Životné minimum

 • 199,48 eura/mesiac – životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018
 • 139,16 eura – životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.
 • 91,06 eura – životné minimum na dieťa.

Rodičovský príspevok

 • 214,70 eura – od 1. mája 2017 sa zvýšil rodičovský príspevok na 213,20 eura a od roku 2018 to je 214,70 eura.
 • Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok v sume 214,70 eura sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Prídavok na dieťa

 • 23,68 eura – je prídavok na dieťa. Suma prídavku na dieťa sa upravuje vždy od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent.
 • 11,10 eura – je príplatok k prídavku na dieťa.

Minimálna mzda

 • 480 eur – minimálna mesačná mzda sa zvýšila od januára 2018 zo sumy 435 eur na 480 eur. Na 2. stupni je minimálna mzda 576 eur, na 3. stupni je to 672 eur, na 4. stupni dostane zamestnanec 768 eur, na 5. stupni zase 864 eur a na 6. stupni dostane 960 eur.
 • 2,759 eura – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2018.
 • 0,5518 eura – zamestnancovi za hodinu nočnej práce patrí príspevok vo výške 20 % minimálnej mzdy za každú hodinu nočnej práce, keďže od januára je suma hodinovej minimálnej mzdy 2,759 eura. Spolu teda s príplatkom dostane 3,31 eura.

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2018

Nezdaniteľná suma sa od roku 2014 nemenila, keďže sa vypočítava z násobku životného minima, ktoré bolo od roku 2014 zmrazené. Zmena nastala až od júla 2017, kedy sa zmenilo životné minimum a preto sa aj zvýšila nezdaniteľná suma.

 • 319,17 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň.
 • 3 830,02 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2018 (19,2 x životné minimum 199,48 eura), ak daňovník dosiahne základ dane do 19 948 eur (100-násobok životného minima).
 • Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 948 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8 817,016 - (základ dane : 4) ( kde suma 8 817,016 = 44,2-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

 • Ak daňovník dosiahne základ dane 35 268,06 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2018

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

 • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
 • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
 • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 •  sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie

Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 268,06 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je: 3 830,02 eura - vlastný príjem manželky.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 268,06 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je:
12 647,032 - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (suma 12 647,032 = 63,4-násobok životného minima)
Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 50 588,13 eura a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľná suma na kúpele

50 eur – základ dane si môže daňovník znížiť o 50 eur, sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 eur na každé vyživované dieťa zákona, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2018

50 % – suma daňového bonusu zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie pre mladých v príslušnom roku, najviac však 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50-tisíc eur na jednu nehnuteľnosť.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

180 eur – od januára 2014 sa zaviedla nová ročná nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie. Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie roku 2017. Takto ušetrí na dani maximálne 34,20 eura (alebo 45 eur pri 25 % dani). Uplatniť si ju môže sporiteľ len vtedy, ak účastnícka zmluva, na základe ktorej zaplatil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, bola uzatvorená po 31. 12. 2013 alebo bola zmenená a súčasťou zmien bolo zrušenie dávkového plánu. Druhou podmienkou je, že daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Daňové priznanie

 • 1 915,01 eura - dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2018 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá je v roku 2018 suma 3 830,02 eura.
 • 17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí (§ 46) ak za rok 2018 nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2018 nepresiahnu 1 915,01 eura.
 • 350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.
 • 500 eur – od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok  nepresiahne 500 eur.

Ak občan – nepodnikateľ vykoná jednorazovú činnosť a má z nej príjem do 500 eur ročne, nemusí túto sumu vykázať v daňovom priznaní a teda neplatí z nej dane. Od nového roka je dôležité, či činnosť vykoná pre podnikateľa alebo pre inú osobu. Ak pôjde o činnosť pre podnikateľa, odmenu bude musieť občan zdaniť vo svojom priznaní. Ak by však rovnakú činnosť uskutočnil pre nepodnikateľa a jeho odmena by bola do 500 eur, naďalej k zdaneniu nepríde. 

Daňový bonus v roku 2018

 • 21,56 eura –  daňový bonus od januára do decembra na jedno dieťa mesačne. Za celý rok je to suma 258,72 eura  na jedno dieťa.
 • 2 880 eur – to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 480 eur).
 • 240 eur – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy.

Daň z príjmu

 • 19 % daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 35 268,06 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 939,01 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.
 • 25 % daň z príjmu – sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 35 268,06 eura.
 • 7 % zrážková daň z dividend, ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.
 • 19 % zrážková daň z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (okrem dividend), ak je daňovník rezident SR alebo zmluvného štátu.
 • 35 % zrážková daň z príjmov podľa § 43 ods. 2 a 3 (vrátane dividend), ak je daňovník rezident nezmluvného štátu.
 • 5 % zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom.

