Životné minimum

198,09 eura/mesiac - životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby do 30. 6. 2017 sa nemení. K 1. júlu 2016 sa totiž životné minimum nezvyšovalo.

138,19 eura - životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

90,42 eura - životné minimum na dieťa.

Rodičovský príspevok

203,20 eura – rodičovský príspevok sa na Slovensku nezvyšoval v rokoch 2014, 2015 a ani v roku 2016, keďže sa neupravovali sumy životného minima. Do apríla 2017 by mala naďalej platiť suma 203,20 eura.

213,20 eura – vláda už schválila novelu, podľa ktorej sa má od 1. mája 2017 zvýšiť rodičovský príspevok na 213,20 eura zo súčasných 203,20 eura.

Prídavok na dieťa

23,52 eura – od roku 2014 zostáva rovnaký a meniť sa nebude ani v roku 2017.

11,04 eura – je príplatok k prídavku na dieťa.

Minimálna mzda

435 eur - minimálna mesačná mzda sa zvýšila od januára 2017 zo sumy 405 eur na 435 eur. Na 2. stupni je minimálna mzda 522 eur, na 3. stupni je to  609 eur, na 4. stupni dostane zamestnanec 696 eur, na 5. stupni zase 783 eur a na 6. stupni dostane 870 eur.

2,50 eura - minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2017.

Odmena za nočnú prácu

0,50 eura - zamestnancovi za hodinu nočnej práce patrí príspevok vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu. Keďže od januára je suma hodinovej minimálnej mzdy 2,50 eura, zamestnávateľ musí takémuto pracovníkovi vyplatiť najmenej 0,50 eura za každú hodinu nočnej práce. Minimálna hodinová mzda  v roku 2017 sa za jednu odpracovanú nočnú hodinu zvyšuje na 3 eurá.

Minimálna mzda v roku 2017 podľa stupňa náročnosti práce
Stupeň náročnosti Koeficient minimálnej mzdy Mesačná minimálna mzda Hodinová minimálna mzda
1 1 435 2.5
2 1.2 522 3
3 1.4 609 3.5
4 1.6 696 4
5 1.8 783 4.5
6 2 870 5

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2017

Nezdaniteľná suma sa od roku 2014 nezmenila, keďže sa vypočítava z násobku životného minima, ktoré je od roku 2014 zmrazené.

316,94 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň.

Uplatní sa u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima).

3 803,33 eura - nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2016 (19,2 x životné minimum 198,09 eura).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

8 755,578 - (základ dane : 4) ( kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 35 022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2017

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  •  sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materské sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, nakoľko ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie.

Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je: 3 803,33 eura - vlastný príjem manželky.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je:
12 558,906 - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima)
Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 50 235,63 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

180 eur  - od januára 2014 sa zaviedla nová ročná nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie. Daňovník si môže túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť vo výške preukázateľne zaplatených príspevkov za zdaňovacie obdobie roku 2016. Takto ušetrí na dani maximálne 34,20 eura (alebo 45 eur pri 25 % dani). Uplatniť si ju môže sporiteľ len vtedy, ak účastnícka zmluva, na základe ktorej zaplatil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, bola uzatvorená po 31. 12. 2013 alebo bola zmenená a súčasťou zmien bolo zrušenie dávkového plánu. Druhou podmienkou je, že daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Príspevky na II. pilier  

1 059,60 eura - v roku 2017 si môže sporiteľ uplatniť v daňovom priznaní túto nezdaniteľnú sumu na dobrovoľné príspevky v II. pilieri. V daňovom priznaní si bude môcť sporiteľ znížiť základ dane o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odviedol od 1. januára do 31. decembra 2016. Príspevky mohol platiť dôchodkovej spoločnosti pravidelne alebo aj jednorazovo, napríklad pred koncom roka 2016.

Najviac si môže uplatniť ročne dve percentá z čiastkového základu dane (nie z hrubého príjmu). Základ dane zamestnanca je rozdiel medzi príjmami a jeho odvodmi, pri príjmoch z podnikania je základom dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Táto nezdaniteľná suma sa z príjmov za rok 2017 už nebude môcť odpočítavať.

Táto nezdaniteľná suma nesmie presiahnuť dve percentá zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2017 to znamená 2 % zo 60 x 883 eur = 2 % z 52 980 = 1 059,60 eura.

