Najdôležitejšou zmenou je zvýšenie sumy príspevku na zateplenie rodinného domu na 8 800 eur. Suma 7 000 eur bude podmienená kvalitou tepelnej izolácie strechy, obvodových stien, vonkajších dverí, okien a vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurovaný a nevykurovaný priestor. Suma 1 000 eur bude závisieť od množstva tepla potrebného na vykurovanie a 800 eur by malo pripadnúť na vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického certifikátu a samotnej žiadosti o príspevok na zateplenie domu.

Príspevok bude možné poskytnúť do výšky 40 percent oprávnených nákladov. Medzi oprávnené náklady, ktoré si budú môcť vlastníci domu započítať, patria aj náklady na vyregulovanie vykurovacieho systému, obnovu vstupov, bleskozvodu, lodžie, balkónu a prekrytia vstupua a výmenu zdroja tepla zaradeného do energetickej triedy A.

Ministerstvo informovalo o celkovej sume 30 miliónov eur, takže príspevok na zateplenie domov by počas celého obdobia dotačného programu mohlo získať niekoľko tisíc uchádzačov. Žiadosti o príspevok je možné elektronicky podávať od 1. augusta do 31. októbra 2017 alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí.

Záujemcov odrádzala byrokracia

„Záujem o príspevky na zatepľovanie rodinných domov je obrovský. Ľudí však častokrát odrádzajú podmienky, ktoré musia splniť a predovšetkým uvedomenie si, že zateplenie nemôžu vykonávať svojpomocne. Poslanci, na návrh ministerstva dopravy, však zatraktívnili tento dotačný program tým, že navýšili výšku príspevku a umožnili z neho hradiť aj náklady spojené s vypracovaním žiadosti.“ Zhodnotil zmeny Jozef Badida, analytik portálu Energieprevas.sk. 

Pri prvých dvoch kolách záujemcov o príspevok odrádzala najmä byrokracia pri vybavovaní. Už prvé dva dni od spustenia tretieho kola ukázali, že ľudia budú mať o dotáciu oveľa väčší záujem. Žiadosti poslalo takmer 60 ľudí.

„Ide stále o pilotný projekt a snažíme sa postupne nastavovať kritériá tak, aby tento segment podpory mohol byť poskytnutý čo najširšiemu okruhu ľudí. Veríme, že ľudia využijú túto príležitosť na to, aby znížili náklady na energie svojich domácností,“ informovala Karolína Ducká, hovorkyňa ministerstva.

Novinkou je aj možnosť zahrnúť do nákladov na zrealizovanie zateplenia rodinného domu úhradu za výmenu zdroja tepla (kotla, tepelného čerpadla), ak už nebola podporená iným programom.

Pre koho je príspevok určený

O príspevok môžu požiadať viacpodlažné rodinné domy s celkovou podlahovou plochou do 300 m2. Splnenie požiadavky na celkovú podlahovú plochu do 300 m² sa bude posudzovať podľa toho, akým spôsobom je rodinný dom zapísaný na liste vlastníctva, či má jedno alebo dve súpisné čísla.

Ak ide o dva samostatné rodinné domy, hoci spojené niektorou konštrukciou, môže byť každá časť posudzovaná v samostatnej žiadosti. Ak je však rodinný dom zapísaný na liste vlastníctva ako jeden objekt, pričom má dve bytové jednotky, z hľadiska zákona ide o jeden rodinný dom, ktorý by sa posudzoval v rámci jednej žiadosti.

„Predĺžili sme aj lehoty na predloženie listinnej podoby žiadosti o príspevok spolu s potrebnými dokladmi na 10 pracovných dní odo dňa elektronického zaregistrovania a znižujeme administratívnu náročnosť predkladania projektov. Už nie je potrebné predkladať čestné vyhlásenia, ako to bolo v predchádzajúcich výzvach,“ vymenovala ďalšie zmeny K. Ducká.

Pri žiadosti o príspevok jedným z manželov v rámci bezpodielového spoluvlastníctva sa už nebude vyžadovať splnomocnenie druhého manžela. Povinnosť vymeniť pôvodné otvorové konštrukcie licencovanou firmou bola presunutá až na rok 2019.

Najdôležitejšie zmeny v zatepľovaní:

  • zvýšenie príspevku najviac na 40 % z oprávnených a uhradených nákladov (predtým to bolo 30%),
  • zvýšenie príspevku na zateplenie rodinného domu najviac na 8 000 eur (predtým to bolo 6 000 eur),
  • zvýšenie príspevku najviac na 800 eur za náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie, energetického certifikátu a žiadosti o príspevok, (predtým to bolo 500 eur a doplnila sa možnosť uhradiť aj náklady za vypracovanie žiadosti),
  • celková výška príspevku môže dosiahnuť až 8 800 eur (bolo to 6 500 eur),
  • zaviedla sa možnosť do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom,
  • podpora je určená pre viacpodlažné rodinné domy s celkovou podlahovou plochou do 300 m2 (predtým to bolo 250 m2).