Nevieme, či nepracujete v štátnej správe, pretože podľa zákona o štátnej službe štátny zamestnanec nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého miesta. Obmedzenie sa na štátnych zamestnancov nevzťahuje vtedy, ak ide o pedagogickú či lektorskú činnosť, publikačnú činnosť, umeleckú činnosť, znaleckú činnosť.

Podľa Zákonníka práce môže zamestnanec popri svojom zamestnaní vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa.

Keď si budete vybavovať živnosť, živnostenský odbor na okresnom úrade vás zaregistruje na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni. Daňový úrad vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ). Príjmy zo živnosti sú z hľadiska dane z príjmov klasifikované ako príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Zdaňujú sa v daňovom priznaní do konca marca. Termín si môžete predĺžiť o 3 mesiace. V daňovom priznaní potom priznáte aj príjmy zo zamestnania, keďže zamestnávateľ vám príjmy nemôže zúčtovať v ročnom zúčtovaní. Prvý rok živnosti neplatíte zdravotné odvody z podnikania. Zamestnanec, ktorý je zároveň živnostníkom, nemusí po založení živnosti platiť minimálne zdravotné preddavky. V roku 2017 to je 61,81 eura, zdravotné odvody sa zvyšujú pravidelne od januára.

To znamená, ak by ste začali podnikať v apríli, zdravotné neplatíte. Daňové priznanie by ste podali z príjmov tohto roku do marca 2018. Daňový úrad potom vaše priznanie posunie do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

Povinnosť živnostníka platiť sociálne poistenie sa posudzuje vždy k 1. júlu (k 1. októbru, ak mal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) nasledujúceho po roku, za ktorý sa podáva daňové priznanie. Rozhodujúcim faktorom pre vznik alebo nevznik, zánik povinnosti platiť sociálne poistenie zo živnosti, je výška príjmov zo živnosti za predchádzajúci rok. Ak by ste vlani zarobili v podnikaní viac ako 5 298 eur, od júla 2017 budete musieť platiť povinne sociálne odvody podľa výšky čiastkového daňového základu – najmenej minimálne, teda 146,35 eura.  Aj minimálne sociálne odvody sa pravidelne zvyšujú od januára.

Zdravotná poisťovňa vám na základe vášho priznania vypočíta do 30. septembra 2018 výšku zdravotných odvodov. Ak ste dosiahli dostatočne vysoký základ dane z príjmov zo živnosti, môže vám od januára 2019 vzniknúť povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie. 

Živnostníkovi povinnosť platiť sociálne odvody ako aj ich výšku oznamuje Sociálna poisťovňa. Oznamuje mu tiež aj zánik sociálneho poistenia. Výšku zdravotného oznamuje živnostníkovi zdravotná poisťovňa.