Zamestnanecká prémia za rok 2016

Hoci je zamestnanecká prémia naďalej v zákone o dani z príjmov, v praxi už na ňu nemá nik nárok. Od januára 2015 sa totiž zaviedla ročná odpočítateľná suma na zdravotné odvody 4 560 eur. Z ročnej minimálnej mzdy 4 560 eur po odpočítaní odvodov na sociálne poistenie (9,4 %) vychádza vyšší základ dane ako nezdaniteľná suma 3 803,33 eura.

Daňové priznanie v marci 2017

1 901,67 eura - dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2016 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá je v roku 2016 suma 3 803,33 eura.

17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí (§ 46) za rok 2016 ak za rok 2016 nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2016 nepresiahnu 1 901,67 eura.

350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

500 eur – od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok  nepresiahne 500 eur.

Daňový bonus v roku 2017

21,41 eura -  daňový bonus od januára do decembra na jedno dieťa mesačne. Za celý rok je to suma 256,92 eura na jedno dieťa.

2 610 eur - to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 435 eur).

217,50 eura – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy, teda suma 202,50 eura.

Daň z príjmu

19 % daň z príjmu - sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 35 022,31 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 918,53 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.

25 % daň z príjmu - sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 35 022,31 eura.

5 % zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom.

Výška paušálnych výdavkov

60 %, maximálne 20 000 eur ročne - ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6.

Stravné

4,50 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín sa menila od 1. decembra 2016.

6,70 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín

10,30 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín

Minimálna výška stravného lístka

3,38 eura – minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste.

2,48 eura – podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce (311/2001 Z.z.) musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín (4,50 eura).

Stravné pre SZČO

4,50 eura – samostatne zárobkovo činné osoby si budú môcť uplatniť od 1. 12. 2016 a ďalej v roku 2017 v daňových výdavkoch sumu stravného vo výške maximálne 4,50 eura za každý odpracovaný deň.

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady sa od 1. 1. 2009 nemenili.

0,050 eura/km - sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie

0,183 eura/km - sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie

Priemerná mzda

883 eur - mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2015.

Sociálne poistenie

6 181 eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Sadzby poistného zamestnanec

Nemocenské poistenie 1,4 %

Starobné poistenie 4 %

Invalidné poistenie 3 %

Poistenie v nezamestnanosti 1 %

Sadzby poistného zamestnávateľ

Nemocenské poistenie 1,4 %

Starobné poistenie 14 %

Invalidné poistenie 3 %

Poistenie v nezamestnanosti 1 %

Garančné poistenie 0,25 %

Úrazové poistenie 0,8 %

Rezervný fond 4,75 %

Sadzby poistného poberateľa starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového dôchodku 

Starobné poistenie 4 %

Invalidné poistenie 3 % (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Sadzby poistného zamestnávateľa za poberateľa starobného, invalidného, výsluhového dôchodku

Starobné poistenie 14 %

Invalidné poistenie 3 % (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Garančné poistenie 0,25 %

Úrazové poistenie 0,8 %

Rezervný fond 4,75 %

Sadzby poistného dohodárov

Nemocenské poistenie 1,4 % (pravidelný príjem)

Starobné poistenie 4 %

Invalidné poistenie 3 %

Poistenie v nezamestnanosti 1% (pravidelný príjem)

Sadzby poistného zamestnávateľa za dohodárov 

Nemocenské poistenie 1,4 % (pravidelný príjem)

Starobné poistenie 14 %

Invalidné poistenie 3 %

Poistenie v nezamestnanosti 1 % (pravidelný príjem)

Garančné poistenie 0,25 %

Úrazové poistenie 0,8 %

Rezervný fond 4,75 %

Sadzby poistného SZČO

5 298 eur – od 1. 7. 2017 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2016 bude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, to je 5 298 eura (12 x 441,50 eura).

6 181 eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je jednotný pre všetky fondy sociálneho poistenia - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia, ktoré vymeriavací základ určený nemá).

441,50 eura - minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie

146,35 eura - minimálne poistné  

Nemocenské poistenie 4,4 %, minimálne 19,42 eura

Starobné poistenie 18 %, minimálne 79,47 eura

Invalidné poistenie 6 %, minimálne 26,49 eura

Rezervný fond 4,75 %, minimálne 20,97 eura

Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba

441,50 eura – minimálny vymeriavací základ

155,18 eura – minimálne poistné

Nemocenské poistenie 4,4 %, minimálne 19,42 eura

Starobné poistenie 18 %, minimálne 79,47 eura

Invalidné poistenie 6 %, minimálne 26,49 eura

Poistenie v nezamestnanosti 2 %, minimálne 8,83 eura

Rezervný fond 4,75 %, minimálne 20,97 eura

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

200 eur - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti (bez ohľadu na to, či sú stredoškoláci alebo vysokoškoláci) z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Ak hraničnú sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou. Starobné poistenie platí 4 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur a invalidné poistenie 3 % pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur.

