Pri skončení pracovného pomeru je každý zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní – tzv. zápočtový list bez toho, aby ho zamestnanec o vydanie požiadal. Táto povinnosť mu vyplýva z § 75 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zamestnávateľ však nemá zákonom upravenú povinnosť vystavovať zápočtový list zamestnancovi, s ktorým má uzatvorenú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V prípade, že zamestnávateľ odmietne vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, koná v rozpore s pracovnoprávnymi predpismi. Zamestnanec má potom právo podať sťažnosť na príslušný inšpektorát práce. Zamestnávateľ zároveň zodpovedá aj za škody, ktoré vzniknú zamestnancovi v dôsledku nedodania potvrdenia o zamestnaní.

Význam zápočtového listu 

Zápočtový list je dôležitý dokument, predovšetkým určený pre potreby zamestnanca. Uvádzajú sa v ňom údaje, ktoré by v budúcnosti mohol potrebovať na preukázanie v niektorých z našich  inštitúcií, ako sú napr. úrady práce alebo Sociálna poisťovňa. Obsahuje údaje ako napr. počet odpracovaných rokov, počet dní práceneschopnosti, zrážky zo mzdy a ich poradie v prospech konkrétnych spoločností, vyplácané odchodné a pod. 

V dávnej minulosti sa zápočtový list odovzdával u nového zamestnávateľa ako dôveryhodný dokument, potvrdzujúci počet odpracovaných rokov, na základe ktorých mal zamestnanec možnosť získať zvýšený nárok na dovolenku vo výmere najmenej piatich týždňov (musel mať odpracovaných najmenej 15 rokov, aby sa mu zvýšil nárok na dovolenku z 20 na 25 dní). Novelou Zákonníka práce od 1.1.2012 sa táto legislatívna možnosť zrušila, a v súčasnosti sa základná výmera dovolenky určuje podľa veku zamestnanca.  

V súčasnosti tento dokument slúži pre nového zamestnávateľa najmä na kontrolu vykonaných zrážok napr. exekučných, alebo poskytuje informácie o bývalom zamestnávateľovi zamestnanca, o forme ukončenia pracovného pomeru a pod.

Pokuta aj súd

Ako zamestnávateľ nie ste povinný žiadať od svojho nového zamestnanca zápočtový list. V prípade, že by ste mali záujem, môžete to od neho vyžiadať v zmysle § 41 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorý hovorí o tom, že v rámci predzmluvných vzťahov môže zamestnávateľ od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Pokuta by vám hrozila len v prípade, ak by ste odmietli vydať zápočtový list svojmu zamestnancovi, ktorému skončil pracovný pomer. Inšpektorát práce by vám v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, bol oprávnený uložiť pokutu za porušenie pracovnoprávnych predpisov. Zároveň aj Váš bývalý zamestnanec by mohol od Vás súdnou cestou vymáhať nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku nedodania potvrdenia o zamestnaní. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zápočtový list. Načo slúži?
Zápočtový list. Načo slúži?
Zápočtový list. Načo slúži?
Zápočtový list. Načo slúži?