Vyšetrovanie nehody pádu diaľničného mosta počas výstavby diaľnice D1 medzi Jánovcami a Jablonov pokračuje. Na verejne dostupné informácie platí prísne informačné embargo. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vôbec nekomunikuje. Rezort dopravy zasa všetky odpovede rieši s právnikmi. Médiá sa totiž pýtajú presne na to isté, čo vyšetrovatelia

Kontrolujú sa stovky strán zmlúv a dokumentácie ku stavbe, vypočúvajú sa desiatky zainteresovaných ľudí. Predbežné, ale nepotvrdené indície naznačujú, že okrem možného zlého projektu podpery pod debnenie pri betónovaní mosta mohol byť problém aj v nedodržaní predpisov stavebného dozoru NDS alebo v benevolentnosti zmlúv pri najímaní malých firiem na náročnú stavbu.

Na otázky eTREND.sk odpovedalo ministerstvo dopravy len písomne prostredníctvom hovorcu.

Aké nové skutočnosti o príčinách zistila rezortná komisia na mieste od pondelka?

Otázky sú predmetom vyšetrovania.

Aký bude osud mostu?

Trvalé konštrukcie (existujúce súčasti rozostavaného mosta) budú predmetom statického skúmania, až na ich základe bude možné rozhodnúť o ďalšom postupe.

V najbližších dňoch sa začne odpratávať sutina - kto o tom rozhodol?

Zhotoviteľ už dodal materiál - technologické postupy na odstránenie následkov havárie na mostnom objekte 206. Predmetný harmonogram je predložený vyšetrovateľovi a Hasičskému zboru, odstraňovanie sutiny sa bude uskutočňovať za ich účasti.

Minister dopravy J. Počiatek v sobotu prerušil práce na úseku. Ako je možné, že na niekoľkých objektoch sa pracovalo do pondelka?

Áno, na stavbe sa po oznámení o zastavení prác vykonávali nevyhnutné zabezpečovacie práce. Výstavba bola kompletne zastavená.

Akú kontrolu na ďalších mostoch a diaľničných stavbách nehoda spustila?

Ide celkovo o 28 rozostavaných mostov na stavbe D1 Dubná Skala – Turany (firma Váhostav SK) a 15 rozostavaných mostov na stavbe D1 Fričovce – Svinia (firmy Doprastav a Strabag). NDS zadala posúdiť dodatočné ďalšie statické výpočty na podporné konštrukcie mostných objektov a pri stavbách realizovaných formou žltého FIDICu (pozn. redakcie: zhotoviteľ si môže robiť aj úpravy projektov) aj samotné objekty. Navyše NDS zadala stavebným dozorom vykonať mimoriadny audit kvality materiálov a audit bezpečnosti práce na týchto stavbách.

Spadnutá diaľnica: Štát stále nepozná strom dodávateľov

Koľko má členov má komisia na riešenie nehody, kto sú ich členovia?

Pracovná skupina NDS pre mimoriadnu udalosť má svojich stálych členov a podľa potreby spolupracuje s ďalšími odborníkmi.

Kto je zodpovedný za debnenie a jeho vzpery? Bol na to projekt, kto ho vypracoval? Kontrolovala tento projekt NDS, kedy s akým výsledkom?

Otázky sú predmetom vyšetrovania.

Na úseku Jánovce Jablonov rieši dozor NDS - prečo nie externá firma?

Externý dozor na túto stavbu je stále predmetom verejného obstarávania. Interný dozor vykonávajú zamestnanci NDS. Všetky ostatné otázky sú predmetom vyšetrovania.

Kedy sa robila naposledy kontrola investora na úseku a na danom moste? Kto ju robil a s akým výsledkom?

Kontroly na stavbe sa vykonávali priebežne na viacerých úrovniach: kontrolné dni kvality, certifikáty, vzorky, kontrolné testy, bežné kontrolné dni a štatutárne kontrolné dni.

Mala NDS informácie o tom, že stavba pridelená Bögl a Krýsl sa stavia cez najaté menšie stavebné firmy?

Zmluvným partnerom NDS sú členovia Združenia Jánovce – Jablonov, to je Váhostav-Sk a Bögl a Krýsl.

Koľko ľudí a ktorých firiem pracovalo na moste tesne pred nešťastím?

Otázky treba smerovať na zhotoviteľa.

Boli na stavbe pracovníci od firiem Samos, Skruže Weise či firmy Molub?

Otázky treba smerovať na zhotoviteľa.

Ktorí dodávatelia pracovali pre Bögl a Krýsl, má o tom vôbec NDS prehľad?

NDS požiadala zhotoviteľov o dodanie „stromu“ subdodávateľov.

Na ktorých ďalších diaľničných stavbách obstarávaných NDS na Slovensku firma v súčasnosti Boegl a Kriesl pracuje?

Na iných stavbách nie je našim partnerom.

Koľko z desiatich mostov na úseku D1 Jánovce - Jablonov rieši Boegl a Kriesl? Bude sa na nich pokračovať?

Rieši ďalšie tri mosty na uvedenom úseku, všetky sú v štádiu rozostavanosti. Momentálne platí na stavbe zákaz výstavby.

Spadnutá diaľnica: Štát stále nepozná strom dodávateľov

Zdroj: SITA/Rastislav Ovšonka

Ako je rozdelená v konzorciu zhotoviteľa zodpovednosť za výstavbu medzi Váhostavom-Sk a Bögl a Krýsl?

Rozdelenie zodpovednosti v rámci konzorcia je ich interná záležitosť. Vo vzťahu k objednávateľovi zodpovedajú spoločne a nerozdielne.

Dokedy mala byť betonáž mosta urobená podľa pôvodných plánov?

Približne 4 až 12 hodín trvá štandardne betonáž takto náročných častí betónových konštrukcií. Na mieste bolo vyliatych 320 m3 z celkového určeného množstva 500 m3.

Aká technológia bola pri výstavbe mosta použitá? Kde sa už použila?

Na uvedenom moste bola použitá technológia podpornej skruže Weise, ktorá bola použitá aj na iných stavbách v minulosti, pri výstavbe R2 Figa, R3 Oravský Podzámok, R2 Ožďany.

Foto - SITA