Výška paušálnych výdavkov

60 %, maximálne 20-tisíc ročne vtedy, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6 (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

Stravné

 • 4,50 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín sa menila od 1. decembra 2016.
 • 6,70 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín.
 • 10,30 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín.

Minimálna výška stravného lístka:

 • 3,38 eura – minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste.
 • 2,48 eura – podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce (311/2001 Z.z.) musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín (4,50 eura).

Stravné pre SZČO:

 • 4,50 eura – samostatne zárobkovo činné osoby si môžu uplatniť od 1. 12. 2016 a ďalej v roku 2018 v daňových výdavkoch sumu stravného vo výške maximálne 4,50 eura za každý odpracovaný deň.

Priemerná mzda

912 eur - mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2016.

Sociálne poistenie

6 384 eur - maximálny vymeriavací základ od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Netýka sa úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Sadzby poistného - zamestnanec:

 • Nemocenské poistenie: 1,4 %
 • Starobné poistenie: 4 %
 • Invalidné poistenie: 3 %
 • Poistenie v nezamestnanosti: 1 %

Sadzby poistného - zamestnávateľ

 • Nemocenské poistenie: 1,4 %
 • Starobné poistenie: 14 %
 • Invalidné poistenie 3 %
 • Poistenie v nezamestnanosti: 1 %
 • Garančné poistenie: 0,25 %
 • Úrazové poistenie: 0,8 %
 • Rezervný fond: 4,75 %

Sadzby poistného poberateľa starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku 

 • Starobné poistenie: 4 %
 • Invalidné poistenie: 3 % (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Sadzby poistného zamestnávateľa za poberateľa starobného, invalidného, výsluhového dôchodku

 • Starobné poistenie: 14 %
 • Invalidné poistenie: 3 % (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)
 • Garančné poistenie: 0,25 %
 • Úrazové poistenie: 0,8 %
 • Rezervný fond: 4,75 %

Sadzby poistného dohodárov

 • Nemocenské poistenie: 1,4 % (pravidelný príjem)
 • Starobné poistenie: 4 %
 • Invalidné poistenie: 3 %
 • Poistenie v nezamestnanosti: 1% (pravidelný príjem)

Sadzby poistného pre zamestnávateľa za dohodárov 

 • Nemocenské poistenie: 1,4 % (pravidelný príjem)
 • Starobné poistenie: 14 %
 • Invalidné poistenie: 3 %
 • Poistenie v nezamestnanosti: 1 % (pravidelný príjem)
 • Garančné poistenie: 0,25 %
 • Úrazové poistenie: 0,8 %
 • Rezervný fond: 4,75 %

Sadzby poistného - SZČO

 • 5 472 eur – od 1. 7. 2018 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2017 bude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, to je 5 472 eura (12 x 456 eura).
 • 6 384 eur – maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je jednotný pre všetky fondy sociálneho poistenia - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia, ktoré vymeriavací základ určený nemá).
 • 456 eura – minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie
 • 151,16 eura - minimálne poistné  
 • Nemocenské poistenie: 4,4 %, minimálne 20,06 eura
 • Starobné poistenie: 18 %, minimálne 82,08 eura
 • Invalidné poistenie: 6 %, minimálne 27,36 eura
 • Rezervný fond: 4,75 %, minimálne 21,66  eura

Sadzby poistného - dobrovoľne poistená osoba

 • 456 eur – minimálny vymeriavací základ 
 • Nemocenské poistenie: 4,4 %, minimálne 20,06 eura
 • Starobné poistenie: 18 %, minimálne 82,08 eura
 • Invalidné poistenie: 6 %, minimálne 27,36 eura
 • Poistenie v nezamestnanosti: 2 %, minimálne 9,12 eura
 • Rezervný fond: 4,75 %, minimálne 21,66 eura

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

200 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti (bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci) z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Ak hraničnú sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou. Starobné poistenie platí 4 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur a invalidné poistenie 3 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur.

Koľko platí zamestnávateľ za študenta

 • Starobné poistenie: 14 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
 • Invalidné poistenie: 3 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
 • Garančné poistenie: 0,25 % (z celého príjmu)
 • Úrazové poistenie: 0,8 % (z celého príjmu)
 • Rezervný fond: 4,75 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Odvodová výnimka pre dôchodcov

200 eur – príjmy dôchodcov z dohôd do výšky 200 eur mesačne majú byť od 1. júla 2018 oslobodené od odvodov. Penzisti tak pri práci na dohodu budú mať rovnakú odvodovú výnimku ako študenti stredných a vysokých škôl. Využiť oslobodenie od sociálnych odvodov budú môcť okrem starobných penzistov aj predčasní starobní penzisti, invalidní dôchodcovia, tí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberateľ invalidného výsluhového dôchodku.

