Starobný dôchodok sa pritom bude prepočítavať len tým starodôchodcom, ktorí vďaka uplatneniu pravidiel platných od 1. januára 2004 získajú vyšší dôchodok, ako majú v súčasnosti. Ide o približne 88-tisíc ľudí. Celkovo je pritom na Slovensku približne 451-tisíc penzistov, ktorým Sociálna poisťovňa priznala dôchodok pred 1. januárom 2004.

Na zvýšenie penzie starodôchodcov by malo v roku 2018 smerovať približne 50 miliónov eur.

 Dôchodky by sa mali upravovať aj „ socialistickým dôchodcom“, teda tým, ktorí odišli na dôchodok ešte v minulom režime podľa zákona platného do 30. septembra 1988.

„Túto skupinu budeme riešiť paušálnou sumou vo výške 25,50 eura,“ povedal minister práce Ján Richter. Ako výberové kritérium pritom slúži hodnota priemerného mesačného zárobku najmenej 2333 Sk, z ktorého bol vypočítaný starobný dôchodok pri priznaní. Počet zvýšených starobných dôchodkov sa pri tejto skupine odhaduje v roku 2018 na približne 13-tisíc.

Prečo sú nižšie

Starobné dôchodky priznané podľa zákona o sociálnom zabezpečení (č. 100/1988 Zb), ktorý platil do konca roku 2003, takmer vôbec nezohľadňovali zásluhovosť. Základnou zásadou bola solidárnosť. Pri výpočte dôchodkov takto štát diskriminoval dôchodcov s nadpriemernými príjmami. Výpočet dôchodku podľa zákona účinného do 31. 12. 2003 bol výhodný najmä pre ľudí s nízkymi príjmami. Maximálny priemerný mesačný zárobok na výpočet starobného dôchodku bol obmedzený sumou 4 067 korún, respektíve 3 000 korún. V roku 2003 bola priemerná výška starobného dôchodku 6 531 korún.

Jednou zo zásadných zmien, ktoré  prišla s dôchodkovou reformou v zákone o sociálnom poistení od 1. januára 2004 bolo výrazné posilnenie princípu zásluhovosti pri výpočte dôchodku. Zákon dnes zohľadňuje celú výšku príjmov, z ktorých poistenec platí odvody do Sociálnej poisťovne. Priemerná penzia sa vyšplhala dnes na úroveň 425 eur.

Tak sa stalo, že riaditeľ podniku, ktorý odišiel do penzie pred dôchodkovou reformou mal taký istý dôchodok ako napríklad účtovníčka v tom istom podniku, ktorá odišla do penzie až po roku 2004.

Rozdiely v úrovni starobných dôchodkov boli čiastočne kompenzované v roku 2006 a 2008. Napriek tomu je stále suma starobného dôchodku v roku priznania časti týchto poberateľov dôchodkov (ktorých starobné dôchodky boli upravené v roku 2006 a 2008) nižšia ako suma, ktorá by bola za rovnakých podmienok určená podľa zákona o sociálnom poistení. Novela rieši širší okruh poberateľov starobných dôchodkov, keďže aj medzi dôchodcami, ktorých starobné dôchodky neboli v rokoch 2006 a 2008 zvyšované, existujú takí, ktorí by mali podľa zákona o sociálnom poistení vypočítanú vyššiu sumu dôchodku. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je preto dosiahnuť taký stav, aby suma starobného dôchodku oboch skupín poberateľov bola približne rovnaká, ako suma, ktorá by im bola určená na základe rovnakých zásluh získaných v dôchodkovom systéme, ak by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení k 1. januáru 2004.

Kto si prilepší

Dôchodky bude Sociálna poisťovňa prepočítavať individuálne. Mala by to podľa slov J. Richtera stihnúť do konca októbra budúceho roku.

Sociálna poisťovňa začne prepočet penzií od najstarších starodôchodcov po najmladších. Zvýšený dôchodok poisťovňa prizná k 1. januáru 2018. Ak o prepočte dôchodku rozhodne v júni 2018, tak starodôchodcovi sumu zvýšenia dôchodku za obdobie od januára do júna spätne doplatí. V prípade, že by sa starodôchodca vyššej penzie nedožil, nárok na výplatu súm zvýšenia dôchodku prejde na manželku, manžela, deti a rodičov.

Ako sa budú zvyšovať penzie

Ak bol starobný dôchodok priznaný podľa predpisu účinného do 30. septembra 1988

  • starobné dôchodky sa v roku 2018 zvýšia o 25,50 eura a v rokoch 2019 a 2020 o približne 26 eur. V rokoch 2019 a 2020 bude uvedené zvýšenie závisieť od percenta indexácie starobného dôchodku,
  • zmena by sa mala týkať v roku 2018 približne 12 900 penzistov, v roku 2019 približne 10 500 a v roku 2020 okolo 8 400 penzistov.

Ako bol starobný dôchodok priznaný podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003

  • starobné dôchodky v roku 2018 by mali v priemere vzrásť o 45 eur a v rokoch 2019 a 2020 o 46 eur. V rokoch 2019 a 2020 bude uvedené zvýšenie závisieť od percenta indexácie starobného dôchodku.
  • zmena by sa mala v roku 2018 týkať približne 88 400 dôchodcov, v roku 2019 na úrovni 83 500 a v roku 2020 okolo 78 500 penzistov.