Koľko platí zamestnávateľ za študenta

Starobné poistenie 14 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Invalidné poistenie 3 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Garančné poistenie 0,25 % (z celého príjmu)

Úrazové poistenie 0,8 % (z celého príjmu)

Rezervný fond 4,75 % (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Zdravotné poistenie

441,50 eura – je minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov.

61,81 eura – je minimálny preddavok mesačne (14 %), respektíve 30,90 eura (7 %) ak ide o osobu so zdravotným postihnutím (a týka sa jej platenie preddavku).

Maximálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov je pre rok 2017 zrušený.

14 % z vymeriavacieho základu SZČO.

7 % z vymeriavacieho základu SZČO, ak je osoba so zdravotným postihnutím.

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Sadzby poistného zamestnanec

4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je osoba so zdravotným postihnutím.

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy).

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Sadzby poistného zamestnávateľ

10 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca, ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím.

Poistné samoplatiteľa

14 % z vymeriavacieho základu samoplatiteľa.

7 % z vymeriavacieho základu samoplatiteľa, ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Minimálny vymeriavací základ 441,50 eura, minimálny preddavok mesačne 61,81 eura (30,03 eura ak je osoba so zdravotným postihnutím).

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy)

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím

Poistenci štátu

Poistenec štátu platí poistné z príjmov podľa § 13 ods. 6 a 7.

14 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy).

7 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7 (príjem z kapitálového majetku, ostatné príjmy), ak je osoba so zdravotným postihnutím.

Odpočítateľná položka zamestnanec a zamestnávateľ

380 eur mesačne - pri príjme do 380 eur, znižovanie položky o 2 eurá za každé euro príjmu nad 380 eur, pri príjme 570 eur nula.

4 560 eur ročne, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 4 560 eur, pri príjme 6 840 eur nula.

Z dividend za rok 2017 sa už neplatia zdravotné odvody. Dividendy sa už zdaňujú sadzbou 7 percent

Zdravotné odvody z dividend prijatých v roku 2017
Účtovné obdobie ich vzniku Preddavok v roku 2017 Vymeriavací základ v roku 2017 Sadzba
od 1. 1. 2017 neplatí sa
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 platí sa max. 52 980 14%
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 neplatí sa max. 52 980 10%
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 (zdravotne postihnutí) neplatí sa max. 52 980 5%
Poznámka: 52 980 eur je osobitný maximálny vymeriavací základ roka 2017 pre príjmy z dividend
Prameň: Dôvera

Nemocenská dávka zamestnanca

Náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti. Počas 1. až 3. dňa je to 25 % a od 4. do 10. dňa je to 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

58,0602 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN (2 x 883 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol). V roku 2016 to bolo 42,3124 eura.

Nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práce neschopnosti a je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

58,0603 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky od SP (2 x 883 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Maximálna nemocenská od Sociálnej poisťovne je od januára 990 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 958 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Materské

Materské je 70 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu. Od mája 2017 by sa malo zvýšiť na 75 %.

Mamička bude môcť od januára dostať materské maximálne vo výške 1 260 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1 219,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Ošetrovné

Ak sa matka stará o choré dieťa, od januára dostane za desať dní ošetrovné maximálne vo výške 319,40 eura. 

Evidencia na úrade práce

148,57 eura - toľko môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie. Keďže sa od 1. júla 2016 suma životného minima nezvýšila, bez zmeny zostáva aj maximálna mesačná suma, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie. Uchádzač o prácu je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce skutočnosti o výške mzdy, respektíve odmeny za uplynulý kalendárny mesiac, ak stanovenú hranicu zárobku presiahol. Ak zarobil viac ako 148,57 eura, úrad práce voči uchádzačovi o zamestnanie začne správne konanie o jeho vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Dávka v nezamestnanosti

58,0603 eura – je maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 (2 x 883 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 bude maximálna mesačná dávka v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 900 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 871 eur.

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

574,86 eura – hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2016 a pokračuje v roku 2017, počas 12 kalendárnych mesiacov suma 67 % z 858 eur.

591,61 eura – hraničná suma 591,61 eura bude platiť pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2017. Maximálna výška dosiahnutého príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou platí aj pri skrátenom pracovnom čase.

