Tovar do 150 eur

Nová legislatíva so sebou prináša viac povinností pri predkladaní dokladov a siahne aj na vaše financie. Dotkne sa hlavne hodnotnejšieho tovaru. Podľa informácie zverejnenej Finančnou správou pri balíkoch s hodnotou do 150 eur sa postup colníkov nemení. Ak obsahujú aj doklad o jeho hodnote, colný úrad takýto balík dáva do obehu bez zdržania.

Colníci pritom môžu na zásielku určiť dovozné clo. Ak doklady o hodnote zásielky chýbajú, pošta ju uskladní, kým príjemca nepredloží potrebné dokumenty. Ak doveziete tovar, za ktorý zaplatíte dovozné clo a následne ho budete chcieť vrátiť a žiadať aj o preplatenie poplatkov, musíte pri vývoze podať colné vyhlásenie.

A čo drahší tovar

Podľa prvej informácie bolo potrebné na všetky zásielky s hodnotou nad 150 eur podať colné vyhlásenie. Vyplniť tento veľký formulár však vôbec nie je jednoduché. Finančná správa neskôr informovala, že aj tu platí jedna zásadná výnimka.

„Podľa dočasnej výnimky sa nebude musieť k zásielkam do 1000 eur podávať colné vyhlásenie, ak si tovar objedná občan prostredníctvom poštového kuriéra (Slovenskej pošty),“ uviedla hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková.

Znamená to, že bude zásielka obsahovať aj doklad o hodnote tovaru napríklad v podobe faktúry, objednávky či výpise z PayPal účtu a colný úrad nebude mať pochybnosť o údajoch, tovar ihneď prepustí do voľného obehu. Pošta zásielku priamo doručí aj s rozhodnutím príjemcovi, ktorý uhradí clo pri prevzatí zásielky.

V prípade, že bude doklad chýbať alebo nebude korektný, pošta zásielku uskladní, pošle vám avízo a colné konanie bude pokračovať po tom, čo predložíte pošte osobne alebo elektronicky požadované doklady.

Kto sa nevyhne colnému vyhláseniu

Ak bude hodnota zásielky vyššia ako 1000 eur, bude obsahovať tovar podliehajúci zákazom a obmedzeniam alebo ak vzniknú pochybnosti o deklarovaných údajoch či iné nejasnosti o cle, budete musieť podať colné vyhlásenie.

Znamená to, že ak si objednám fotoaparát za 900 eur cez internet v Číne s prepravou napríklad cez DHL, už budem musieť vypĺňať colné vyhlásenie?

Martina Klimová zo spoločnosti DHL Express nám potvrdila, že na ich dopravnú spoločnosť sa vzťahujú iné colné predpisy ako na Slovenskú poštu. „Na našu spoločnosť sa nevzťahuje dočasná výnimka, preto sa písomné colné vyhlásenie podáva od hodnoty 22 eur.“

Popísala aj doručovanie tovaru. „Fyzická osoba sa musí vopred zaregistrovať na Finančnej správe. Následne vypíšeme písomné colné vyhlásenie (JCD - jednotný colný doklad) a podáme ho na colnicu. Na základe neho prebehne colná kontrola tovaru. Colný úrad následne vymerá clo a DPH. Potom dôjde k doručeniu zásielky.“

Od 1. mája sa zmenil aj výpočet cla. Poštový poplatok sa už pripočítava k hodnote balíka a clo sa potom vypočítava z takto zvýšenej sumy.

Cena prepravy sa líši podľa toho, kto vám balík doručuje. Výška cla pri sume 900 eur je 4,2 percenta - 37,80 eura, k tomu zaplatíte DPH vo výške 20 percent, čiže 187,56 eura. V našom príklade za kúpu digitálneho fotoaparátu však clo neplatíte, pretože nie je zahrnutý v colnom sadzobníku.

Najdôležitejšie zmeny od 1. mája

  • Od 1. mája musíte pri balíkoch nad 150 eur podávať colné vyhlásenie. Súčasne platí dočasná výnimka z tejto povinnosti, ak má zásielka hodnotu maximálne 1000 eur a doručí vám ju Slovenská pošta.
  • Ak si tovar s hodnotou vyššou ako 150 eur dáte doručiť inou kuriérskou službou ako poštou, musíte colný formulár vypĺňať.
  • Ak pôjde o tovar, pri ktorom sa k jeho prepusteniu vyjadrujú orgány dohľadu – Slovenská obchodná inšpekcia, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva, Štátna veterinárna a potravinová správa, colníkom budete musieť predložiť aj príslušné vyjadrenie orgánu.
  • Poštové poplatky sa už zahŕňajú do colnej hodnoty balíka, ktorá predstavuje základ pre výpočet cla. Bude vyššia a tým sa zvýšia náklady pre príjemcu zásielky. 

Ako sa určuje clo pri dovoze tovaru

Od cla môže oslobodená zásielka, ktorej hodnota nepresahuje 150 eur. Avšak podľa daňových predpisov môže byť od DPH oslobodená zásielka, ktorej hodnota nepresahuje 22 eur. V praxi to znamená, že zásielka, ktorej deklarovaná hodnota je napríklad 40 eur, môže byť oslobodená od cla, ale DPH musí byť z nej zaplatená v plnej výške zo skutočnej hodnoty tovaru.

Tovar prepravovaný poštou

  • zásielky s tovarom, ktorý je možné oslobodiť od cla a daní, colný úrad ihneď prepúšťa do voľného obehu a pošta doručí zásielku,
  • zásielky s tovarom, ktorý nie je možné oslobodiť od cla a daní, pri ktorých je priložené vyhlásenie CN22 alebo CN23 a pri ktorých colný úrad dokáže na základe priloženej faktúry, účtu z obchodu určiť colnú hodnotu tovaru a neexistujú žiadne pochybnosti o zatriedení tovaru do colného sadzobníka, prebehne colné konanie, výsledkom ktorého je vydanie rozhodnutia o prepustení tovaru do voľného obehu, súčasťou ktorého je výmer cla. Colný úrad toto rozhodnutie odovzdá Slovenskej pošte, ktorá ho spolu so zásielkou doručí príjemcovi. Clo sa platí pri prevzatí tovaru formou dobierky,
  • k zásielkam s tovarom, kde Slovenská pošta nemôže takto postupovať vystaví „Poštové oznámenie“, v ktorom informuje príjemcu o príchode zásielky podliehajúcej colnému dohľadu. Na oznámení je okrem iného uvedený aj druh dokladu, ktorý je treba predložiť colnému úradu.

Tovar prepravovaný kuriérskymi službami

Po príchode tovaru do strediska kuriérskej služby je príjemca kontaktovaný (telefónom, emailom), aby poslal všetky potrebné doklady (faktúra) na splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní. Kuriérska služba zabezpečí prerokovanie zásielky v dovoze a doručí ju. Clo a ďalšie poplatky môžu byť uhradené prevodom na účet kuriérskej služby alebo zaplatené kuriérovi v hotovosti priamo pri doručení zásielky. Colná kontrola môže trvať niekoľko dní.

Zdroj: Finančná správa