Výnimky zo zákazu hromadných podujatí

1. Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb

- Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce

- Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP

2. Bohoslužby

- Maximálna povolená kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí

3. Sobášne obrady a obrady krstu

- Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)

4. Pohrebné obrady

- Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné a civilné verzie sobášneho, pohrebného obradu a obradu krstu:

· dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu

· zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou

· v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou

· ďalšie opatrenia sú vymenované priamo vo vyhláške

· zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať (vymenované nižšie)

5. Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona

6. Voľby

7. Profesionálne športové súťaže 

o Bez účasti divákov

o Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)

8. Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

o Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia: 

· vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu

· umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška

· organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia

· povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť

· zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov

· často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov

· hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami

· zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.