Dôchodkové poistenie opatrovateľom 

Od 1. januára 2017 štát bude platiť dôchodkové poistenie za mamičku alebo otca počas celého obdobia starostlivosti o choré dieťa. Poistenie už nebude obmedzené limitom 12 rokov, ako to bolo doteraz. Týka sa to občanov, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie alebo ktorí majú podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.

Odvody do II. piliera

4,25 % – od 1. januára 2017 sa sadzba povinných príspevkov do II. piliera zvyšuje zo 4 % z vymeriavacieho základu na 4,25 %. Sadzba do II. piliera sa bude zároveň každoročne zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024, kedy dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného na starobné poistenie (do Sociálnej poisťovne, teda do I. piliera) sa bude zároveň v tomto období adekvátne znižovať tak, aby v úhrne so sadzbou povinných príspevkov do II. piliera zostala vo výške 18 % z hrubého príjmu poistenca.

Noví poistenci a úľavy na poistnom

Od januára 2016 pribudla v sociálnom poistení nová skupina poistencov – vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy a záložníci.

Od 15. decembra 2015 platí nová odvodová úľava pri zamestnávaní osôb z najmenej rozvinutých okresov. Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka novej skupiny zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov.

Zamestnávateľ bude za takýchto zamestnancov platiť len úrazové a garančné poistenie za obdobie najviac 12 mesiacov. Podmienkou na uplatnenie odvodovej úľavy je tiež vyradenie z evidencie nezamestnaných práve z dôvodu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

Športový reprezentant sa stal v roku 2016 poistencom štátu. Príspevok športovému reprezentantovi je nová štátna sociálna dávka k jeho dôchodku. K podmienkam nároku patrí získanie akejkoľvek medaily na olympiáde, paralympiáde, deaflympiáde, majstrovstvách sveta alebo získanie zlatej medaily na majstrovstvách Európy ako športový reprezentant Slovenskej republiky, Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky alebo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

K podmienkam tiež patrí štátne občianstvo SR, trvalý pobyt alebo bydlisko na území SR, alebo bydlisko na území iného členského štátu Európskej únie, Nórskeho kráľovstva, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarskej konfederácie, nepoberanie podobného príspevku zo zahraničia, dovŕšenie dôchodkového veku podľa právnych predpisov SR a uplatnenie si nároku na dôchodkovú dávku v SR zo všeobecného systému dôchodkového poistenia, z výsluhového zabezpečenia alebo zo starobného dôchodkového sporenia (z II. dôchodkového piliera).

Nárok na predčasný starobný dôchodok

237,80 eura - do 30. 6. 2017 má poistenec nárok na predčasný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku je najmenej 237,80 eura (1,2-násobok životného minima 198,09 eura, platného do 30. 6. 2017).

Aktuálna dôchodková hodnota 

11,3505 eura – platí pre dôchodky priznané v roku 2017. Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. 

Dôchodková hodnota na rok 2017 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2016 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2016 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2015.

Zachovalo sa percento úpravy POMB nižšieho ako 1,0, ktoré zostáva na úrovni 20 %. Zachovávajú sa doteraz platné percentá úpravy priemerného osobného mzdového bodu (POMB) na úrovni 68 %.

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote od 1 do 1,25 sa započítava v celej výške.
Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku: 
2013 - 80 %
2014 - 76 % 
2015 - 72 %
2016 - 68 %
2017 - 68 %,
2018 a nasledujúcich rokoch - 68 %.

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku:
2013 - 17 %
2014 - 18 %
2015 - 19 %
2016 - 20 %
2017 - 20 %
2018 a nasledujúcich rokoch - 20 %.

Zmena dôchodkového veku

62 rokov a 76 dní – od 1. januára 2017 dochádza k zmene odchodu do starobného dôchodku. Týka sa poistencov narodených po 31. decembri 1954. Výnimkou sú tí poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek, to znamená ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a poistenci v závislosti od získaného obdobia zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo služby v I. alebo II. kategórii funkcií. 

Exekučné zrážky

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku do 30. 6. 2017

Základné nepostihnuteľné sumy:

198,09 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

49,52 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy u dôchodcu:

198,09 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

99,04 eura – na vyživovanú osobu (50 % životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky:

99,04 eura – na povinného (50% životného minima plnoletej FO)

49,52 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:

83,19 eura – na povinného (70 % základnej sumy na povinného)

34,66 eura – na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)