V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov platí, že ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby. Uvádzate, že počas plynutia výpovednej doby budete pravdepodobne dočasne práceneschopný. 

Počas plynutia výpovednej doby ostávajú práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa nemenné (nezmenené), pričom tieto práva a povinnosti má zamestnanec a zamestnávateľ rovnaké ako počas celého trvania pracovnoprávneho vzťahu. Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by existoval dôvod pre dočasnú práceneschopnosť, máte právo ospravedlniť svoju neprítomnosť v práci aj počas výpovednej doby. 

Zamestnávateľ vás nemôže žiadnym spôsobom nútiť počas vašej dočasnej práceneschopnosti pracovať, nakoľko počas dočasnej práceneschopnosti ste ako pacient povinný dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. Ak bola výpoveď daná zo strany zamestnanca, výpovedná doba sa nepreruší a pracovný pomer sa končí uplynutím výpovednej doby. 

Počas vašej dočasnej práceneschopnosti platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa. Pracovný pomer počas plynutia výpovednej doby stále trvá, v dôsledku čoho je možné zo strany zamestnávateľa, ako aj zamestnanca, uplatniť okamžité skončenie pracovného pomeru. 

Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer len výnimočne, a to len z dôvodov taxatívne uvedených v zákone. Takýmto dôvodom pre uplatnenie okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je odsúdenie zamestnanca pre úmyselný trestný čin alebo závažné porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca. V takomto prípade môže dôjsť k okamžitému skončeniu pracovného pomeru aj počas vašej dočasnej práceneschopnosti. 

Ak nie sú naplnené zákonom stanovené dôvody, zamestnávateľ s vami nebude môcť okamžite skončiť pracovný pomer a váš pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zamestnanec je PN. Čo nemôže zamestnávateľ počas výpovednej lehoty
Zamestnanec je PN. Čo nemôže zamestnávateľ počas výpovednej lehoty
Zamestnanec je PN. Čo nemôže zamestnávateľ počas výpovednej lehoty
Zamestnanec je PN. Čo nemôže zamestnávateľ počas výpovednej lehoty