Na druhom mieste v hodnotení vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti sa umiestnila Fakultná nemocnica (FN) Nitra. Tretí najvyšší počet bodov nazbierala Univerzitná nemocnica Martin.

Ako konštatoval analytik INEKO pre zdravotníctvo Dušan Zachar, projektom chce inštitút pomôcť pacientom a ich príbuzným, ale aj samotným zriadeniam zlepšovať sa.

„Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu,“ poznamenal D. Zachar.

Za čo boli ocenené

Ružomberská vojenská nemocnica podľa INEKO dominovala vo svojej kategórii v celkovej spokojnosti pacientov, pri ukazovateľoch úmrtnosti po operáciách a po mozgových príhodách. Silná stránka nemocnice je aj v transparentnosti informácií pre pacientov a hospodárskych informácií.

Doménou FN v Nitre sú podľa inštitútu najmä suverénne najlepšie hospodárske čísla spomedzi štátnych nemocníc, ale môže sa pochváliť aj nízkou reoperovanosťou pacientov a úmrtnosťou na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS).

Univerzitná nemocnica v Martine zabodovala spokojnosťou jej pacientov, ktorí ju podľa INEKO pozitívne hodnotia a nesťažujú sa. Za štvorročné obdobie nedostala ani jednu pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Najlepšie všeobecné nemocnice

V kategórií všeobecných nemocníc sa držiteľom ocenenia Nemocnica roka 2015 stala Ľubovnianska nemocnica, n.o. Druhé miesto obsadila Nemocnica Košice-Šaca, a.s. 1. súkromná nemocnica a tretie Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Nemocnica zo Starej Ľubovne má podľa hodnotenia inštitútu spokojných pacientov, ktorí nepodávajú sťažnosti. Má nízku rehospitalizovanosť pacientov, ako aj nízku úmrtnosť na oddelení po preložení z JIS. Víťazná všeobecná nemocnica nedostáva pokuty od ÚDZS za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Nemocnica v Košiciach-Šaci je podľa INEKO absolútnym lídrom v celkovej spokojnosti pacientov a pri ukazovateli úmrtnosti na akútnu mozgovo-cievnu príhodu. Na jej jednotkách intenzívnej starostlivosti prichádza k úmrtiam len veľmi zriedkavo.

Levočská nemocnica vykazuje relatívne nízku mieru úmrtnosti po mozgovej príhode a pri pobytoch na JIS. Spoločným znakom všetkých troch nemocníc je, že sa nezadlžujú.

Zverejnené len tie najlepšie

Ocenené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch a získať pri nich sumárne najvyšší počet bodov. Posudzované bolo obdobie rokov 2011 až 2014, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižovala.

V úvodnom ročníku ocenenia sa INEKO rozhodlo zverejniť len najúspešnejšie nemocnice, aby minimalizovali riziko poškodenia dobrej povesti zdravotníckych zariadení v prípade neprávom zlého hodnotenia pre chybné dáta či rozdielneho výkladu definície ukazovateľov a rôznej metodiky zberu, vyhodnocovania údajov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní.

„Pri väčšine ukazovateľov sme totižto odkázaní na štátom niekedy nejasne stanovené indikátory kvality, ktoré autonómne vyhodnocujú jednotlivé zdravotné poisťovne na základe im vykázanej zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi,“ vysvetlil D. Zachar.

INEKO plánuje každej nemocnici zaslať list s jej výsledkom v rámci ocenenia Nemocnica roka 2015, aby sa mohli vyjadriť k metodike, poukázať na prípadné nezrovnalosti a navrhnúť možné riešenia na zvýšenie kvality dát a rozšírenia sledovaných ukazovateľov.

Po doladení metodiky a v závislosti od dostupnosti dát a finančných možností má inštitút ambíciu realizovať popri hodnotení celých zariadení aj porovnávanie jednotlivých nemocničných oddelení.

Ocenenie nie je komplexným obrazom kvality

Keďže Slovensko ešte nemá zavedený systém platieb za diagnózu (DRG) a chýbajú informácie o tom, s akými náročnými diagnózami a zdravotným stavom sú v jednotlivých nemocniciach hospitalizovaní pacienti, nemožno brať výsledky ako komplexný obraz o kvalite zdravotníckych zariadení.

Bez takzvaného rizikového váženia, teda zohľadnenia stavu pacienta pri vstupe, sa môže podľa D. Zachara stať, že nemocnice s komplikovanejšími prípadmi môžu byť znevýhodnené, a preto nemusia byť vždy priamo porovnateľné s ostatnými zariadeniami, kde prevládajú ľahšie diagnózy.