Smer-SD

Školstvo potrebuje lepší manažment, jasnejšie definované štandardy kvality, s prísnejším meraním. Na to musí slúžiť štátna školská inšpekcia, ktorej úlohou bude v prvom rade sledovať procesy v triede, skúmať pedagogické postupy a odporúčať zmeny. No a jednou z najpotrebnejších vecí bude zlepšiť prípravu budúcich učiteľov zavedením viac- úrovňového systému cvičných škôl, ako ho navrhujú samotné pedagogické fakulty. Učiteľ dostane garanciu periodického vzdelávania a nebude musieť „naháňať kredity“.

Sieť

Zvýšenie objemu finančných prostriedkov do školstva o 30 percent v porovnaní so súčasným stavom. Sústrediť sa treba na skvalitnenie vzdelávacieho systému, v ktorom treba preniesť viac pozornosti na deti, žiakov a študentov. Investície, vynaložené do zlepšenia výučby, posilnenia individuálneho prístupu a do včasnej intervencie, môžu byť totiž v konečnom dôsledku pre štát menej nákladné ako investície, vynakladané neskôr na riešenie problémov absolventov škôl, ktorí si nevedia nájsť uplatnenie.

KDH

Medzi priority by patrilo zvyšovanie sociálneho statusu učiteľa, zmena financovania, vypracovanie Koncepcie pre výchovu a vzdelávanie. Zjednotili by sme rezort pod ministerstvo školstva. Výrazne by sme znížili byrokratickú záťaž pracovníkov v školstve, sústredili by sme sa na transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi v spojení s väčšou autonómiou škôl, univerzít a vedecko-výskumných pracovísk.

Most-Híd

Našimi hlavnými prioritami je presadenie riešení, ktoré by čo najviac eliminovali najakútnejšie problémy školstva. Za tieto považujeme: učitelia nemajú v spoločnosti dôstojné postavenie a priamo- úmerne k tomu sú nastavené aj ich platy, školstvo nereaguje dostatočne na výzvy trhu práce. Z hľadiska našich cieľov by bolo žiaduce posilnenie stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

SNS

Presadzovali by sme nový a jednoduchší systém financovania škôl na základe ich kvality a odbúranie nadbytočnej byrokracie, vyhodnotenie procesov akreditácií VŠ. Presadzovali by sme prijatie opatrení v diskusii s vysokými školami, vypisovanie grantových schém tak, aby bolo 50 percent alokovaných na aplikovaný výskum.

OĽaNO

Okrem rôznych opatrení na zlepšenie kvality školstva od základného, cez odborné a vysoké školstvo máme vo volebnom programe záväzok, že zvýšime platy učiteľov každý rok o 10 percent počas nasledujúceho volebného obdobia. Na konci tohto obdobia by učitelia mali mať platy takmer o polovicu vyššie ako dnes.

SaS

Dáme učiteľom a školám viac slobody. Stanovíme požiadavky, čo má žiak ovládať na istom stupni vzdelania, a necháme školy a učiteľov, aby si sami volili spôsob vzdelávania. Zvýšime objem finančných prostriedkov na školstvo. Peniaze určené na vzdelávanie pôjdu priamo školám. Školy budú slobodnejšie pri nakladaní s nimi a zároveň budú samostatne hospodáriace jednotky.