa priamo týka. Upozornili, že návrh bol pripravovaný bez odbornej a verejnej diskusie so subjektmi, ktorých sa dotýka a ktorých podnikanie zasahuje. Textácia predloženého návrhu je zároveň podľa nich nejednoznačná a v praxi umožňuje rôzny výklad.

Obchádzajú štandardné pripomienkové konania

Namietajú tiež, že návrh nebol predložený Ministerstvom financií SR a nebol konzultovaný s Národnou bankou Slovenska (NBS), ktorá dohliada na vývoj finančného trhu na Slovensku. Samotný rezort financií pritom podľa nich priamo rozporuje nedostatky predloženého návrhu.

Asociácie tvrdia, že postupom predkladateľa sa podstatným spôsobom obchádzajú štandardné pripomienkové konania, porušujú sa legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov a tiež záväzky z programového vyhlásenia vlády. Vyzývajú preto Vetráka ako predkladateľa na stiahnutie návrhu zákona, začatie verejnej a odbornej diskusie a rokovaní, ktoré zastreší najmä MF a NBS.

Vláda chce rozšíriť rozsah regulovaných osôb

Zámerom návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, o ktorom by mal parlament rokovať na septembrovej schôdzi, je rozšíriť rozsah regulovaných osôb. Zároveň sa má zaviesť nová sadzba odvodu a tiež zastaviť doterajšie postupné znižovanie sadzby odvodu. Táto zmena sa podľa dôvodovej správy navrhuje z dôvodu preklenutia koronakrízy, konsolidácie verejných financií, ako aj z dôvodu zabezpečenia „opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie".

Ďalšie dôležité správy

TV
Neprehliadnite

Súkromní vysielatelia kritizujú návrh OĽaNO na platenie osobitného odvodu