Zdravotné poistenie

456 eura – je minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov.

Maximálny vymeriavací základ je od roku 2017 zrušený pre zamestnancov a zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov.

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2018, je 54 720 eur (60-násobok priemernej mzdy z roka 2016, 60 x 912).

63,84 eura – je minimálny preddavok mesačne (14 %), respektíve 30,90 eura (7 %) ak ide o osobu so zdravotným postihnutím (a týka sa jej platenie preddavku).

380 eur – odvodová odpočítateľná položka mesačne, pri príjme nad 380 eur mesačne sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 eur. Pri príjme od 570 eur je nulová.

Od januára 2018 sa uplatňuje len u zamestnancov. U zamestnávateľa sa neuplatňuje.

Sadzby poistného SŽČO

 • 14 % z vymeriavacieho základu SZČO
 • 7 % z vymeriavacieho základu SZČO, ak je osoba so zdravotným postihnutím

Sadzby poistného zamestnanec

 • 4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca
 • 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je osoba so zdravotným postihnutím

Sadzby poistného zamestnávateľ

 • 10 % z vymeriavacieho základu zamestnanca
 • 5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím

Poistné samoplatiteľa

 • 14 % z vymeriavacieho základu samoplatiteľa
 • 7 % z vymeriavacieho základu samoplatiteľa, ak je osoba so zdravotným postihnutím
 • 456 eur – minimálny vymeriavací základ, minimálny preddavok mesačne 63,84 eura (30,90 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím).

Z dividend za rok 2017 sa už neplatia zdravotné odvody. Dividendy sa už zdaňujú sadzbou 7 percent.

Nemocenská dávka zamestnanca

Náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti. Počas 1. až 3. dňa je to 25 % a od 4. do 10. dňa je to 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

59,9671 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN (2 x 912 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol).

Nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práce neschopnosti a je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

59,9672 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky od SP (2 x 912 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2018, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude 32,98196000 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 989,50 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 022,50 eura.

Materské

Materské je od mája 2017 už 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu.

Maximálne denné materské v budúcom roku dosiahne hodnotu 44,97540000 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 349,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 394,30 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Ošetrovné

Maximálne denné ošetrovné v budúcom roku dosiahne hodnotu 32,98196000 eura. Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 329,90 eura za 10 kalendárnych dní.

Úrazové dávky

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa od 1. januára 2018 zvýšia o 2 %.

Rovnako o 2 % vzrástli aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje, nasledovne:

Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je v roku 2018 suma 54 573,30 eura a rovnako maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2018 zvyšuje na 54 573,30 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2018 bude predstavovať 27 286,90 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2018 bude vo výške 2 729,30 eura. Na sumu 2 729,30 eura vzrastie aj maximálna suma úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Fixne sa stanovuje jednotná sadzba poistného na úrazové poistenie vo výške 0,8 % bez jej rozlišovania v závislosti od zaradenia zamestnávateľa do nebezpečnostných tried a bez prirážky a zľavy k poistnému na úrazové poistenie. Zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

Evidencia na úrade práce

199,48 eura mesačne – toľko môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie. Doba práce na dohodu počas roka 2018 bez vyradenia z evidencie je maximálne 40 kalendárnych dní.

Dávka v nezamestnanosti

59,9672 eura – je maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti (2 x 912 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Od 1. januára 2018 musí byť poistenec pre nárok na dávku v nezamestnanosti poistený najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Posudzovanie obdobia poistenia sa tak pre poistencov predĺži a zjednotí. Zjednotí sa obdobie vyplácania dávky (podporné obdobie) na 6 mesiacov pre všetkých poistencov (aj tým, ktorí predtým pracovali na dobu určitú, resp. si dávku uplatnili z dobrovoľného poistenia). Znamená to, že k dávke v nezamestnanosti bude mať prístup väčší počet poistencov, ktorí si v minulosti platili poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Do konca roka 2017 musel byť poistenec pre nárok na dávku poistený najmenej dva roky v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Tomuto poistencovi sa vyplácala dávka 6 mesiacov. Dávka sa vyplácala 4 mesiace tým poistencom, ktorí boli poistení dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ako zamestnanci na dobu určitú, resp. si nárok na dávku uplatňovali z dobrovoľného poistenia a nemali v posudzovanom období uzatvorený pracovný pomer na neurčitý čas.

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

 • 591,61 eura – hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2017 a pokračuje v roku 2018, počas 12 kalendárnych mesiacov suma 67 % z 883 eur.
 • 611,04 eura – hraničná suma bude platiť pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2018 (67 % z 912 eur). Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou platí aj pri skrátenom pracovnom čase.

Dôchodkové poistenie opatrovateľom 

Od 1. januára 2017 štát platí dôchodkové poistenie za mamičku alebo otca počas celého obdobia starostlivosti o choré dieťa. Poistenie nie je obmedzené limitom 12 rokov. Týka sa to občanov, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo ktorí majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Odvody do II. piliera

4,50 % – od 1. januára 2018 sa sadzba povinných príspevkov do II. piliera zvyšuje zo 4,25 % z vymeriavacieho základu na 4,50 %. Sadzba do II. piliera sa bude zároveň každoročne zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024, kedy dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného na starobné poistenie (do Sociálnej poisťovne, teda do I. piliera) sa bude zároveň v tomto období adekvátne znižovať tak, aby v úhrne so sadzbou povinných príspevkov do II. piliera zostala vo výške 18 % z hrubého príjmu poistenca.

Úľavy na poistnom

Od januára 2016 pribudla v sociálnom poistení nová skupina poistencov – vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy a záložníci.

Od 15. decembra 2015 platí nová odvodová úľava pri zamestnávaní osôb z najmenej rozvinutých okresov. Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka skupiny zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov.

Zamestnávateľ bude za takýchto zamestnancov platiť len úrazové a garančné poistenie za obdobie najviac 12 mesiacov. Podmienkou na uplatnenie odvodovej úľavy je tiež vyradenie z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Športový reprezentant sa stal v roku 2016 poistencom štátu. Príspevok športovému reprezentantovi je nová štátna sociálna dávka k jeho dôchodku. K podmienkam nároku patrí získanie akejkoľvek medaily na olympiáde, paralympiáde, deaflympiáde, majstrovstvách sveta alebo získanie zlatej medaily na majstrovstvách Európy ako športový reprezentant Slovenskej republiky, Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

K podmienkam tiež patrí štátne občianstvo SR, trvalý pobyt alebo bydlisko na území SR, alebo bydlisko na území iného členského štátu Európskej únie, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarskej konfederácie, nepoberanie podobného príspevku zo zahraničia, dovŕšenie dôchodkového veku podľa právnych predpisov SR a uplatnenie si nároku na dôchodkovú dávku v SR zo všeobecného systému dôchodkového poistenia, z výsluhového zabezpečenia alebo zo starobného dôchodkového sporenia (z II. dôchodkového piliera).

Nárok na predčasný starobný dôchodok

239,40 eura – do 30. 6. 2018 má poistenec nárok na predčasný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku je najmenej 239,40 eura (1,2-násobok životného minima 199,48 eura, platného do 30. 6. 2018).

Aktuálna dôchodková hodnota 

11,9379 eura – platí pre dôchodky priznané v roku 2018. Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. 

Zmena dôchodkového veku

62 rokov a 139 dní – od 1. januára 2018 dochádza k zmene odchodu do starobného dôchodku. Týka sa poistencov narodených po 31. decembri 1954. Výnimkou sú tí poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek, to znamená ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a poistenci v závislosti od získaného obdobia zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo služby v I. alebo II. kategórii funkcií. 

Vyrovnávací príplatok k dôchodku

Od 1. januára 2018 vznikol nárok na vyrovnávací príplatok aj poistencovi, ktorý má priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok. Doteraz naň mali nárok len poberatelia starobného dôchodku.

Výška vyrovnávacieho príplatku sa určí ako rozdiel fiktívnej sumy predčasného starobného dôchodku a úhrnu sumy vyplácaného českého starobného dôchodku a vyplácaného slovenského starobného dôchodku. Suma vyrovnávacieho príplatku sa bude každoročne k 31. januáru určovať nanovo v závislosti od aktuálnej sumy slovenského starobného dôchodku a českého starobného dôchodku. Vyrovnávací príplatok sa nevalorizuje.

Exekučné zrážky

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku do 30. 6. 2018

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • 199,48 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)
 • 49,87 eura  – na vyživovanú osobu (25 % životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy u dôchodcu:

 • 199,48 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)
 • 99,74 eura – na vyživovanú osobu (50 % životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky:

 • 99,74 eura – na povinného (50 % životného minima plnoletej FO)
 • 49,87 eura – na vyživovanú osobu (25 % životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:

 • 83,78 eura – na povinného (70 % základnej sumy na povinného)
 • 34,91 eura – na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)